Formes dobles senceres 

A diferència del que s’ha plantejat per al masculí singular, en documents normatius, quan es fa referència a càrrecs en plural, que poden ser ocupats indistintament per homes i dones, es recomana no fer servir les formes dobles, ja que un excés d’aquestes formes dificulta la llegibilitat i la claredat del text. Així doncs, en aquest tipus de documents es poden trobar formes dobles en singular (forma femenina i masculina alhora) combinades amb formes en masculí plural.

Exemple correcte Els vicerectors són membres de ple dret del Consell de Govern.

Exemple inadequat Els vicerectors i les vicerectores són membres de ple dret del Consell de Govern.


Exemple correcte Òrgans unipersonals: degà o degana; vicedegans amb funcions de direcció de titulació; altres vicedegans; caps d’estudis, i secretari o secretària de la Facultat.

Exemple inadequat Òrgans unipersonals: degà o degana; vicedegans i vicedeganes amb funcions de direcció de titulació; altres vicedegans i vicedeganes; caps d’estudis, i secretari o secretària de la Facultat.


Exemple correcte La Comissió de Campus està formada, entre d’altres, per degans i directors de diferents centres docents.

Exemple inadequat La Comissió de Campus està formada, entre d’altres, per degans i deganes, directors i directores de diferents centres docents.

Exemples en castellà
Cal recordar que, en els documents normatius, no s’ha d’utilitzar el recurs de posar una nota o una disposició addicional per explicitar que, al llarg del text, el masculí fa referència tant a homes com a dones.

En l’àmbit acadèmic, es recomana fer servir les formes dobles per fer referència a persones indeterminades en plural només en salutacions de textos escrits o orals, i en títols i eslògans amb una intenció clara de visibilitzar les dones.
Darrera actualització: 18-5-2017
Impressió del capítol | Impressió de la pàgina
Citació recomanada:
«Formes dobles senceres» [en línia]. A: Llibre d’estil de la Universitat de Barcelona. Barcelona: Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics. <http://www.ub.edu/cub/criteri.php?id=2579> [consulta: 7 desembre 2022].