Sol·licitud de reconeixement de crèdits

El reconeixement de crèdits és l'acceptació, per part del/la cap d'estudis del grau de Farmàcia de determinada formació i/o experiència professional, i que es computa a l'expedient del grau de Farmàcia.

Es poden reconèixer crèdits de lliure elecció per:

  1. Activitats institucionals (sol·licitud gratuïta)
  2. Experiència professional relacionada amb els estudis de Farmàcia (taxa de 54,54 € que es fa efectiva en el moment de fer la sol·licitud telemàtica)
  3. Assignatures prèviament cursades en un altre ensenyament universitari.(taxa de 54,54€ que es fa efectiva en el moment de fer la sol·licitud telemàtica)

Podeu consultar la informació sobre aquest reconeixement a la guia del grau.

Per sol·licitar reconeixement de crèdits heu de fer la sol·licitud telemàtica adreçada a la cap d'estudis de Farmàcia.
 
Un cop rebuda la resposta, podeu matricular els crèdits reconeguts en la propera matrícula o, si esteu a punt de finalitzar els vostres estudis, immediatament abans de tancar l'expedient.
El cost de la matrícula serà d'un 20 % respecte del preu del crèdit.
 
Documentació que es requereix:
  1. Si es tracta de reconeixement d'activitats institucionals: justificant d'haver realitzat l'activitat (escanejar directament en l'aplicatiu)
  2. Si es tracta de reconeixement d'experiència professional, contracte laboral (original i còpia), i vida laboral actualitzada, certificat de la farmàcia o empresa on es detallin les tasques realitzades (que han d'estar relacionades amb el grau de Farmàcia),més imprès adjunt
  3. Si es tracta de reconeixement d'assignatures prèviament cursades en altres ensenyaments universitaris:
    1. Ensenyaments fora de la UB: certificat acadèmic on constin les assignatures superades, programa de les assignatures i pla d'estudis de l'ensenyament prèviament cursat signat electrònicament o segellat pel centre d'origen.
    2. Ensenyaments de la UB:  expedient acadèmic, programa d eles assignatures i pla d'estudis de l'ensenyament prèviament cursat signat electrònicament o segellat pel centre d'origen.

 

La documentació que no porti signatura electrònica ens l'haureu de presentar a la secretaria d'estudiants i docència un cop finalitzada la sol·licitud telemàtica. Per motiu del COVID-19, cal demanar cita prèvia

 

Comparteix-ho: