Comunitat i sostenibilitat


En el context actual és evident el reconeixement de l’educació com un procés que es dona al llarg de la vida i que aquesta es produeix de forma intencional en diversitat d’espais i amb multiplicitat de formes. El nostre entorn físic, la salut i l’economia estan supeditades a fenòmens com ara el canvi climàtic o les malalties emergents, de causes complexes però clarament arrelades en la nostra forma de viure i organitzar-nos com a comunitat. La transformació social i econòmica cap a la sostenibilitat de totes les esferes de la societat és una necessitat que requereix l’actualització i la integració dels nous coneixements generats en temps real. Això comporta una ampliació dels espais i de les necessitats formatives de professionals que d’alguna manera tenen un impacte educatiu i transformador en comunitats cada cop més complexes i globals que han d’avançar ineludiblement vers el desenvolupament sostenible.

Dins el marc de la responsabilitat social de la universitat, la secció de Comunitat i Sostenibilitat vol oferir, des d’una perspectiva global-local i dins el marc dels Objectius pel Desenvolupament Sostenible, accions pel desenvolupament professional d’aquelles persones, entitats i organitzacions que, directament o indirectament, tenen interès i capacitat d’incidir en la ciutadania.

La secció vol ser un «espai frontissa» per avançar, de forma col·lectiva, en la sostenibilitat social, econòmica i ambiental a través de la generació d‘eines, recursos i formacions adreçades a: entitats civils sense ànim de lucre, empreses amb responsabilitat corporativa, professionals independents, organitzacions públiques i comunitats educatives, amb especial incís en aquelles que viuen situacions de vulnerabilitat o risc social, articulades al voltant d’un repte, inquietud o necessitat.

Desitgem promoure la transferència, l’intercanvi i l’enriquiment mutu, bidireccional, des del respecte, les cures i l’autocura, dins de la nostra institució i entre la nostra institució i la societat. Una universitat oberta, porta d’entrada i espai compartit de coneixement, horitzontal i en igualtat, de reconeixement entre agents transformadors. Prenem com a referència la declaració del 2017 «El compromís de les universitats catalanes amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible: cap a una educació transformadora per a un món nou» (https://www.acup.cat/ca/publicacio/declaracio-el-compromis-de-les-universitats-catalanes-amb-els-objectius-de).

Objectius

Objectiu general

Millorar la pràctica professional per avançar, de forma col·lectiva, en la sostenibilitat social, econòmica i ambiental a través de la formació permanent, la innovació, i la recerca orientada als agents socials i comunitaris.

Objectius específics

 • Identificar necessitats de formació en la comunitat, amb els agents potencialment implicats, i generar accions específiques que hi donin resposta.
 • Detectar formacions vigents promogudes per agents socials que siguin susceptibles de ser reconegudes per l’IDP-ICE i acreditar-les.
 • Reforçar el paper de la universitat respecte a la seva responsabilitat social,  mitjançant la relació amb entitats i organismes de l’àmbit sociocomunitari.
 • Promoure grups de treball com a espais de reflexió i cerca de solucions entre entitats i la universitat, que proposin accions vers la sostenibilitat social, econòmica i ambiental.
 • Facilitar la col·laboració entre els col·lectius socials i universitaris per a generar recerques i innovacions vinculades a la sostenibilitat social, econòmica i ambiental.
 • Vehicular la publicació de continguts i resultats amb impacte en la comunitat.

Àmbits de la secció

La secció de Comunitat i Sostenibilitat s’articula entorn de la triple perspectiva de sostenibilitat vinculada als ODS:

 • Pel que fa a sostenibilitat social, trobem àmbits com ara: alimentació saludable, salut i educació de qualitat o igualtat de gènere.
 • Pel que fa a sostenibilitat econòmica, trobem àmbits com ara: treball digne, economia circular, reducció de les desigualtats, o ciutats i comunitats sostenibles.
 • Pel que fa a sostenibilitat ambiental, trobem àmbits com ara: consum i producció responsable, o biodiversitat.

Públic objectiu

 • Agents i comunitats externes a la universitat: associacions, fundacions, societats científiques, col·legis professionals, plataformes assembleàries.
 • Col·lectius de treball mixt entre públics acadèmics i externs, que estiguin interessats en els àmbits de treball de la secció.
 • Entitats del tercer sector interessades a comptar amb el suport, seguiment i acreditació dels seus processos de formació: cursos de professionalització, seminaris.

Oferta de serveis

 • Assessorament en el plantejament i execució de cursos, formacions, grups de treball, taules rodones, congressos per als col·lectius d’interès. Formació de formadores.
 • Seguiment integral d’activitats formatives: disseny de comunicació gràfica, difusió intra- i extrauniversitària, gestió i seguiment d'inscripcions a través de les eines de l’IDP-ICE UB.
 • Acreditació, certificació i reconeixement de formacions amb el segell IDP-ICE UB, tant per les persones participants com per a les organitzadores.
 • Plantejament, seguiment i acreditació de Grups de Treball acadèmics, en col·laboració amb col·lectius externs a la universitat.
 • Suport en tasques de transferència de coneixement i d’interacció entre universitat i entitats socials. Mediació per a la publicació i edició.  
 • Altres activitats: La secció està oberta a tota mena de propostes vinculades al treball amb les comunitats i en clau de sostenibilitat, col·laboracions i sinergies amb altres ens.