Permanència

INCOMPLIMENT DE LES DISPOSICIONS DE PERMANÈNCIA

L’estudiant  que  no  compleixi  les  condicions  de  permanència  que  estableixen els articles 2 i 3 de la Normativa de Permanència de la UB haurà d’abandonar l’ensenyament en què estava inscrit.

 

PROCEDIMENT EN LÍNIA PER SOL·LICITAR CONTINUAR ELS ESTUDIS AMB INCIDÈNCIES DE PERMANÈNCIA
 

 

1. SOL·LICITUD PER CONTINUAR ESTUDIS PER INCOMPLIMENT DE LA NORMATIVA DE PERMANÈNCIA

Presentació de sol·licituds en línia: 


Tercer període - del 15 de gener al 2 de febrer de 2024 (únicament per al grau en Química per a la matrícula semestral).

Primer període - del 6 de juny al 21 de juliol de 2023 (període finalitzat).
Segon període - de l'1 al 8 de setembre de 2023.
 

Per poder formalitzar la matrícula cal haver obtingut la resolució favorable del degà.

 

 

2. SOL·LICITUD DE READMISSIÓ PER ABANDONAMENT DE L’ENSENYAMENT (2 ANYS CONSECUTIUS SENSE MATRICULAR-SE)
 

Presentació de sol·licituds en línia: 

Tercer període - del 15 de gener al 2 de febrer de 2024 (únicament per al grau en Química per la matrícula semestral).

Primer període - del 6 de juny al 21 de juliol de 2023 (període finalitzat).
Segon període - de l'1 al 8 de setembre de 2023.

 

Per poder formalitzar la matrícula cal haver obtingut la resolució favorable del degà.

 

 

3. SOL·LICITUD PER MATRICULAR MÉS DE 60 CRÈDITS FINS A UN MÀXIM DE 78

 

Excepcionalment, i quan estigui justificat, els/les caps d’estudis podran autoritzar una matrícula superior a 60 crèdits fins a un màxim de 78 crèdits per curs acadèmic.
 

Tràmit en línia:

 

  • Tercer període de presentació de sol·licituds (per a tots els graus):  del 2 al 23 de febrer de 2024.

 

  • Primer període de presentació de sol·licituds: del 3 al 25 de juliol de 2023.
  • Segon període de presentació de sol·licituds: de l'1 al 8 de setembre de 2023.

 

 

Per poder formalitzar la matrícula de més de 60 crèdits cal haver obtingut l’autorització dels caps d’estudis.

 

DISPOSICIONS DE PERMANÈNCIA

L’estudiant que incompleix alguna disposició d’aquest apartat ha de presentar la sol·licitud del punt 1.
 

Condicions de matrícula i permanència durant el primer any d’ingrés en un ensenyament universitari de grau

Titulació

Crèdits que cal matricular

Crèdits que cal superar al final del primer any

Grau

Temps parcial:    30 ECTS

Temps parcial:      6 ECTS

Temps complet:  60 ECTS

Temps complet:  18 ECTS

Doble titulació

Temps parcial:    un mínim  de  30 i  un  màxim  de  45 ECTS

Temps parcial:    12 ECTS

Temps complet:  un  mínim 60 i un màxim de 90 ECTS

Temps complet:  24 ECTS

 

 

Condicions de matrícula i permanència a partir del segon any d’ingrés i per als estudiants de primer que prèviament han cursat, totalment o parcial, altres estudis universitaris oficials a qualsevol universitat

 

1. S'han de matricular obligatòriament, entre el primer i el segon semestre, un mínim de 18 crèdits i un màxim de 60 per curs (excepte si n’hi resten menys per finalitzar l’ensenyament).

 

2. Els estudiants segueixen un itinerari a temps parcial quan matriculen entre 18 i 45 crèdits, i segueixen un itinerari a temps complet quan matriculen entre 46 i 60 crèdits.
 

3. Excepcionalment, i quan estigui justificat, el cap d’estudis, mitjançant resolució expressa, pot autoritzar una matrícula superior a 60 crèdits fins a un màxim de 78 crèdits per curs acadèmic.
 

4. Si l’estudiant vol matricular crèdits obligatoris d’un curs superior, també ha de matricular tots els crèdits obligatoris pendents dels cursos inferiors.
 

5. El segon any consecutiu de matrícula efectiva en què un estudiant no aprovi com a mínim el 50 % dels crèdits matriculats no pot romandre en el grau.
 

6. Quan a un estudiant li restin menys del 10 % dels crèdits per finalitzar el grau, els haurà de matricular tots.

 

 

Condicions de matrícula i permanència a partir del segon any d’ingrés a l’itinerari de doble titulació de grau

1. L’estudiant pot matricular entre un mínim de 30 crèdits (excepte si n’hi resten menys per finalitzar el grau) i un màxim de 90. Els estudiants que matriculen entre 30 i 45 crèdits segueixen un itinerari a temps parcial, i els que en matriculen a partir de 46 segueixen un itinerari a temps complet.

2. Si l’estudiant vol matricular crèdits obligatoris d’un curs superior d’acord amb l’itinerari de doble titulació, també ha de matricular tots els crèdits obligatoris pendents dels cursos inferiors.

3. El segon any consecutiu de matrícula efectiva en què un estudiant no aprovi com a mínim el 50 % dels crèdits matriculats no pot romandre en l’itinerari de doble titulació de grau.

4. Quan a un estudiant li restin menys del 10 % dels crèdits per finalitzar l’itinerari de doble titulació, els haurà de matricular tots.

Els  crèdits  reconeguts  i  els  crèdits  transferits  no  computen  com  a  superats  a l’efecte de permanència, i tampoc no es tenen en compte quant al nombre de crèdits que cal matricular.

 

 

Els  crèdits  reconeguts  i  els  crèdits  transferits  no  computen  com  a  superats  a l’efecte de permanència, i tampoc no es tenen en compte quant al nombre de crèdits que cal matricular.

 

 

Límit de permanència

 

En els graus de 240 crèdits, l’estudiant que cursa l’ensenyament a temps complet, disposa d’un màxim de set anys de matrícula efectiva per superar els estudis.

 

En itineraris de doble titulació amb un nombre de crèdits superior a 360, l’estudiant a temps complet té un màxim de nou anys de matrícula efectiva per superar l’itinerari conjunt.

 

L’estudiant a temps parcial disposarà de tres anys més de matrícula efectiva per finalitzar els estudis respecte dels estipulats en els apartats anteriors.
 

 

ABANDONAMENT DE L’ENSENYAMENT

 

Es considera que un estudiant ha abandonat un grau o un itinerari de doble titulació de grau quan han transcorregut dos anys acadèmics consecutius sense que s’hi hagi matriculat. Si ha abandonat l’ensenyament o l’itinerari de doble titulació havent superat algun crèdit, pot sol·licitar la readmissió al deganat mitjançant la sol·licitud del punt 2.