Seguiment

El seguiment dels ensenyaments oficials s’integra en el Marc per a la verificació, el seguiment, la modificació i l’acreditació de titulacions oficials (Marc VSMA) d’AQU Catalunya (juliol 2016)

El procés de seguiment pretén d’una banda vetllar per la millora continua de les titulacions dels centre mitjançant anàlisis sistemàtics del desenvolupament de les seves titulacions, dels seus recursos, els seus serveis i l’eficàcia del seu Sistema d’Assegurament Intern de Qualitat. D’altra banda el seguiment ha de permetre anar recollint evidències que acompanyin els anàlisis i fer un retiment de comptes a la societat fent públics els resultats obtinguts.

D’acord amb la Guia per al seguiment de les titulacions oficials de grau i màster (juliol 2019) és obligat elaborar un Informe de Seguiment de Centre (ISC) on la unitat d'avaluació és el centre d'educació superior.

Cada centre ha d’elaborar un ISC amb la mateixa estructura i estàndards que l’autoinforme d’acreditació. En aquest ISC es recull el procés de reflexió anual sobre el desenvolupament de les titulacions del centre i, per tant, ha de ser la base de l’acreditació. La idea és entendre el processos de seguiment i d’acreditació com un de sol: un procés de millora contínua que culmina amb la validació externa dels resultats aconseguits.

L’ISC ha de ser una  eina útil  que permeti l'avaluació del desenvolupament  dels ensenyaments del centre, dels seus resultats i de la satisfacció dels diferents agents implicats,  a partir de l'anàlisi de dades i indicadors, i l'elaboració, si escau, de  propostes  de  millora  que  serveixin per  corregir  les  desviacions observades entre el disseny dels títols i el seu desenvolupament ordinari.

La Universitat de Barcelona aposta per una reflexió anual del desenvolupament de les seves titulacions mitjançant els Sistemes de Gestió Interna de Qualitat dels seus centres.

No obstant, caldrà materialitzar aquestes reflexions en un Informe de Seguiment, amb l’estructura i dimensions sol·licitades per AQU Catalunya, quan el centre disposi de titulacions que faci ja dos anys que van ser analitzades en un informe anterior (Informe de Verificació, de seguiment o d’acreditació). Aquests ISCs han de ser públics i constitueixen una evidència clau en els processos d’acreditació. La resta de centres (aquells que no hagin de lliurar ISC) hauran de presentar a l’APQUB els seus Plans de Millora per poder fer un retiment de comptes de l’estat d’implementació de les millores establertes en anteriors processos avaluatius tant pel propi centre com per AQU Catalunya.

Així mateix caldrà enviar els ISCs a AQU Catalunya per la seva avaluació en els següents casos: 

  • Quan recullin títols que hagin estat acreditats amb condicions.
  • Quan recullin titulacions que encara que no hagin estat acreditades tinguin punts a resoldre

     obligatòriament indicats a l’informe de verificació d’AQU

El Servei Academicodocent de l’APQUB disposa de diversos documents de suport per tal d’afavorir tant l’elaboració dels ISC dels Centres com els seus Plans de millora (veure apartat documents de suport)

Concretament en el document de Directrius per a l’elaboració dels Informes de Seguiment de Centre es pot trobar informació sobre el calendari, abast, contingut de l’informe, dades, indicadors i evidències a analitzar i recollir.

Així mateix els centres disposen de l’Espai de dades VSMA amb tot un conjunt de dades i indicadors requerits en el procés de seguiment (veure apartat dades i indicadors acadèmics - Espai VSMA)

Cada centre disposa, dintre del seu SAIQU, d’un procediment que marca també els conjunt d’accions a desenvolupar pel centre en el Procés de Seguiment. 

Tal i com d’estableix en la Guia  per al  seguiment de les titulacions oficials de grau  i màster (juliol 2019) AQU comunica anualment a la UB aquells ISC que seran objecte d’avaluació ja que en ells s’analitzen titulacions que es troben en les següents situacions:

  • Han estat acreditades en condicions o
  • Han rebut un informe de verificació amb aspectes a modificar obligatòriament

 

Així mateix, els centres, mitjançant els seu sistema de gestió de qualitat intern, han de controlar quines son aquestes titulacions i els requeriments obtinguts en les seves avaluacions per tal d’establir accions que ajudin a superar aquests requeriments en el període establert.

Les Comissions Específiques d’Avaluació d’AQU avaluen els Informes presentats i emeten un Informe d’Avaluació de Seguiment (IASC) que recull la valoració del grau de superació dels requeriments determinats en els anteriors processos de verificació o acreditació.

Així mateix es determina si, fruit del treball intern del centre i les respostes donades a aquests requeriments, s’han assolit els estàndards que en l’acreditació havien obtingut un resultat condicionat i es pot modificar el resultat global de l’acreditació.