Universitat de Barcelona

Informació per a l’estudiant – Grau de Comunicació Audiovisual (en extinció) (pla d'estudis 2010)

Sistema d'avaluació

D’acord amb la normativa reguladora  de l’avaluació i la qualificació dels aprenentatges i amb les especificacions i aclariments que ha acordat la Comissió Acadèmica de la nostra Facultat, delegada de la Junta, l’alumnat es matricula per defecte en la modalitat d’avaluació continuada, que consisteix habitualment en un conjunt d’activitats avaluables realitzades al llarg del període lectiu.

La normativa marc de la UB, ja esmentada, també permet que els alumnes que vulguin acollir-se a una avaluació única (no continuada) en alguna assignatura, puguin presentar a la Secretaria de la Facultat una sol·licitud formal. La petició s'ha de presentar durant els primers 20 dies de classe de cada semestre (o durant els 20 primers dies naturals a comptar de la data en què l'alumne/a hagi fet efectiva l'ampliació de la matrícula, si aquesta és posterior a l'inici del semestre).

Una vegada finalitzi el termini, la Secretaria traslladarà a cada professor la llista d'alumnes de cada grup que s'hagin acollit a aquest sistema.

Abans de prendre cap decisió en relació a aquest tema és necessari consultar detingudament el pla docent de cada assignatura i escoltar les concrecions que cada professor farà els primers dies de classe.

Comparteix-ho: