Pràctiques en laboratoris de recerca de la facultat

Aprovades pel Consell d'Estudis de Química del dia 6 de maig de 2011.

  1. Els Departaments comunicaran al Cap d'Estudis el nombre de places que ofereixen als laboratoris de recerca per a alumnes de grau, tot indicant els professors que actuaran de tutor.
  2. El Cap d'Estudis farà pública l'oferta a través del Tauler d'anuncis del web del centre.
  3. Els alumnes adreçaran a la Secretaria de Grau la seva sol·licitud, que farà pública l'assignació dins el període establert.
  4. Aquesta estada als laboratoris de recerca només es pot fer a l'estiu, un cop finalitzat el període lectiu. Excepcionalment, els alumnes que acaben el seu Grau el mes de febrer poden demanar de fer una estada al laboratoris de recerca durant el semestre de primavera, sempre i quan no demanin el seu títol de graduats fins a acabar l'estada.
  5. Per a poder-hi accedir durant l'estiu, l'alumne ha de tenir superats 150 ECTS en el moment d'iniciar l'estada, incloent els quatre LBQ.
  6. El reconeixement de l'estada al Suplement Europeu del Títol és incompatible amb qualsevol retribució econòmica.
  7. En acabar l'estada cal entregar a la Secretaria la memòria que recull la feina realitzada, segons el model estàndar elaborat pel centre. La memòria ha d'anar acompanyada de la valoració del tutor i de la certificació de les hores realitzades.

Llistat de places per fer pràctiques als laboratoris de recerca

* Per aquest estiu 2021 no es farà l'oferta de pràctiques als laboratoris de recerca (alumne intern).

Comparteix-ho: