Universitat

Carregant vídeo...


La Secció d’Universitat és responsable de programar el Pla de formació del professorat de la UB, per complir el precepte estatutari que recull com a dret del PDI «tenir accés a la formació permanent, amb la finalitat de garantir la constant millora de la tasca docent i investigadora».

L’activitat de formació adreçada al professorat de la UB s’aplica tant a la docència i a la gestió com a la recerca i a la transferència del coneixement, i compta amb la participació dels centres a través del Consell de Coordinació de Formació de Centres (Coordinadors de Formació de Centre).

Forma part també de les funcions de la Secció d’Universitat col·laborar amb altres institucions per a l’organització de tota mena d’activitats relacionades amb el professorat universitari.

La Secció treballa per programes i projectes, estructurats en diferents línies de treball. El personal responsable és professorat de diferents àmbits de coneixement, amb experiència acreditada, en règim d’adscrits a la secció, o de col·laboració i de personal tècnic de formació.

 

Objectius

La Secció d’Universitat té com a objectiu general impulsar la professionalització del professorat i contribuir a la millora de la qualitat de la docència universitària, a través del disseny, l’organització i la gestió de la formació permanent, i de l’assessorament, la informació i l’assistència tècnica al PDI.

Programes i oferta formativa

Pla general de formació de la Secció d'Universitat 2020-2024

1. Programa de formació en docència

Promoure una docència de qualitat ha de ser una prioritat per a totes les universitats i és una tasca complexa i exigent per al professorat. Ser un professional eficient requereix l’adquisició d’unes competències docents bàsiques, que s’aniran ampliant i millorant al llarg de la carrera docent universitària a través d’un procés continuat de formació. D’aquesta manera, el professorat podrà adaptar-se als nous reptes i exigències de l’activitat docent i exercir-la de forma adequada.
Dins d’aquest programa hi ha ofertes diferenciades:

-    Formació per al professorat UB de nova incorporació
-    Màster en docència universitària per al professorat novell
-    Formació permanent en docència
-    Pla de formació en idiomes per a la internacionalització de la docència

2. Programa de formació en recerca i transferència 

La formació en recerca i transferència del coneixement ha de contribuir a desenvolupar les competències generals i transversals per a una bona pràctica investigadora. Ha d’oferir formació i recursos que ajudin al desenvolupament de la tasca investigadora per continuar creant coneixement i millorar-ne la transferència i la difusió. 

En l’entorn investigador, la creixent competitivitat per al finançament, la complexitat dels projectes de recerca i la necessitat de participar en xarxes demana bons investigadors, que tinguin també bones habilitats per a la direcció de projectes i la coordinació dels equips que els desenvolupen i de la divulgació i la transferència del coneixement científic.  

Dins d'aquesta programa de formació cal destacar el Programa de formació en recerca jove, adreçat a les doctorandes i als doctorands que s'inicien en la recerca i que s'organitza en col·laboració entre el Vicerectorat de Doctorat i Personal Investigador en formació, l'Escola de Doctorat i aquest Institut.

3. Programa de formació en gestió

La gestió universitària es fa cada cop més complexa i, per tant, requereix que el professorat amb càrrecs directius a la universitat, als centres o als departaments, així com amb responsabilitats en la direcció i coordinació de postgraus, màsters i grups de recerca, tingui una millor preparació. Aquest professorat acaba duent a terme tasques de gestió que inicialment no formaven part de les seves prioritats, més centrades en la recerca i la docència. Saber afrontar aquestes responsabilitats amb eficàcia implica un estalvi de temps i feina, alhora que disminueix l’estrès a què es troba sotmès aquest professorat.

Cal, doncs, una formació específica que faciliti la presa de decisions, que permeti incorporar eines innovadores de suport a la direcció i gestió, i proporcioni espais d’intercanvi d’experiències que donin suport al desenvolupament de les bones pràctiques en gestió. Els reptes de futur se centren a explorar noves temàtiques i metodologies pròpies de la gestió estratègica d’institucions universitàries.