Infantil, primària, secundària i FP


Des de la seva creació, l’Institut de Ciències de l’Educació de la Universitat de Barcelona, ara IDP-ICE UB,  ha centrat els seus esforços a desenvolupar programes de formació permanent del professorat, la dinamització de grups de treball per a la innovació docent i la investigació educativa i la preparació de persones formadores en coherència amb les prioritats de formació  del professorat dels nivells educatius d’Educació Infantil, Primària, Secundària, Batxillerat i Formació Professional.

La secció s’estructura en diferents línies emmarcades en programes que s’encarreguen de desenvolupar aquelles activitats, que tenen per objectiu, donar resposta a les necessitats de formació dels centres educatius i dels docents alineades amb les línies prioritàries del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya.
Les activitats realitzades són a proposta de la institució, en col·laboració amb altres institucions o per encàrrecs d’altres entitats.

El personal responsable d’aquesta secció és professorat del Departament d’Ensenyament en comissió de serveis, amb dedicació exclusiva, i professorat adscrit de la UB, amb dedicació parcial.

Objectius

L'objectiu principal de la secció és:

  • Contribuir al desenvolupament professional dels docents a través de la formació permanent per a la millora dels projectes educatius dels centres i a l’enfortiment de les competències professionals del professorat.

 Altres objectius de la secció són:

  • Cooperar al desenvolupament de les línies prioritàries del Departament D’Educació.
  • Coordinar, planificar, dissenyar i avaluar les accions formatives adreçades als docents  i al professorat formador.
  • Organitzar i coordinar grups de treball de recerca i innovació.
  • Identificar noves necessitats formatives dels centres i del professorat dels nivells educatius corresponents.
  • Oferir un servei d’assessorament, consultoria i valoració de projectes impulsats per altres entitats que tenen incidència en el món educatiu.
  • Facilitar la publicació i difusió de recerques i bones pràctiques docents.

Programes i oferta formativa

1.    Treball competencial curricular. Metodologies i avaluació.

Aquest programa pretén treballar l’actualització científica en les diferents àrees  i nivells educatius incorporant , quan la modalitat de formació ho permeti, les orientacions i les propostes didàctiques i metodològiques per desenvolupar el treball competencial a l’aula

2.    Competència digital.

Des d’aquest programa es contribueix a l’actualització de la competència digital docent del professorat, per donar resposta als nous reptes tecnològics de la societat

3.     Formació Professional.

Aquest programa pretén millorar les competències professionals dels docents d’aquest nivell educatiu, per a que puguin contribuir al desenvolupament de competències professionals, socials i personals del seu alumnat, que facilitin l’ocupabilitat i millorin la competitivitat de les empreses

4.    Tutoria, orientació, convivència i inclusió.

Aquest programa entén que les relacions humanes en el centre educatiu són font d’aprenentatge per l’alumnat i pel professorat i que és fonamental que els docents sàpiguen gestionar els diferents aspectes que configuren les relacions en educació. El programa vol abordar, entre altres, els següents temes: acció tutorial, orientació acadèmica, personal i professional; convivència en els centres educatius; inclusió com a eix transversal al llarg de les etapes

5.    Millora i creixement personal del professorat i l’alumnat.

Aquest programa vol  atendre les demandes dels docents de disposar de diferents recursos personals, tècniques i metodologies,  que aplicades primer en el professorat, es poden transferir després vivencialment a l’alumnat per tal d’aconseguir una millora en l’atenció, la concentració i els hàbits higiènics de salut corporal i mental.

6.    Projecte FORCES.  Foment de la recerca en centres de secundària.

El projecte FORCES pretén relacionar els diferents Departaments de la UB i els centres de Secundària i fomentar la participació conjunta per a la realització del treball de recerca obligatori per a l’alumnat de Batxillerat així com per a l’actualització científica i humanística del professorat.

7.    Projecte TRIE. Transferència de la recerca i la innovació educativa.

Aquest programa vol afavorir que les recerques educatives generades en l’entorn universitari  tinguin impacte en la millora educativa i  donar suport als centres que estiguin realitzant projectes d’innovació i/o recerca o vulguin iniciar-ho.

8.    Formació de persones formadores.

Les persones formadores son clau en els objectius de millora en les pràctiques educatives i en la qualitat docent. Per aquest motiu cal vetllar pel seu desenvolupament professional tant per incorporar actualitzacions científiques, tecnològiques i didàctiques com per obrir la seva capacitació a les noves necessitats del sistema educatiu.

Es podran establir formacions específiques per programes o formacions transversals a les competències de la persona formadora