Avaluació

Introducción de SEMrush como metodología de aprendizaje para el desarrollo de competencias profesionales

La creixent demanda de professionals en l'àrea digital de les empreses requereix de noves metodologies docents per a l'aprenentatge dels estudiants del màster de Màrqueting i Investigació de Mercats per al desenvolupament de competències professionals.

Un aspecte diferencial de l'ensenyament que valoren els estudiants és que s'utilitzin eines reals que els permetin adquirir les competències necessàries per a poder desenvolupar el seu exercici professional, habilitats crítiques per tenir èxit en el món empresarial actual.

DISSENY D’ACTIVITATS D’APRENENTATGE BASADES EN LA SIMULACIÓ A LA MATÈRIA DIETOTERÀPIA

El context d’aplicació del projecte que se sol·licita és la matèria de dietoteràpia del grau de Nutrició Humana i Dietètica (NHD), que es concreta en les assignatures de Patologia Nutricional i Dietoteràpia (3er curs, 1er semestre), Patologia General i Dietoteràpia (3er curs, 2on semestre) i Dietoteràpia Aplicada (assignatura optativa obligatòria pels estudiants de doble grau Farmàcia-Nutrició del 5è curs).

REPLANTEJAMENT DEL DISSENY I SISTEMA D’AVALUACIÓ DEL TREBALL FINAL DE GRAU EN EL GRAU DE NUTRICIÓ HUMANA I DIETÈTICA

El TFG del grau de NHD és un treball individual que suposa la integració dels coneixements i les competències adquirits al llarg de la titulació. Consisteix en l’elaboració, la presentació i la defensa d’un projecte o estudi en l’àmbit de la nutrició humana i de l’alimentació. El contingut de cada TFG es pot desenvolupar a partir de: Treball d’aprofundiment: revisió, documentació i investigació bibliogràfica. Elaboració d’un treball de recerca. Disseny d’un projecte de recerca. Innovació o emprenedoria. El TFG és troba situat en el segon semestre del quart curs de l’ensenyament.

Nom llarg: 
BIOFAR
Presentació: 

Per a la consecució dels objectius genèrics d’aquest Grup d’Innovació Docent (GID) que es pretén constituir, es comptarà amb la participació d’una gran part del professorat que imparteix actualment docència en la Secció de Bioquímica i Biologia Molecular, de la Facultat de Farmàcia i Ciències de l’Alimentació, de la Universitat de Barcelona. Tot i que alguns membres que constituiran el grup han participat activament en projectes d’innovació docent, en el seu conjunt, tots aquests professors es constituirien per primera vegada com a GID.  

En aquests moments, són múltiples els reptes que s’estan plantejant en l’àmbit universitari, per diferents motius, tant estructurals com acadèmics. Entre d’altres, un d’aquests reptes, és la necessitat de donar la resposta adequada als canvis que han manifestat aquests darrers anys les noves generacions d’estudiants, que demanden que l’assistència a classe sigui veritablement una bona inversió del temps que han de dedicar a l’estudi, que s’apliquin metodologies més actives d’aprenentatge a l’aula, i que es millori l’enfocament, la selecció i la síntesi dels continguts de les matèries en funció de la seva aplicabilitat i del futur interès professional.

Una de les característiques del funcionament docent actual de la nostra Secció que caldria millorar per a donar resposta a aquests reptes és enfortir la comunicació entre el professorat que imparteix les diferents assignatures de l’àrea de coneixement de la Secció. Tot i que en els darrers anys, s’han desenvolupat actuacions de coordinació que han escurçat les diferències d’estructura discursiva del professorat, del material didàctic i de les estratègies d’avaluació emprades, encara cal dissenyar noves estratègies per fer possible l’organització d’un discurs més uniforme, de tipus transversal, adaptat també als nous requeriments dels estudiants, que s’han esmentat. Aquests canvis proporcionarien l’escenari necessari per a millorar i innovar en l’aprenentatge, i comprovar els resultats de les noves estratègies docents emprades. Una bona comunicació entre els professors de les diferents assignatures impartides pel departament tant en el grau de Farmàcia com en el Màster de Biotecnologia Molecular facilitaria també la valoració global de la capacitat d’integració dels coneixements que l’alumnat rep en les diferents assignatures de l’àrea.

Una de les principals motivacions que impulsa la formació d’aquest GID, és l’evidència que té el professorat que imparteix assignatures dels cursos superiors, de l’existència de mancances de coneixements bàsics que l’alumnat ja hauria d’haver integrat, quan han superat les matèries de primer o segon curs. En relació amb aquest fet, el grup pretén redefinir i reforçar els coneixements bàsics e indispensables de les matèries impartides en cursos inicials del Grau, per a facilitar l’aprenentatge de les matèries relacionades, més especialitzades, que s’imparteixen en els cursos superiors. A més, si s’assoleixen aquests objectius bàsics, es pretén també aconseguir que l’alumnat millori la capacitat d'integració dels coneixements adquirits, utilitzant per a l’aprenentatge models d’estudi transversals.

Els objectius genèrics del grup consisteixen essencialment a dissenyar noves estratègies discursives, de definició i construcció d’un aprenentatge més transversal i aplicat, que incrementi la motivació de l’alumnat. Es pretén:

 1. Revisar, redefinir, debatre i consensuar els continguts docents de les diferents unitats didàctiques dels temaris de les assignatures per unificar i organitzar la seqüència i coherència d’un discurs més transversal.
 2. Millorar la comunicació i transferència de recursos docents entre el professorat.
 3. Incorporar nous recursos per estimular la motivació i la participació de l’alumnat a l’aula, i facilitar l’autoaprenentatge.
 4. Establir un sistema més atractiu de tutories, per tal de promoure la interacció entre l’alumnat i el professorat.
Codi UB: 
GINDOC-UB/175
Coordinació: 
Herrero Rodriguez, Laura
Membres del grup: 
Badia Palacín, Josefa
Baldomà Llavinés, Laura
Caelles Franch, M. del Carmen
Ciudad Gómez, Carlos Julian
Ferrer Prats, Albert
Gentilella, Antonio
Metón Teijeiro, Isidoro
Montero Sanchez, Raquel
Navarro Brugal, Gemma
Noé Mata, Verónica G.
Reyes Resina, Irene
Rivas Santisteban, Rafael
Rodríguez Rubio, Joan Carles
Romero Romero, María del Mar
Sebastián Muñoz, David
Tauler Girona, Albert
Todorcevic, Marijana
Creus, Agustina
Lillo, Jaume
Nom llarg: 
DIDFILO
Presentació: 

La finalitat principal del grup és la Innovació docent en Didàctica de la Filosofia i educació filosòfica en general i a totes les etapes educatives, des d’infantil a universitària, incloent especialment la formació de professorat. Per aconseguir-ho, escollim les dues tendències innovadores que considerem més prometedores dins d’aquesta àrea: la didàctica de la filosofia amb perspectiva de gènere i la Filosofia 3/18.

Els objectius del grup s’estableixen de la següent manera:

 1. Sistematitzar, aprofundir i innovar en Didàctica de la Filosofia i educació filosòfica en general, a totes les etapes educatives, des d’infantil a universitària, incloent la formació de professorat.
 2. Desenvolupar i promoure la Filosofia 3/18 dins de les etapes educatives d’infantil, primària, secundària obligatòria i postobligatòria, així com també en la formació del professorat i en el grau de filosofia, bo i parant esment als següents continguts i enfocaments: habilitats de pensament, comunitat de recerca, diàleg filosòfic, avaluació figuroanalògica.
 3. Desenvolupar l’enfocament competencial en filosofia, especialment centrat en l’aplicació de metodologies actives vinculades a l’ensenyament-aprenentatge de la filosofia a l’ESO, Batxillerat i Grau.
 4. Desenvolupar l’enfocament d’avaluació formativa i formadora aplicada a l’ensenyament-aprenentatge de la Filosofia a l’ESO, Batxillerat i Grau, fent èmfasi en l’ús de l’autoavaluació, la coavaluació, l’avaluació figuroanalògica. Desenvolupar, des d’aquest enfocament avaluatiu, eines d’avaluació en filosofia, acompanyades de rúbriques basades en habilitats de pensament.
 5. Introduir la perspectiva de gènere en la didàctica de la filosofia i en l’educació filosòfica en general, posant l’atenció en un doble espai: en primer lloc, continguts (fer-ne anàlisi i elaborar noves propostes) i, en segon lloc, en revisió de maneres de fer (relació del docent amb la disciplina filosòfica, relació educativa, enfocaments avaluatius amb perspectiva de gènere, etc).
 6. Elaborar materials didàctics de filosofia dins de les perspectives innovadores de la Filosofia 3/18 i la didàctica amb perspectiva de gènere, així com en relació a enfocaments metodològics actius i d’avaluació formativa/formadora. 
 7. Crear propostes d’aplicació de les TIC a la didàctica de la filosofia, d’acord amb les perspectives metodològiques i avaluatives esmentades.
 8. Aplicar aquestes perspectives didàctiques innovadores a la formació del professorat de/en filosofia, ja sigui pre-service o in-service, i a tots els nivells (grau, màster, infantil, primària i secundària).
Codi UB: 
GINDO-UB/173
Coordinació: 
Silvestre, Sara
Membres del grup: 
Glòria Arbonès
Carla Carreras
Félix de Castro
Jordi Nomen
Irene de Puig
Marta Martí
Iñaki Andrés
Emili Azuara
Cristina Centeno
Jordi Sàez Pueyo
Blai Martín Almendros
Laia Cos
Xavier Caparrós
Laura Tort
Gemma Martínez Bravo
Cristina Fernández Jiménez
Marta Balsells
Sergi Fernàndez Graupera
Ricard Castellà
Raquel Cruz
Lara Carapeto

Xarxes socials i canvi climàtic: creació plataformes digitals per a la difusió del coneixement, la sensibilització social i la promoció de la sostenibilitat

Els alumnes creen una plataforma digital amb un perfil temàtic i una imatge i discurs de presentació, fent servir diverses xarxes socials (Facebook, Instagram, Twitter, canal Youtube). L’activitat s’inicia amb un període d’estudi acadèmic on seleccionen un àmbit conceptual concret d’estudi, que impliqui coneixement científic associat al canvi climàtic i global, i als reptes globals de mitigació i adaptació.

Innovació en l'ambientalització curricular de la Botànica en el grau de Farmàcia: Jardins per a la salut

L'ús dels jardins universitaris en la docència és tan antic com el primer que es fundà a Europa (Orto botanico di Pisa), al s. XVI i, també a la UB, s'han anat utilitzant diversos espais com a jardí docent, primer dins del clos emmurallat de Barcelona i després dins de l'edifici històric, així com en diverses facultats i campus que imparteixen ensenyaments amb contingut botànic (Farmàcia –campus Pedralbes i Torribera-, Biologia, Belles Arts, entre d'altres).

Metodologia “Pecha Kucha” per promoure la gestió de la informació i el temps en les presentacions a classe

En el pla docent de l'assignatura "Fonaments d'Immunologia" del Màster de Nutrició i Metabolisme, en els darrers anys s'inclou una activitat que implica una presentació i defensa oral d'un treball en grup. Moltes vegades aquests estudiants no han rebut cap tipus de formació per gestionar críticament la informació i per ajustar-se a les pautes temporals que l’activitat planteja. A més, els diferents estudiants que conformen l’equip, es distribueixen les tasques i només se centren en la part que els hi correspon sense tenir una idea de globalitat.

ESTRATÈGIES D’AULA INVERSA BASADES EN EINES WEB 2.0 PER A LA MILLORA DEL PROCÉS D’APRENENTATGE DE L’ESTUDIANT

Un dels reptes més importants en el context de l’Espai Europeu d’Educació Superior (EEES) es basa en pensar, dissenyar, practicar i reflexionar sobre un ensenyament centrat en entendre els processos d’aprenentatge dels estudiants. Així doncs, l'EEES impulsa un canvi important en les metodologies docents de les universitats, centrant-se en el procés d'aprenentatge de l'estudiant i en els seus resultats, mesurats mitjançant el grau d’assoliment de competències.

Comunicació de l’ús responsable dels fàrmacs amb mitjans audiovisuals: un projecte d’aprenentatge i servei per a la divulgació de la importància del compliment terapèutic dels fàrmacs més prescrits.

Presentem un projecte que va començar a desenvolupar-se durant els cursos acadèmics 2016-2017 i 2017-2018, i que vol consolidar-se com a projecte d’Aprenentatge i Servei (ApS) durant els propers cursos 2018-2019 i 2019-2020.

Pàgines