Publicacions

Carregant vídeo...


La Secció de Publicacions de l’IDP es crea, amb l’aprovació del Consell de Direcció de l’Institut en reunió de disset de juliol de 2017, a l’empara de l’article 6 del reglament de l’IDP.

La secció neix amb clara voluntat de col·laboració en la consecució dels objectius generals que l’Institut proposa, referents als reptes definits per la seva direcció; fonamentalment, aquells relatius a la difusió en diferents suports de les innovacions educatives, de les activitats de formació, de recerca i dels materials formatius generats per les seccions de l’Institut, grups de treball i col·laboradors.

La secció lidera la digitalització del fons editorial de l’Institut per tal de desenvolupar una biblioteca digital que permeti la difusió i consulta en línia de les obres editades per la institució o en col·laboració amb altres editorials.

L’Institut edita, ara per ara, diverses col·leccions de llibres i de revistes periòdiques, algunes en col·laboració amb diferents editorials.
 

Objectius

La Secció de Publicacions es proposa objectius específics en el context de consecució dels objectius generals per tal de definir més acuradament les seves actuacions:

  • Impulsar la col·laboració entre les seccions de l’Institut en els aspectes referents a l’edició dels materials resultants del treball individual i grupal conjunt.
  • Promoure la difusió del coneixement generat pels grups de treball mitjançant l’edició i visualització dels materials que originen.
  • Facilitar l’edició dels materials provinents de jornades i congressos organitzats per l’Institut.
  • Impulsar l’edició dels materials de docència-aprenentatge emprats pels formadors en les activitats formatives organitzades per l’Institut.
  • Impulsar les col·leccions actives amb la priorització de temes d’actualitat punters en educació que reflecteixen la preocupació social en cada moment.
  • Afavorir l’edició electrònica per aconseguir una millor difusió dels temes referents a educació.
  • Valorar l’eficàcia de les col·leccions i publicacions quant a la consecució de difusió del coneixement.
  • Millorar la indexació de les revistes per tal de contribuir a  acreditar la transferència del coneixement.