Universitat de Barcelona

Informació per a l’estudiant – Grau de Comunicació Audiovisual (en extinció) (pla d'estudis 2010)

Pràctiques curriculars (Pràcticum)

Les pràctiques consisteixen en un període d’immersió de l’estudiant en una empresa audiovisual que li ha de permetre:
 

 • Relacionar els coneixements teòrics adquirits per comprendre la realitat de l’empresa a l’entorn social actual i la seva adaptació als canvis constants del món de la comunicació.
   
 • Analitzar els trets més significatius de l’organització i el funcionament de l’empresa.
   
 • Conèixer la planificació i gestió de recursos tècnics, econòmics i humans en els projectes audiovisuals i multimèdia d’un entorn laboral.
   
 • Adquirir habilitats en l’ús de les tecnologies de la comunicació i de la informació necessàries per a l’exercici de la professió.


L’assignatura consta de 6 crèdits i es programa en els dos semestres, tot i que la seva ubicació a l’itinerari recomanat és en el 1er semestre del 3r curs.

L’activitat principal és una estada de 120 hores en una empresa audiovisual o en l’àrea de comunicació d’una empresa o institució, que s’ha de dur a terme al llarg del curs acadèmic, i que es combina amb dues tutories individuals amb el tutor assignat per al seguiment de l’estada.

L’assignatura compta amb un equip de professors tutors, coordinat per Sergio Villanueva (sergio.villanueva@ub.edu), responsable de les qüestions acadèmiques relacionades amb l’oferta i l’assignació de centre als estudiants.

Reglament

Aquesta assignatura queda regulada per:

 1. la normativa de pràctiques externes de la UB i
 2. les especificacions de la Facultat

L’estada de pràctiques es pot fer en una empresa o institució en les àrees de comunicació, producció, ràdio i/o televisió:

 • Creació audiovisual: tasques relacionades amb producció, realització i postproducció audiovisual (disseny de realització, edició de vídeo, guió, tractament de so, tractament d'imatges, animació, disseny interactiu, producció multimèdia i difusió).
 • Gestió audiovisual: tasques relacionades amb la planificació i amb l'organització i la direcció dels recursos tècnics, humans, legals i pressupostaris de la producció audiovisual (direcció de projectes, màrqueting, comptabilitat i administració, propietat intel·lectual, legalitat, gestió de continguts, planificació, organització i gestió de les empreses audiovisuals, direcció de produccions en emissores de ràdio, televisions, cinema i produccions audiovisuals i multimèdia a la xarxa).
 • Anàlisi i crítica dels mitjans de comunicació (crítica televisiva i cinematogràfica de productes multimèdia, docència, mètodes de recerca, anàlisi del discurs, intertextualitat, elaboració de materials per a la docència i habilitats comunicatives).

 

Podeu consultar aquest video-tutorial o document per a conèixer millor el procediment de sol·licitud i avaluació de les pràctiques


L’estada de pràctiques s’ha de fer en una de les empreses de l'oferta anual de places de Pràctiques de l’assignatura; les entitats que consten a la llista han acordat l’acollida d’estudiants de pràctiques, i aquesta col·laboració s’ha formalitzat amb la signatura d’un conveni de pràctiques externes entre l’empresa i la Facultat. La realització de l’estada de pràctiques en una empresa està condicionada a l’existència d’aquest conveni que proporciona el marc legal de la col·laboració i la regula.

Hi ha la possibilitat d’incorporar a aquesta llista empreses proposades per l’estudiant, sempre i quan la proposta es faci amb l’antelació necessària per poder acordar un programa de pràctiques i per poder formalitzar el conveni. Per això, l’estudiant haurà de fer la proposta d’empresa al coordinador de pràctiques abans de l’1 de juliol del curs anterior.

Els estudiants de 2n curs rebran informació sobre l’organització de l’assignatura i l’oferta d’entitats i places per al proper curs en el mes de maig. L’estudiant decidirà quina opció d’empresa considera més adient als seus interessos i orientació professional, i comunicarà les seves preferències de plaça i perfil.

El coordinador realitzarà l'assignació provisional de centre de pràctiques als estudiants durant les dues primeres setmanes de setembre, a partir de les preferències indicades per cada estudiant i segons el nombre de places que ofereixi cada empresa. En cas que el nombre de sol·licituds per una empresa superi el nombre de places disponibles s’aplicarà el criteri de la nota mitjana d’expedient. L'estudiant disposarà d’informació addicional sobre el procediment al campus virtual de l’assignatura, al qual podrà accedir un cop s’hagi matriculat.

Abans d’iniciar l’estada de pràctiques, l’estudiant ha de signar – juntament amb el responsable o tutor de l’empresa i el degà de la Facultat – un projecte formatiu annex al conveni de cooperació de pràctiques externes, en el qual figuren entre altres dades el període de l’estada, l’horari i les tasques programades.

L’assignatura de Pràctiques no admet la convalidació, però el reconeixement de l’experiència laboral realitzada a entitats del sector audiovisual pot dispensar l’estudiant de la realització de les 120 hores de l’estada.

Podran optar a la dispensa els estudiants que en el moment de formalitzar la matrícula de l’assignatura disposin d’un mínim d’un any natural d’experiència laboral acumulada en una mateixa productora, televisió, ràdio o empresa/entitat audiovisual. Per obtenir la dispensa caldrà acreditar l’experiència en tasques diverses i en un entorn professional, homologable a les entitats de l’oferta de pràctiques de CAV de la Facultat. La concessió de la dispensa no eximeix l’alumne de participar als seminaris i tutories, ni de superar les activitats d’avaluació.

Per demanar la dispensa de l'estada de pràctiques, la persona interessada haurà de presentar a la Secretaria d'Estudiants i Docència una sol·licitud (per descarregar-la cliqueu aquí) adreçada al Degà de la Facultat, abans del 30 de juny, juntament amb:

 • En el cas de treballar per compte aliè: el document de vida laboral on consti que ha treballat un mínim d'un any al sector audiovisual. En cas de treballar per compte propi: el document d'alta d'activitat econòmica (IAE) durant un període acumulatiu del mínim d’un any.
 • Un document expedit per l’empresa o empreses que acrediti de manera detallada els períodes de contractació/facturació i les tasques dutes a terme

 • Sessió de presentació de Pràctiques
  Dues sessions: a l'abril i setembre
   
 • Preferències i perfil de l’estudiant
  Durant la primera setmana de setembre
   
 • Assignació de plaça i tutor
  En la segona setmana de setembre. L'inici de pràctiques es pot allargar fins meitat d'octubre

 

 • Estada a l'empresa
 1. Primer semestre: entre principis d’octubre i finals de desembre de (excepcionalment, fins gener)
 2. Segon semestre: entre principis de febrer i finals de maig de (excepcionalment, fins juny)

Cal disposar del projecte formatiu signat pel representant de l'empresa, l'estudiant i el Degà de la Facultat abans d'iniciar l'estada.

 • Avaluació
  Segons el calendari d’avaluació d’ambdós semestres del curs.

Comparteix-ho: