Documentació

En funció de la vostra universitat de procedència, consulteu els diversos documents que cal presentar per la matriculació dels màsters de la Facultat.

Tota la documentació s'ha de presentar abans del 31 de juliol de 2023.

  • En el cas d’estudis universitaris de la UB o un centre adscrit a la UB, no cal aportar cap document.

  • En el cas d’estudis en altres universitats espanyoles: Original i fotocòpia del títol, del certificat substitutori corresponent o del resguard de la sol·licitud del títol. No cal aportar aquest document si el títol és posterior a l’any 1991 i si, en el moment de la matrícula, s’autoritza la UB a efectuar les comprovacions necessàries a través de la consulta electrònica a l’administració corresponent.
 

 

  • Amb títol estranger no homologat pel Ministeri d’Educació espanyol:

 

 

 

 

Expedit per una institució dins l’Espai Europeu d'Educació Superior

Document d’identitat vigent en el moment de la matrícula.

Original i fotocòpia del títol, del certificat substitutori corresponent.

Original I fotocòpia del document que acrediti que el títol faculta per a l’accés a l’ensenyament de màster en el país expedidor

Abonament de 218,15 € en concepte de taxa d’estudi d’equivalència del títol estranger per a l’accés al màster.

*En alguns casos els documents han de presentar-se legalitzats per via diplomàtica. La legalització o postil·la ha de constar sobre el document original.

*En el cas que els documents no estiguin expedits en castellà, català o anglès, cal presentar-ne una traducció oficial al castellà o al català.

El lliurament de la traducció oficial no eximeix de presentar el document original.

Consulteu les tipologies de traduccions vàlides

 

 

 

 

Expedit per una institució aliena a l’Espai Europeu d'Educació Superior.

Document d’identitat vigent en el moment de la matrícula.

Sol·licitud d’autorització d’accés al màster emplenada i signada

Original i fotocòpia del títol, del certificat substitutori corresponent.

Certificat acadèmic original en què s'especifiqui la formació assolida. S'hi han d'indicar, com a mínim, la denominació, els crèdits, l'any acadèmic i la qualificació de les assignatures superades.

Original I fotocòpia del document que acrediti que el títol faculta per a l’accés a l’ensenyament de màster en el país expedidor

Abonament de 218,15 € en concepte de taxa d’estudi d’equivalència del títol estranger per a l’accés al màster.

*Els documents han de presentar-se legalitzats per via diplomàtica. La legalització o postil·la ha de constar sobre el document original.

En el cas que els documents no estiguin expedits en castellà, català o anglès cal presentar una traducció oficial al castellà o al català (del document original legalitzat)

El lliurament de la traducció oficial no eximeix de presentar el document original.

Consulteu les tipologies de traduccions vàlides.

 

 

 

  • Amb títol estranger homologat pel Ministeri d’Educació espanyol:

 Document d’identitat vigent en el moment de la matrícula:

  1. En el cas d’estudiants amb DNI o NIE espanyol no han de presentar fotocòpia del document d'identitat si, en el moment de la matrícula, autoritzen a la UB a efectuar les comprovacions necessàries a través de la consulta electrònica a l'administració corresponent.
  2. En el cas d’estudiants amb nacionalitat estrangera de fora de la UE: fotocòpia del passaport.
  3. En el cas d’estudiants amb nacionalitat estrangera de la UE: fotocòpia del passaport o del document d’identitat expedit en el país d’origen
  4. Original i fotocòpia de la credencial d’homologació o de la declaració d'equivalència en l’àmbit universitari de grau emesa pel Ministeri de Ciència, Innovació i Universitats.

  • Presencial a la SED (cita prèvia)

Secretaria d’Estudiants I docència

Facultat de Filosofia

Montalegre 6, 1r pis

Consulteu el nostre horari d’atenció.

 

  • Per correu postal (compulsada)

 Si no podeu presentar la documentació original presencialment a la Secretaria d’Estudiants podeu enviar per correu postal fotocòpies compulsades.

 En el cas que la documentació hagi estat  expedida a l’estranger, les fotocòpies compulsades s'han de fer a les representacions diplomàtiques o consulars de l’Estat espanyol a l’estranger.

En el cas de documents que hagin de ser legalitzats, la legalització o postil·la ha de constar sobre el document original i, per tant, només és vàlida la presentació de la còpia compulsada que s'hagi fet sobre el document complet.

Tota la documentació s'ha de presentar abans del 31 de juliol de 2023.

 

 

Comparteix-ho: