Universitat de Barcelona

Informació per a l’estudiant – Grau de Comunicació Audiovisual (en extinció) (pla d'estudis 2010)

Pràctiques no curriculars

Les pràctiques no curriculars no estan incloses en els plans d'estudis, són voluntàries i, generalment, són remunerades. Poden ser una oportunitat per vincular un TFG a una realitat professional sempre i quan compti amb l’aprovació de l’empresa o institució i el coordinador de l’assignatura. Es formalitzen mitjançant els convenis de cooperació educativa.

Poden fer pràctiques

  • Els estudiants matriculats en qualsevol titulació oficial impartida per la UB, o pels seus centres adscrits. Els estudiants  d’altres universitats espanyoles, en funció de programes estatals de mobilitat o de convenis existents. 
  • Els estudiants d’universitats estrangeres, en funció dels programes internacionals que permetin la seva vinculació acadèmica a la UB.
  • Els estudiants matriculats en títols propis i de postgraus de la UB, excepte els matriculats en cursos menors de 15 crèdits.
  • Els estudiants de doctorat amb matrícula de tutela podran realitzar pràctiques en empreses o institucions per facilitar el desenvolupament de la tesi doctoral.

  • Haver superat el 50 % dels crèdits dels estudis.
  • No tenir cap relació contractual amb l'empresa o institució on es facin les pràctiques.
  • Estar matriculat/da en l'ensenyament pel qual s'opta a les pràctiques del curs vigent.
  • No haver demanat el títol.

Els estudiants heu d’inscriure-us a l’aplicació GIPE (aplicació de gestió de les pràctiques externes) i dins la convocatòria corresponent podreu accedir a les ofertes que presenten les empreses que volen seleccionar estudiants del vostre ensenyament.

Haureu de complimentar el vostre currículum i presentar candidatura a aquelles ofertes que us interessin.

L’empresa o institució farà la selecció mitjançant el currículum i, si escau, una entrevista personal i a continuació farà la sol·licitud formal de la pràctica.

La Secretaria contactarà amb vosaltres perquè passeu a signar el projecte formatiu abans d’iniciar el període de pràctiques.

Accés al GIPE per als estudiants: http://www.ub.edu/feinaub/estudiants_practiques.html

Comparteix-ho: