Rebost Professorat UB

Show menu

Professorat

El personal docent i investigador funcionari és un cos estatal i es regeix per les bases establertes a la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, modificada per la Llei orgànica 4/2007, de 12 d'abril (LOMLOU), per la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d'universitats de Catalunya (LUC), per les disposicions de desenvolupament d'aquestes lleis, per la legislació general de funcionaris que els sigui d'aplicació i pels estatuts de cada universitat.

es

 

 

El personal docent i investigador contractat es classifica d’acord amb la LOMLOU en diferents categories, segons la titulació, les funcions i el contingut general de la prestació laboral, que es correspon amb cada modalitat de contracte.

es