Pràctiques en laboratoris de recerca de la facultat

Estades en laboratoris de recerca de la Facultat de Química 2022-2023
 

Els grups de recerca de la Facultat de Química volen oferir a l’estudiantat dels seus graus la possibilitat de dur a terme estades de curta durada que suposin un primer contacte de l’estudiant amb el món de la recerca.
 

Consideracions

 • No seran en cap cas susceptibles de reconeixement acadèmic.

 • L’estada als laboratoris de recerca es podrà dur a terme, com a màxim, durant el mes de juliol i el mes de setembre, fins l’inici del nou curs.

 • Excepcionalment, els alumnes que acabin el Grau podran demanar fer una estada a laboratoris de recerca, sempre i quan mantinguin la seva condició d’estudiants de la Facultat de Química. En aquests casos, els estudiants ho sol·licitaran per correu electrònic al Vicedeganat d’Ordenació Acadèmica i Qualitat.

 • Per poder participar en el programa l'alumne ha d’estar matriculat en un dels graus de la Facultat de Química i tenir superats, com a mínim, 150 ECTS en el moment d'iniciar l'estada. En el cas dels estudiants de Química cal tenir superats els quatre laboratoris bàsics. Pels estudiants d’Enginyeria Química cal tenir superada l’assignatura “Laboratori Bàsic per a Enginyeria” i pels estudiants d’Enginyeria de Materials cal tenir superades les assignatures "Materials per a l'Enginyeria" i "Laboratori bàsic per a l'Enginyeria".

 

Procediment
 
 1. El Vicedeganat d’Ordenació Acadèmica i Qualitat indicarà a les seccions departamentals de la facultat l’inici del procés de proposta de places.
 2. Els responsables de les seccions departamentals facilitaran al vicedega un llistat amb la relació de places que ofereixen els grups de recerca per a alumnes de grau, tot indicant el professorat que actuarà de tutor.
 3. L’oferta de places serà publicada a la web del centre.
 4. Els estudiants interessats en realitzar les estades faran arribar la seva sol·licitud a través d’un formulari publicat a la web. Termini de presentació: fins al 9 de juny de 2023
 5. El Vicedeganat d’Ordenació Acadèmica i Qualitat i la cap de la SED elaboraran una proposta d’assignacions en funció de l’expedient de l’estudiant i la priorització manifestada en la sol·licitud.
 6. El llistat d’assignació es farà públic el 16 de juny de 2023.
 7. Amb l’objectiu d’evidenciar el caràcter formatiu d’aquestes estades, en acabar l'estada l’estudiant haurà d’entregar a la SED un breu informe que reculli la feina realitzada i l’aprenentatge assolit (model d'informe). L'informe haurà d'anar acompanyat de la valoració del tutor/a i haurà de ser presentat en un termini no superior a 15 dies naturals després de finalitzar l’estada.
 8. Finalitzada l’estada i rebut l’informe de l’estudiant amb el vistiplau del tutor, el Vicedeganat d’Ordenació Acadèmica i Qualitat proporcionarà a l’estudiant un certificat de realització de l’estada.
Comparteix-ho: