Modificació

Després de la verificació i la implantació de la titulació, s’inicia el procés de seguiment que pot conduir, mitjançant el pla de millores, a la modificació o extinció de la titulació. Per tant, les propostes de modificació només poden ser fruit del procés de seguiment.

Normativament, la secció 3a del capítol VII del RD 822/2021, de 28 de setembre, pel qual s'estableix l'organització dels ensenyaments universitaris i del procediment d’assegurament de la qualitat, estableix els diferents tipus de modificacions així com el seu procediment de tramitació segons el centre estigui o no acreditat institucionalment.  

Aquest Reial Decret també estableix que les modificacions dels plans d'estudis han de ser aprovades pels òrgans de govern de les universitats d'acord amb els seus estatuts o normes.  

La normativa de modificació pròpia de la Universitat de Barcelona és la Normativa de modificació i extinció dels plans d’estudi de la Universitat de Barcelona, aprovada per CACG 28/10/2008.

AQU Catalunya és l’agència que ha d’avaluar les modificacions que afectin el contingut del RUCT. La modificació dels ensenyaments oficials s’integra en el  Marc per a la verificació, el seguiment, la modificació i l’acreditació de titulacions oficials (Marc VSMA) d’AQU Catalunya (juliol 2016).

El RD 822/2021, de 28 de setembre, classifica les modificacions, sense perjudici del que puguin establir les agències de qualitat, com a:

Modificacions substancials

Les modificacions que es consideren substancials, comporten alteracions en les característiques, l’estructura o en la naturalesa de la titulació.

El RD 822/2021, de 28 de setembre, estableix que seran com a mínim:

 • La incorporació o modificació de mencions i especialitats i distribució de crèdits
 • Canvis en la modalitat d'impartició
 • Incorporació o canvis als complements de formació
 • Distribució de matèries i assignatures de formació bàsica i obligatòria
 • Canvis en el volumen de crèdits del TFG o TFM
 • Canvi en el nombre de places ofertades
 • Modificació parcial de la denominació del títol.

Altres tipus de canvi poden suposar la verificació d'un nou títol i extingir el títol implantat.

 

Modificacions no substancials

Segons estableix el RD 822/2021, de 28 de setembre, quan les modificacions no suposin un canvi en la naturalesa, objectius i característiques fonamentals del títol, es consideraran modificacions no substancials. Les agencies de qualitat establiran de manera comuna els criteris generals per a delimitar que tipus de canvis en la memòria del pla d’estudis de una titulació son susceptibles de considerar-se com a no substancials.  

Sempre hauran de ser aprovades pels òrgans de govern de la universitat.

El RD 822/2021, de 28 de setembre, estableix un procés avaluatiu de les modificacions segons el centre estigui o no acreditat institucionalment. D’aquesta manera trobarem un procés avaluatiu diferent segons el tipus de modificació i l’acreditació institucional del centre.

Concretament:

 • Modificacions substancials:
  1. Centres acreditats institucionalment: podran proposar modificacions substancials acompanyant la proposta d'un informe previ motivat sobre l'adequació acadèmica i normativa realitzat pel SAIQU del centre o universitat. AQU Catalunya haurà de tenir en consideració aquest informe.
  2. Centres no acreditats institucionalment: el procés de modificació es tramitarà segons el procés de verificació.

 

 • Modificacions no substancials:
  1. Centres acreditats institucionalment: podran proposar modificacions no substancials prèviament aprovades pels òrgans de govern de la universitat i amb un informe preceptiu i vinculant realitzat pel SAIQU. S’incorporaran els canvis a la memòria i es comunicarà a l’AQU Catalunya i a la Comunitat Autònoma.
  2.  Centres no acreditats institucionalment: les modificacions no substancials hauran d’estar prèviament aprovades pels òrgans de govern de la universitat i comptar amb un informe favorable realitzat pel SAIQU. Posteriorment, es remetran a l’AQU per a la seva acceptació. Un cop acceptades, la universitat incorporarà les modificacions a la memòria i ho comunicarà a AQU i a la Comunitat Autònoma