Supressió de l’article davant de noms comuns 

En català hi ha diversos contextos en què, per influència de l’anglès, es tendeix a eliminar els determinants sense cap raó que ho justifiqui.

 • Noms comuns en el subjecte

  En català els noms comuns sempre han d’anar acompanyats d’algun determinant si són subjecte i apareixen abans del verb.

  Exemple correcte La vitronectina és una glicoproteïna plasmàtica.

  Exemple incorrecte Vitronectina és una glicoproteïna plasmàtica.


  Exemple correcte El piretroide és un insecticida present en algunes plantes.

  Exemple incorrecte Piretroide és un insecticida present en algunes plantes.


  Exemple correcte Les integrines són glicoproteïnes de membrana.

  Exemple incorrecte Integrines són glicoproteïnes de membrana.


  Exemple correcte L’estagflació es dona quan l’economia d’un país no creix però els preus incrementen.

  Exemple incorrecte Estagflació es dona quan l’economia d’un país no creix però els preus incrementen.

 • Els noms plurals indeterminats

  La llengua anglesa sempre omet l’article definit (the) davant els noms plurals indeterminats; també quan estan situats abans del verb.

  Exemple correcte Experiments have shown that animals prefer MDMA.


  En català i en el mateix context no s’ha d’ometre l’article, o bé s’han d’utilitzar altres determinants (alguns, diversos, uns, etc.).

  Exemple correcte Els experiments han mostrat que els animals prefereixen l’MDMA.

  Exemple correcte Alguns/Diversos/Uns experiments han mostrat que els animals prefereixen l’MDMA.

  Exemple incorrecte Experiments han mostrat que els animals prefereixen l’MDMA.

 • El subjecte indeterminat en les passives pronominals o reflexes

  La passiva pronominal és un dels recursos habituals del llenguatge especialitzat per fer més impersonal i, per tant, menys subjectiu el discurs.

  En anglès, el subjecte de les oracions passives, tant si és indeterminat com si és determinat, sempre va davant el verb.

  Exemple correcte Monoclonal antibodies are used, for instance, to distinguish subsets of B cells and T cells.

  En canvi, en català no s’ha de posar un subjecte no determinat davant el verb. Cal que vagi acompanyat d’un determinant o bé que estigui situat darrere el verb.

  Exemple correcte Els anticossos monoclonals es poden utilitzar per separar poblacions d’eritròcits.

  Exemple correcte Es poden utilitzar anticossos monoclonals per separar poblacions d’eritròcits.

  Exemple incorrecte Anticossos monoclonals es poden utilitzar per separar poblacions d’eritròcits.


 • Abreviacions

  Quan es tracta de noms formats per algun procés d’abreviació (sigles, símbols, etc.), cal posar l’article en els mateixos casos en què ho faríem si fossin noms no abreujats (vegeu el criteri «L’apostrofació de les sigles»):

  Exemple correcte La funció de la reelina i l’mDab1 en processos de migració i creixement axonal

  Exemple incorrecte La funció de reelina i mDab1 en processos de migració i creixement axonal


  Exemple correcte L’estructura de l’NADH

  Exemple incorrecte L’estructura d’NADH


  Exemple correcte El PIB és un indicador econòmic que reflecteix la producció total de béns i serveis associat a un país durant un determinat període de temps.

  Exemple incorrecte PIB és un indicador econòmic que reflecteix la producció total de béns i serveis associat a un país durant un determinat període de temps.

 • Quan impliquen un plural, és imprescindible usar un determinant per indicar-ho:

  Exemple correcte La fosforilació de les Ras

  Exemple correcte La fosforilació de les proteïnes Ras

  Exemple incorrecte La fosforilació de Ras
Bibliografia
Ainaud, Jordi; Espunya, Anna; Pujol, Dídac. Manual de traducció anglès-català. Vic: Eumo Editorial; Universitat Pompeu Fabra; Universitat Autònoma de Barcelona; Universitat de Vic; Universitat Jaume I, 2003.

Carbó, Josep M. et al. «Calcs de l’anglès». Versió Doblada, desembre de 2000, núm. 8, p. 2.
Darrera actualització: 7-7-2021
Impressió del capítol | Impressió de la pàgina
Citació recomanada:
«Supressió de l’article davant de noms comuns» [en línia]. A: Criteris de la Universitat de Barcelona (CUB). Llibre d’estil. Barcelona: Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics. <http://www.ub.edu/cub/criteri.php?id=1568> [consulta: 1 desembre 2021].