Acreditació

D’acord amb la normativa estatal, totes les titulacions universitàries oficials han de sotmetre’s al procés d'acreditació abans dels sis anys a comptar des de la seva verificació inicial (o darrera acreditació), en el cas dels graus i doctorats, i abans dels quatre anys, en el cas dels màsters universitaris.

Així, doncs, l’acreditació forma part d’un procés d’avaluació de caràcter obligatori que han de seguir periòdicament totes les titulacions oficials inscrites al Registre d’Universitats, Centres i Títols (RUCT).

El Marc per a la verificació, el seguiment, la modificació i l’acreditació dels títols oficials (MVSMA), de juliol del 2010 i desenvolupat per AQU Catalunya), vincula aquests quatre processos d’avaluació, que se succeeixen al llarg de la vida dels ensenyaments, i en fixa les bases d’actuació.

El centre esdevé el referent organitzatiu dels processos d’avaluació i és per aquest motiu, que l’AQU Catalunya proposa que les avaluacions externes es facin simultàniament sobre totes les titulacions oficials que ofereix el centre, amb l’objectiu d’afavorir la visió de conjunt, integrar l’avaluació de les titulacions amb l’avaluació institucional i simplificar i reduir els costos de l’avaluació externa.

El procés d’acreditació es fonamenta en un informe de seguiment anomenat “autoinforme” que elabora el centre; l’anàlisi d’aquest autoinforme per part del Comitè d’Avaluació Extern (CAE) designat per l’AQU Catalunya; una visita al centre per tal d’elaborar l’informe d’avaluació externa, i la sol·licitud formal d’acreditació de les titulacions a la Generalitat. Cal tenir present 

que, encara que el centre es pren com a objecte del procés d’avaluació externa, aquesta sol·licitud  es realitza a nivell de titulació.

Podeu consultar els ensenyaments acreditats de la UB, en aquest enllaç.

El procés d’acreditació es fonamenta en l’autoinforme que s’elabora per part d’un Comitè d’Avaluació Intern (CAI) designat per cada centre de la UB i d’acord amb el procediment PEQ20 de cada centre.

L’elaboració de l’informe d’autoavaluació no és un procés ex novo sinó una fase més del cercle de vida dels ensenyaments. Per tant, és la culminació del procés de seguiment, ja que fa una anàlisi específica dels resultats obtinguts en els diversos ensenyaments del centre.

L’autoinforme per a l'acreditació, al ser un informe de seguiment, coincideixen en la seva estructura i es corresponen amb sis dimensions, relacionades amb els processos previs de verificació i seguiment.

Aquestes dimensions tracten sobre:

 • la qualitat del programa formatiu,
 • la pertinència de la informació pública,
 • l'eficàcia del sistema de garantia interna de la qualitat de la titulació,
 • l'adequació del professorat al programa formatiu,
 • l'eficàcia dels sistemes de suport a l'aprenentatge i
 • la qualitat dels resultats del programa formatiu.

 

Els agents previstos en el Sistema d’Assegurament Intern de la Qualitat (SAIQU) de cada centre analitzaran aquelles titulacions de grau i màster universitari que s’han d’acreditar i generaran un autoinforme seguint les directrius de la UB i d’acord amb els criteris fixats per AQU Catalunya, a través de la seva guia.

Per ampliar informació de com es desplega l’autoinforme a la UB aneu a l’apartat de referents, documents de suport i eines a disposició dels centres on hi trobareu totes les indicacions per elaborar l’autoinforme conjuntament amb la relació de les evidències que cal presentar de cada ensenyament avaluat.

L’anàlisi d’aquest autoinforme serà dut per part del Comitè d’Avaluació Extern (CAE) designat per l’AQU Catalunya juntament amb una visita al centre per tal d’elaborar l’informe d’avaluació externa.

Per assolir l’acreditació positiva d’un ensenyament, és imprescindible que cada centre disposi de les evidències de la trajectòria dels seus ensenyaments des del moment de la seva verificació fins al moment de l’acreditació. Així, cal tenir recollida la documentació següent:

 1. Les memòries vigents (incloses les modificacions que s’hi hagin afegit i hagin estan recollides en processos de modificació o en els informes de seguiment anual)
 2. Els informes favorables de la verificació
 3. Els informes de seguiment i els plans de millora de les titulacions que els agents previstos en el SAIQU de cada universitat han anat generant
 4.  Els informes d’avaluació, si n’hi ha, que pugui haver elaborat l’AQU Catalunya sobre els informes de seguiment esmentats
 5. L’autoinforme elaborat pel centre
 6. Els informes d’avaluació externa de les titulacions emesos pel CAE arran de les visites als centres

Com es comprova, l’acreditació és l’etapa que tanca el cercle de vida d’un ensenyament. L’eficàcia del Sistema d’Assegurament  Intern de la qualitat (SAIQU) dels centres com a eina per recollir les evidències abans esmentades es fa palesa quan reuneix els requisits exigits per facilitar el procés d’acreditació d’una titulació.

El procés administratiu de l'acreditació s'inicia amb la presentació, per part de la universitat, de la sol·licitud formal d'acreditació del títol a través de l'extranet de les administracions catalanes i d’acord amb els criteris i terminis que ha determinat la Generalitat.

A partir de l'informe de visita externa del centre on s'imparteix el títol que s'ha d'acreditar, AQU Catalunya a través de les seves comissions específiques d'avaluació de l'àmbit de la titulació  emeten l'informe d'acreditació de la titulació que pot ser favorable o desfavorable i que d’acord amb el que estableix AQU Catalunya s'estructura en quatre nivells: acreditat amb excel·lència, acreditat, acreditat amb condicions i no acreditat.

L'informe d'acreditació de la titulació es trametrà de manera oficial a les entitats estatals i autonòmiques competents perquè continuï el procés administratiu i emetin la resolució oficial de l'acreditació del títol.

Per ampliar informació dels resultats de l’acreditació a la UB aneu a l’apartat “Referents, documents de suport i eines a disposició dels centres“ on hi trobareu els enllaços als diversos portals.

Podeu consultar els ensenyaments acreditats de la UB, en aquest enllaç