Universitat de Barcelona

Informació per a l’estudiant – Grau de Comunicació Audiovisual (en extinció) (pla d'estudis 2010)

Avaluació

Avaluació única

Recordeu que, per defecte, l’avaluació ordinària de les assignatures és la continuada. Podeu demanar el pas a avaluació única mitjançant una sol·licitud formal. La petició s'ha de presentar durant els primers 20 dies de classe de cada semestre (o durant els 20 primers dies naturals a comptar de la data en què l'alumne/a hagi fet efectiva l'ampliació de la matrícula, si aquesta és posterior a l'inici del semestre).

Comparteix-ho: