Facultat de Belles Arts

Facultat de
Belles Arts

Carta de suport – aturem la repressió al professorat universitari

 

Amb aquesta carta volem expressar la nostra indignació per la decisió de la justícia espanyola d’encausar a dos politòlegs i a tres juristes. Concretament, els politòlegs Jordi Matas (catedràtic, Universitat de Barcelona), Tània Verge (professora agregada, Universitat Pompeu Fabra, Barcelona) i els juristes Marc Marsal (professor associat, Universitat de Barcelona), Josep Pagès (professor associat, Universitat Autònoma de Barcelona) i Marta Alsina van ser nomenats membres de la Sindicatura Electoral el setembre de 2017 pel Parlament de Catalunya per supervisar el referèndum d’autodeterminació celebrat l’1 d’octubre de 2017. El govern espanyol va impugnar la legalitat d’aquest referèndum i uns deu dies abans de seva realització, el Tribunal Constitucional va obligar a tots els síndics electorals a dimitir mitjançant la imposició d’una multa de 12.000 euros per persona per dia mentre romanguessin en el càrrec. Malgrat la seva renúncia, la justícia espanyola va fer un pas més i va decidir processar els membres de la Sindicatura Electoral. Se’ls imputen els delictes de “desobediència” i “usurpació de funcions” i s’enfronten a la possibilitat real de fins a dos anys i nou mesos de presó.

Probablement és la primera vegada en la història de la Unió Europea que uns politòlegs i juristes són amenaçats amb pena de presó per fer la seva feina, un fet indignant i desproporcionat. Al cap i a la fi, l’únic “delicte” d’aquests politòlegs i juristes va consistir en utilitzar la seva experiència per garantir que el referèndum es realitzés de manera justa i imparcial. En fer-ho, van actuar a petició del Parlament de Catalunya, que tenia en aquell moment un mandat legal vàlid derivat de la Llei 19/2017 sobre el referèndum d’autodeterminació de Catalunya. Els nostres col·legues no van fer res il·legal, ja que el Codi Penal espanyol no conté cap disposició específica que prohibeixi l’organització de referèndums, fins i tot quan no compten amb l’autorització del govern central. Per tant, el seu enjudiciament no només és espuri, sinó que es basa en motius polítics, constituint una flagrant violació de drets humans.

Nosaltres, els sotasignats, professors de ciència política, dret i altres disciplines, denunciem la persecució dels drets democràtics i civils bàsics a Espanya. No ens posicionem en aquesta carta sobre la independència de Catalunya, sinó que condemnem fermament la il·legalitat d’empresonar algú per les seves idees polítiques. La comunitat global de professors universitaris mostra la seva indignació pel processament dels nostres col·legues i exigeix ​​la retirada immediata de l’amenaça de pena de presó, així com el tancament de la causa penal oberta contra ells.

PER AFEGIR EL TEU SUPORT, ESCRIU A: catalunyademocracia@gmail.com


Con esta carta queremos expresar nuestra indignación por la decisión de la justicia española de encausar a dos politólogos y a tres juristas. Concretamente, los politólogos Jordi Matas (catedrático, Universitat de Barcelona), Tània Verge (profesora contratada doctora, Universitat Pompeu Fabra, Barcelona) y los juristas Marc Marsal (profesor asociado, Universitat de Barcelona), Josep Pagès (profesor asociado, Universitat Autònoma de Barcelona) y Marta Alsina fueron nombrados miembros de la Sindicatura Electoral en septiembre de 2017 por el Parlamento de Cataluña para supervisar el referéndum de autodeterminación celebrado el 1 de octubre de 2017. El gobierno español impugnó la legalidad de este referéndum y unos diez días antes de su realización, el Tribunal Constitucional obligó a todos los síndicos electorales a dimitir mediante la imposición de una multa de 12.000 euros por persona por día mientras permanecieran en el cargo. A pesar de su renuncia, la justicia española dio un paso más y decidió procesar a los miembros de la Sindicatura Electoral. Se les imputan los delitos de “desobediencia” y “usurpación de funciones” y se enfrentan a la posibilidad real de hasta dos años y nueve meses de prisión.

Probablemente sea la primera vez en la historia de la Unión Europea que unos politólogos y juristas son amenazados con pena de prisión por hacer su trabajo, un hecho indignante y desproporcionado. Al fin y al cabo, el único “delito” de estos politólogos y juristas consistió en utilizar su experiencia para garantizar que el referéndum se realizara de manera justa e imparcial. Al hacerlo, actuaron a petición del Parlamento de Cataluña, que tenía en ese momento un mandato legal válido derivado de la Ley 19/2017 sobre el referéndum de autodeterminación de Cataluña. Nuestros colegas no hicieron nada ilegal, ya que el Código Penal español no contiene ninguna disposición específica que prohíba la organización de referéndums, incluso cuando no cuentan con la autorización del gobierno central. Por lo tanto, su enjuiciamiento no solo es espurio, sino que se basa en motivos políticos, constituyendo una flagrante violación de derechos humanos.

Nosotros, los abajo firmantes, profesores de ciencia política, derecho y otras disciplinas, denunciamos la persecución de los derechos democráticos y civiles básicos en España. No nos posicionamos en esta carta sobre la independencia de Cataluña, sino que condenamos firmemente la ilegalidad de encarcelar a alguien por sus ideas políticas. La comunidad global de profesores universitarios muestra su indignación por el procesamiento de nuestros colegas y exige la retirada inmediata de la amenaza de pena de prisión, así como el cierre de la causa penal abierta contra ellos.

PARA AÑADIR SU APOYO, ESCRIBA A: catalunyademocracia@gmail.com