Universitat de Barcelona

Informació per a l’estudiant – Grau de Comunicació Audiovisual (en extinció) (pla d'estudis 2010)

Organització i metodologia docent

L'ensenyament s'organitza per semestres i en modalitat presencial, tal com s'especifica al pla d'estudis. Les classes s’imparteixen en horari de matí i acostumen a reunir el conjunt de l’alumnat en les classes teòriques i a segmentar el grup classe en les classes pràctiques. Donat el caràcter professionalitzador de l’ensenyament, aquest té un caire eminentment pràctic amb utilització de recursos específics de la professió : càmeres i altres equipaments audiovisuals, plató, sala de so o aula d’ordinadors Mac.

Cada assignatura disposa de la seva pròpia metodologia, que es pot consultar al pla docent de cada assignatura.
Comparteix-ho: