Comunitat i sostenibilitat


En el context actual és evident el reconeixement de l’educació com un procés que es dona al llarg de la vida i que es produeix de forma intencional en diversitat d’espais i amb multiplicitat de formes. Això comporta una multiplicitat d’espais i professionals que d’alguna manera tenen un impacte educatiu en la vida de les persones i d’unes comunitats cada cop més complexes i globals.

Dins el marc de responsabilitat social de la universitat, la secció de Comunitat i sostenibilitat vol oferir, des d’una perspectiva global-local i dins el marc dels objectius de desenvolupament sostenible (ODS), accions per al desenvolupament professional de les persones que de manera directa o indirecta tenen un impacte educatiu en la ciutadania.

La secció vol oferir espais per avançar, de forma col·lectiva, en la millora de la qualitat de vida i en la construcció d’una ciutadania activa i compromesa, actualitzant el coneixement dels professionals que tenen un impacte formatiu en els membres de la comunitat. Vol, també, poder treballar les competències i actituds en relació amb els canvis que operen a escala social combinant els coneixements que emergeixen des de la recerca, des de la universitat, amb els que emergeixen des dels actors comunitaris.

En el desenvolupament professional no podem oblidar el professional com a persona. Els professionals que treballen amb persones tenen un desgast emocional que està vinculat a la seva tasca professional i que no sempre es té en compte. Des de la responsabilitat ètica volem treballar les estratègies de cura i autocura dels agents educatius. Volem abordar aquesta qüestió oferint formació als agents educatius, especialment als professionals que treballen amb persones que es troben en situacions de vulnerabilitat o risc social.

Objectius

Objectiu general

 • Contribuir a la millora i actualització dels coneixements i les competències professionals en àmbits sociocomunitaris.

Objectius específics

 • Col·laborar amb entitats i professionals d’entorns sociocomunitaris per promoure la innovació i la qualitat en el desenvolupament d’accions socioeducatives sobre l’entorn i el territori nacional i internacional.
 • Promoure i col·laborar en innovacions i estudis per afavorir el desenvolupament professional permanent en l’àmbit sociocomunitari.
 • Reforçar el paper de la universitat respecte a la seva responsabilitat social mitjançant la relació amb entitats i organismes de l’àmbit sociocomunitari.

 

Programes

Proposem alguns àmbits programàtics que permetin obrir espais de col·laboració amb la comunitat per poder millorar les capacitats i competències de les persones que, en la seva tasca quotidiana, contribueixen a la formació de la ciutadania i al desenvolupament de la comunitat.

 •     Salut

La comprensió de la salut com l’entén l’OMS i des de la salutogènesi com a procés de desenvolupament continu implica que les persones descobreixin les seves pròpies fonts de salut i decideixin per si mateixes què han de fer per mantenir-la. Això requereix una tasca educativa/formativa dels agents de salut, que els converteix en agents educatius en l’àmbit sociocomunitari. En aquest sentit, es vol oferir un espai als professionals de la salut per desenvolupar competències que permetin introduir canvis en la forma de fer i que produeixin canvis en el context.

 •     Treball (inserció i orientació sociolaboral)

Hi ha un seguit de professionals que es dediquen a l’orientació, a la formació i a l’acompanyament en la inserció sociolaboral, que són tasques fonamentalment educatives, que en molts casos requereixen, a més dels coneixements específics de l’àmbit laboral, complementar la formació amb estratègies socioeducatives i altres de caràcter pedagògic. A més, hi ha altres elements que cal incorporar, fruit dels constants canvis d’una societat complexa.

 •     Inclusió i cohesió social

Es volen desenvolupar de forma compartida accions formatives que permetin millorar o innovar en estratègies que permetin el manteniment de l’autonomia de les persones i la promoció de les seves capacitats, i dissenyar contextos d’aprenentatge que afavoreixin el desenvolupament social inclusiu.

També es volen oferir als professionals de l’educació, la salut, el lleure i la cultura uns coneixements i un desenvolupament de competències que permetin millorar la convivència, afavorir la participació social i desenvolupar el treball en xarxa, de manera que puguin contribuir a generar aprenentatges en la ciutadania que facilitin la inclusió i la cohesió social.

Accions

 • Formació de formadors.
 • Formació de professionals de l’àmbit sociocomunitari.
 • Promoció de la innovació.
 • Assessorament a institucions i entitats.
 • Certificació de la formació.