Reconeixement per participació en activitats institucionals

Es reconeixeran fins a sis crèdits, computables com a optatius en la titulació de grau, per la participació en activitats institucionals universitàries de tipus cultural, esportiu, de representació estudiantil, solidàries i de cooperació.

Les activitats hauran d’haver‐se dut a terme dintre del mateix període en què es cursa l’ensenyament, excepte en els cas d’activitats institucionals o universitàries realitzades l’estiu immediatament anterior al que l’estudiant accedeix a la titulació de grau de la UB.

L’equivalència de les activitats institucionals universitàries es fixa en 1 crèdit per cada 25 hores de dedicació de l’estudiant.

Per tal de facilitar l’encaix dels crèdits reconeguts per aquesta via a l’expedient de l’alumne, el reconeixement només es farà en blocs de tres o sis ECTS.

 

Procediment

L’estudiant ha de presentar la sol·licitud de reconeixement a la secretaria d’estudiants del centre amb la documentació que s’indica més avall. Aquesta ha de comprovar que sigui correcta i l’ha d’elevar al Cap d’Estudis perquè la resolgui.

La secretaria d’estudiants del centre ha de notificar a la persona interessada la resolució del Cap d’Estudis amb mitjans que permetin tenir constància que la persona interessada ha rebut la notificació.

Els crèdits reconeguts tenint en compte les activitats institucionals universitàries són a càrrec de l’optativitat del pla d’estudis del títol de grau.

La persona interessada pot interposar un recurs d’alçada contra la resolució del Cap d’Estudis davant la comissió acadèmica del centre o davant l’òrgan en qui delegui aquesta, en el termini d’un mes a comptar de la data de la notificació.

El Cap d’Estudis pot rectificar, en qualsevol moment, els errors materials que es detectin en les resolucions. Aleshores ha d’emetre una nova resolució que deixa sense efecte l’anterior.

 

Documentació

Reconeixement a partir de la participació en activitats institucionals universitàries: Certificat  en el qual consti, com a mínim, la informació següent: el nom i els cognoms de l’estudiant, el  nom de l’activitat, el període de realització, les hores de dedicació de l’estudiant o els crèdits  ECTS aprovats (oferta de centres UB) i la qualificació d’«apte» o de «no apte».  

Reconeixement a partir de la representació estudiantil: Certificat emès pel secretari de  l’òrgan col·legiat del qual és membre electe l’estudiant.

 

Activitats institucionals objecte de reconeixement acadèmic

 • Activitats organitzades per serveis centrals de la UB i entitats del Grup UB.  
 • Activitats institucionals universitàries organitzades per altres universitats.  
 • Activitats de representació estudiantil en els casos de membres electes i actius dels consells  de departament, consells d’estudis, de la Junta de Facultat, de les comissions delegades deJunta, del Claustre, del Consell de Govern, de les comissions delegades del Consell de Govern  i dels consells directius dels col·legis majors. Es reconeixen a raó d’1,5 crèdits per cada  mandat i òrgan/comissió, amb una participació mínima del 80 % de les sessions.  
 • Activitats institucionals organitzades pel centre mateix (propi o adscrit). La comissió  acadèmica dels centre, o l’òrgan en qui delegui, ha d’aprovar les activitats organitzades pel  centre susceptibles de reconeixement acadèmic.

 

Oferta

 • Activitats organitzades per la Facultat de Química: Curs de Química Forense
  (amb col·laboració de la Càtedra Francisco Buscarons i del Col·legi de Químics de Catalunya)
   
 • Relació de serveis centrals UB o d’entitats del Grup UB amb oferta:
  1. CRAI
  2. Escola d’Idiomes Moderns (EIM)
  3. Institut d’Estudis Hispànics
  4. Gabinet de Projectes Institucionals: Els Juliols, Òpera Oberta, UBISS
  5. Xarxa Joan Lluís Vives
  6. Esports UB
  7. Servei d'Atenció a l'Estudiant (SAE)
  8. Serveis Lingüístics
  9. Vicerectorat de Relacions Internacionals
  10. Vicerectorat de Recerca
  11. Comissionat per a Participació, Ocupatibilitat i Empenedoria Social
  12. Fundació Solidaritat UB
  13. IL3 ‐ Institut de Formació Contínua
  14. BKC

 

Enllaços a la normativa de la UB

Comparteix-ho: