Valor metalingüístic 

No s’apostrofen l’article ni la preposició de quan precedeixen un mot usat amb valor metalingüístic.

Exemple correcte El eixugat de l’exemple és el participi de eixugar.

Exemple correcte L’estudi se centra en la e àtona pretònica en mallorquí.

Exemple correcte L’expressió italiana vendetta s’usa en el sentit de ‘ajustament de comptes’.
Darrera actualització: 27-5-2021
Impressió del capítol | Impressió de la pàgina
Citació recomanada:
«Valor metalingüístic» [en línia]. A: Criteris de la Universitat de Barcelona (CUB). Llibre d’estil. Barcelona: Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics. <http://www.ub.edu/cub/criteri.php?id=3090> [consulta: 21 gener 2022].