Recerca

La Secció de Recerca de l’IDP de la UB ofereix un conjunt de serveis per a la recerca, sobretot en l’àmbit educatiu, des d’una concepció àmplia (formació, difusió, metodologia, recursos, etc.), i duu a terme estudis específics per a diversos col·lectius relacionats amb l’IDP.

OBJECTIUS

Objectiu general

Oferir serveis per a la recerca des d’una concepció àmplia (formació, difusió, metodologia, recursos, etc.), dirigits especialment a l’àmbit educatiu, i dur a terme estudis d’interès per a diversos col·lectius relacionats amb l’IDP.

Objectius específics

  • Desenvolupar la recerca en els àmbits de treball prioritaris de l’IDP.
  • Oferir a investigadors i investigadores de la UB un servei d’informació, suport i assessorament sobre recerca.
  • Impulsar la generació i difusió de coneixement de naturalesa interdisciplinària sobre ensenyament superior.
  • Promoure la creació d’equips i xarxes de recerca que contribueixin a generar i difondre coneixement interdisciplinari sobre l’ensenyament universitari.
  • Difondre la recerca educativa, especialment la recerca sobre docència en els diferents nivells i àmbits educatius.
  • Difondre els resultats i les activitats de recerca desenvolupats pels projectes i grups de l’IDP.
  • Incentivar la participació d’investigadors i investigadores en projectes competitius (nacionals, estatals i europeus).
  • Promoure la formació d'investigadors 

Programes i oferta formativa

1. Programa de Recerca en Docència Universitària (REDICE)

El Programa REDICE està destinat al finançament de projectes de recerca dedicats a ampliar i difondre coneixement científic sobre la docència universitària. En el seu si, es convoquen els ajuts REDICE. 

La convocatòria també pretén fomentar la creació, consolidació i ampliació d’equips i xarxes multidisciplinàries de recerca que tinguin com a objecte d’estudi el coneixement sobre l’ensenyament universitari i que permetin desenvolupar i difondre estudis de qualitat.


2. Recursos de suport a la recerca

Aquest servei posa a l’abast dels investigadors i investigadores una sèrie de recursos per donar suport a les diferents vessants d’una recerca:

3. Servei d’assessorament a la recerca (SAR)

La finalitat del SAR és orientar els investigadors i investigadores en recerca educativa en tots els àmbits, formal (infantil, primària, secundària i ensenyament superior), no formal i informal, en la realització dels seus projectes de recerca, assessorant-los sobre les diverses problemàtiques a l’hora d’iniciar una recerca, portar-la a terme, preparar-ne l’informe corresponent o difondre’n els resultats.