Avís legal

Informació general d’aquest lloc web

1. Segons la legislació universitària, la Universitat de Barcelona (en endavant, UB) duu a terme el servei públic d’educació superior mitjançant la investigació, la docència i l’estudi. Com a eina de suport, per accedir al seu lloc web, la UB disposa dels noms de domini ub.edu i ub.es, dels quals n'és titular. L’ús del lloc web implica acceptar les condicions que estableix aquest document.

2. La informació continguda al lloc web de la UB té la finalitat de donar a conèixer l’activitat i els serveis que presta. La UB treballa perquè la informació i els serveis oferts que es difonen acompleixin la necessària integritat, veracitat, actualització, accessibilitat i usabilitat. En aquest sentit, cal tenir present la data d’actualització que en cada cas s’indiqui. La informació que es pot oferir mitjançant aquest lloc web no substitueix en cap cas la publicitat de les lleis, les disposicions generals i els actes administratius que han de ser publicats en diaris, butlletins oficials o el sistema que la mateixa Universitat determini.

3. Aquest lloc web i tots els seus continguts, incloent-hi els textos, imatges, sons, bases de dades, codis i qualsevol altre material, són propietat de la UB o de tercers que n’hagin autoritzat l’ús a la institució. Tot aquest material està subjecte a la legislació de la propietat intel·lectual. Els respectius titulars es reserven les accions legalment oportunes per reparar els danys i perjudicis causats per qualsevol acte que vulneri els drets de propietat intel·lectual dels continguts.

4. La UB es reserva la facultat de fer modificacions i actualitzacions del seu lloc web en qualsevol moment i sense necessitat d’avís previ.

5. En relació amb les imatges de persones que apareixen al lloc web, la UB les publica respectant el dret a la imatge pròpia. Aquestes imatges s’utilitzen exclusivament amb la finalitat de compondre fitxers o vídeos gràfics, elaborats per informar i donar a conèixer l’activitat de la UB. En cap cas són utilitzades amb altres finalitats, ni cedides a terceres persones sense l’autorització corresponent.

6. La UB té implementades les mesures de seguretat adients per mantenir el lloc web i els seus servidors lliures de qualsevol programa maliciós (malware). L’accés segur al lloc web (com ara en el cas de les intranets) es fa mitjançant el protocol HTTPS.

7. La UB facilita des del seu lloc web un hipervincle als seus perfils de Facebook, Twitter, Youtube, etc., amb l’objectiu de donar a conèixer en quines xarxes socials és present. Una vegada s’accedeix a qualsevol d’aquestes xarxes socials l’usuari està sotmès a les polítiques que cada servei tingui establertes.

8. La UB permet rebre a través d’RSS les notícies publicades al seu lloc web.

9. Qualsevol controvèrsia en relació amb el lloc web de la UB se substancia davant dels jutjats i tribunals de Barcelona, amb renúncia expressa al fur, si aquest fos diferent.