Nicolas Boccard

La caracterització habitual del preu de monopoli en els llibres de text utilitza l’índex de poder de mercat de Lerner (1934) i l’elasticitat de la demanda ε, essent (P-MC) / p = 1 / ε, mentre que la fórmula per al resultat eficient és (p-MC) / p = 0. Aquestes equacions sembla que obeeixen a principis molt diferents però, els qui han estudiat el preu d’un servei públic regulat, com la distribució d’energia, saben que són cosins. Article complert