Universitat de Barcelona

Informació per a l’estudiant – Grau de Comunicació Audiovisual (en extinció) (pla d'estudis 2010)

Objectius i competències

Objectius

Formar de manera global els professionals de la comunicació audiovisual, des del cinema fins als nous mitjans de comunicació, multimèdia, Internet i espais virtuals, amb aplicació als tres àmbits propis de la professió: creació, gestió, anàlisi i crítica.

Competències

Competències bàsiques i generals

 • Compromís ètic.
 • Capacitat d'aprenentatge i responsabilitat.
 • Capacitat de treball en equip.
 • Capacitat creativa i emprenedora.
 • Sostenibilitat.
 • Capacitat comunicativa en llengües estrangeres i, en especial, en llengua anglesa.
 • Habilitats de maneig de les tecnologies de la informació i la comunicació.
 • Capacitat per aplicar els coneixements a la feina o ocupació de manera professional, i per elaborar i defensar arguments i per resoldre problemes dins de l'àmbit d'estudi.
 • Capacitat de reunir i interpretar dades rellevants de l'àmbit d'estudi per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes socials, científics o ètics.
 • Capacitat per transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic, tant si és especialitzat com si és general.
 • Capacitat per mostrar i aplicar les habilitats d'aprenentatge adquirides que permetin emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.
 • Capacitat per aplicar instruments i estratègies de promoció d'unitats, serveis i productes d'informació per a la captació de mercat.

 

Competències específiques de la titulació

 • Capacitat per comprendre i reflexionar sobre els fonaments bàsics de la comunicació audiovisual.
 • Capacitat per analitzar i interpretar el discurs audiovisual i la seva intenció comunicativa. 
 • Capacitat per produir textos científics i acadèmics propis de la comunicació audiovisual.
 • Capacitat per desenvolupar la curiositat i la creativitat per aplicar-les en l'anàlisi i la creació de productes audiovisuals.
 • Capacitat per comprendre la contínua evolució de la comunicació audiovisual i per adaptar-se als seus canvis.
 • Capacitat per analitzar els llenguatges i models audiovisuals, entenent els seus principis teòrics i sabent aplicar-los.
 • Capacitat per identificar, analitzar i aplicar mecanismes narratius de les produccions audiovisuals.
 • Capacitat per comprendre la funcionalitat dels dispositius audiovisuals i multimèdia i saber utilitzar-los.
 • Capacitat per planificar i gestionar recursos tècnics, econòmics i humans en relació amb projectes audiovisuals i multimèdia.
 • Capacitat per realitzar produccions audiovisuals i multimèdia.
 • Capacitat per tenir una visió global del mercat audiovisual i proposar estratègies de difusió d'obres audiovisuals.
 • Capacitat per adaptar-se a diferents àmbits laborals dins del món de la comunicació audiovisual.
 • Capacitat per gestionar el marc legal i deontològic de l'activitat professional.
 • Capacitat per aplicar els mètodes d'investigació a diferents àmbits de la comunicació audiovisual.
Comparteix-ho: