Valor metalingüístic 

No s’apostrofen l’article ni la preposició de quan precedeixen un mot usat amb valor metalingüístic.

Exemple correcte El eixugat de l’exemple és el participi de eixugar.

Exemple correcte El significat de otitis queda aclarit a partir de l’etimologia.

Exemple correcte L’expressió italiana vendetta s’usa en el sentit de ‘ajustament de comptes’.

Exemple correcte La j de majestat és una lletra fricativa.
Darrera actualització: 30-1-2019
Impressió del capítol | Impressió de la pàgina
Citació recomanada:
«Valor metalingüístic» [en línia]. A: Criteris de la Universitat de Barcelona (CUB). Llibre d’estil. Barcelona: Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics. <http://www.ub.edu/cub/criteri.php?id=3090> [consulta: 24 abril 2019].