Rebost Professorat UB

Show menu

Titulacions universitàries oficials

L'estructura actual dels estudis universitaris fixa tres nivells conduents a l'obtenció dels corresponents títols universitaris oficials de grau, màster universitari i doctorat.

En aquest context, el Marc Espanyol de Qualificacions per a l’Educació Superior (MECES), que té com a objectiu permetre la classificació, la comparabilitat i la transparència de les qualificacions, estableix diferents nivells de qualificació, d’acord amb els resultats d’aprenentatge que proporcionen els estudis: el grau correspon al nivell 2, el màster universitari al nivell 3 i el doctorat al nivell 4.

re