Admissió als graus per trasllat d'expedient o convalidació

Admissió als graus per canvi d'universitat i/o estudis universitaris

Convocatòria per a l’admissió als ensenyaments dels graus de la Facultat de Química per canvi d’universitat i/o d’estudis universitaris (PENDENT D'ACTUALITZAR PER AL CURS 2024-2025)


OFERTA DE PLACES PER AL CURS 2023-2024

Grau

Places

Química

20

Enginyeria Química

10

Enginyeria de Materials

10

 

Poden sol·licitar l’admissió a un estudi de grau per aquesta via:

  1. Estudiants amb estudis universitaris oficials espanyols parcials.
  2. Estudiants amb estudis universitaris estrangers parcials.
  3. Estudiants amb estudis universitaris estrangers totals sempre que no hagin obtingut la credencial d'homologació del seu títol o el certificat d’equivalència a nivell acadèmic universitari oficial a Espanya.

 

En tots els supòsits, cal haver obtingut prèviament la Resolució del o de la cap d'Estudis amb un mínim de 30 crèdits reconeguts o convalidats en l'estudi de grau al qual es vol accedir.

Per obtenir un mínim de 30 crèdits s'ha sol·licitar a través de l’aplicació en línia per demanar reconeixement de crèdits.


SOL·LICITUD DE PLAÇA

Un cop rebuda la Resolució del o de la cap d’Estudis es podrà fer la petició de plaça al degà.

Petició en línia: clica aquí del 26 de juny al 24 de juliol de 2023.


CRITERIS PER A L’ATORGAMENT DE PLAÇA

Major nombre de crèdits superats i nota mitjana dels estudis universitaris cursats.

Admissió als graus amb estudis universitaris estrangers (convalidació)

Poden sol·licitar l’admissió per aquesta via:

  1. Estudiants amb estudis universitaris estrangers parcials.
  2. Estudiants amb estudis universitaris estrangers totals sempre que no hagin obtingut la credencial d'homologació del seu títol o el certificat d’equivalència a nivell acadèmic universitari oficial a Espanya.

Passos a seguir:

1r  Sol·licitud de convalidació

La convalidació és el reconeixement oficial de la validesa a efectes acadèmics d'estudis superiors realitzats en el estranger respecte d'estudis universitaris espanyols parcials que permetin prosseguir aquests estudis en una Universitat espanyola.

Cal haver sol·licitat i obtingut la Resolució del cap d’Estudis amb 30 o més crèdits convalidats. El fet d'haver obtingut la convalidació de 30 o més crèdits no atorga dret a plaça.

Sol·licitud en línia: del 2 de maig al 14 de juny de 2023.

Clica sobre l’enllaç per iniciar el tràmit de sol·licitud de reconeixement 

Guia per a la sol·licitud

Informació sobre la documentació necessària

Tots els documents han de ser oficials i expedits per les autoritats competents i cal adjuntar la traducció corresponent, efectuada per traductor jurat, sempre que la documentació acadèmica no estigui redactada en castellà, català o anglès. Els certificats han d’estar convenientment legalitzats per via diplomàtica, segons les disposicions establertes pels òrgans competents, excepte la documentació provinent de països membres de la Unió Europea.

La documentació s’ha d’adjuntar a través de l’aplicació però els originals caldrà presentar-los a la Secretaria d’Estudiants i Docència (SED).

Pagament de les taxes:

Com a pas previ a la resolució de la sol·licitud s’haurà de pagar la taxa establerta en el Decret de preus públics. Aquest curs el preu és de 54,54 €. Un cop comprovat el pagament es farà l'estudi de l’expedient de convalidació.

 

2n Els sol·licitants que hagin obtingut la Resolució en què es convaliden 30 crèdits o més hauran de sol·licitar l'admissió en el grau al degà de la Facultat de Química.

Sol·licituds d’accés amb 30 o més crèdits convalidats: petició en línia clica aquí del 26 de juny al 24 de juliol de 2023.
 

3r  En el cas que el degà resolgui favorablement l’admissió en el grau caldrà formalitzar la matrícula en el mateix curs en què s’ha obtingut plaça. En cas contrari l’admissió quedarà sense efecte.


Les persones que hagin obtingut una Resolució de menys de 30 crèdits hauran de sol·licitar plaça a l’ensenyament mitjançant preinscripció universitària.

Oficina d’Accés a la Universitat
Via Laietana, 2 -  08003 Barcelona
Tel. (+34) 932 230 323  Bústia de contacte

+Informació

Admissió als graus amb estudis universitaris espanyols iniciats (trasllat d’expedient)

Aquest procediment està destinat a:

  1. Persones amb estudis universitaris oficials parcials cursats a la UB que vulguin canviar.
  2. Persones amb estudis universitaris oficials espanyols parcials cursats a altres universitats que desitgin iniciar un ensenyament de Grau a la UB.

Les persones que tinguin una titulació universitària oficial espanyola han de sol·licitar la plaça a l'ensenyament que vulguin cursar mitjançant la preinscripció universitària.

Passos a seguir:

1r  Sol·licitud de reconeixement de crèdits

Les persones que desitgin canviar d'ensenyament o d'universitat per cursar estudis universitaris han d’obtenir la resolució del cap d’Estudis amb 30 o més crèdits reconeguts. El fet d'haver obtingut la Resolució de 30 o més crèdits reconeguts no atorga dret a plaça.

Sol·licitud en línia: del 2 de maig al 14 de juliol de 2023.

Clica sobre l’enllaç per iniciar el tràmit de sol·licitud de reconeixement 

Guia per a la sol·licitud

Informació sobre la documentació necessària


La documentació s’ha d’adjuntar a través de l’aplicació però els originals caldrà presentar-los a la Secretaria d’Estudiants i Docència (SED).

Pagament de les taxes:

Com a pas previ a la resolució de la sol·licitud s’haurà de pagar la taxa establerta en el Decret de preus públics. Aquest curs el preu és de 54,54 €. Un cop comprovat el pagament es farà l'estudi de l’expedient de convalidació.
 

2n Els sol·licitants que hagin obtingut el reconeixement de 30 o més crèdits hauran de sol·licitar l’admissió en el grau al degà de la Facultat de Química. Es recomana demanar, a més, accés a la Universitat per preinscripció universitària en els terminis que estableixi l’Oficina d'Accés a la Universitat. Cal tenir en compte que les dues vies d’accés poden ser simultànies.

Sol·licituds d’accés amb 30 o més crèdits reconeguts: petició en línia: clica aquí del 26 de juny al 24 de juliol de 2023.

3r  En el cas que el degà resolgui favorablement l’admissió en el grau caldrà formalitzar la matrícula en el mateix curs en què s’ha obtingut plaça. En cas contrari l’admissió quedarà sense efecte.

Les persones que hagin obtingut una Resolució de menys de 30 crèdits hauran de sol·licitar plaça a l’ensenyament mitjançant preinscripció universitària.

Oficina d’Accés a la Universitat
Via Laietana, 2 -  08003 Barcelona
Tel. (+34) 932 230 323 Bústia de contacte
 

+Informació

Comparteix-ho: