Escoltar amb els ulls i veure amb les orelles. Co-responsabilitzant-nos davant la violència contra la infància

Estat matrícula
Matrícula tancada
Idioma activitat
Català
Data
Modalitat
Formació a distància

ods

Objectius 4, 3

Informació inscripcions

Descripció

Atesos els nous marcs legislatius i els canvis que s’estan produint en el diferents contextos, cal sensibilitzar i formar els professionals en l’àmbit de la violència contra la infància. S’ha constatat un augment de la violència  en les xarxes socials i també una manca de detecció de situacions d’explotació sexual o d’abús sexual. Aquests temes encara són tabú a la nostra societat, tot i que en els darrers anys sembla existir una major consciència social. Qüestions com el ciberbullying, la pornografia i el grooming que es produeixen a les xarxes socials també han de ser abordades. És per això que és necessari treballar per formar i sensibilitzar als professionals i a tots aquells i aquelles que tenen relació amb nens i nenes. Hem de formar a formadors per promoure un treball preventiu i de detecció, més eficaç i de qualitat, que arribi a tot arreu.

Per detectar el problema i saber gestionar-lo cal tenir les aptituds, adquirir els coneixements,  i també desenvolupar les actituds d’implicació i compromís que ens permetin afrontar una qüestió complexa com aquesta. Aplicar els protocols de forma adequada i respectuosa amb les víctimes demana formació per saber veure, escoltar i donar un espai adequat.

Donar a conèixer els protocols d’actuació, les maneres d’identificar les situacions, els signes i els símptomes o les formes d’intervenció, així com programes específics com ara ECPAT (End Child Prostitution, Child pronography and Trafficking of children for sexual purposes), pot afavorir la construcció de contextos adients  i el desenvolupament d’estratègies que ajudin a trencar el silenci en benefici dels infants. Estar format és una necessitat per a  tota la societat en general, però hauria de ser una exigència per els que treballen i volen treballar amb infància. Els professionals, a més de la tasca directa, tenen la responsabilitat ètica de sensibilitzar i formar a la ciutadania per que pugui detectar-ho i actuar en conseqüència. Els professionals també comparteixen la responsabilitat de formar als ja coneguts i als nous companys de camí en aquest ruta

Objectius

  • Conèixer què vol dir tractar bé un infant, aquí, a casa nostra.
  • Adquirir estratègies per donar a conèixer el fenomen del maltractament i de l’abús sexual infantil, les causes de la seva aparició i els tipus de maltractament que afavoreix el seu manteniment.
  • Facilitar estratègies per promoure la identificació dels signes i símptomes que fan pensar que l’infant pateix maltractament.
  • Conèixer i analitzar les diferents estratègies d’acció.
  • Oferir elements per desenvolupar el treballen xarxa.

Continguts

Introducció i vídeo ACIM

Maltractament infantil versus bon tracte

Per què hi ha maltractament infantil? Definició i models explicatius

Infants, família, societat i com donar a conèixer la legislació catalana sobre infància

Identificar el maltractament

Separacions conflictives i maltractament

El treball en xarxa

Propostes preventives: com millorar l’autoestima dels infants

“1 de cada 5”, prevenció ASI en petita infància i en població amb necessitats especials

Pornografia, prostitució i tràfic de persones

Efectes de la COVID en el maltractament infantil i adolescent

Estratègies formatives i de difusió dels continguts

Metodologia

Curs en línia a través del Campus Virtual de la UB. Exposicions virtuals, reflexions compartides en línia, fòrums de discussió  i activitats proposades pels docents

Destinataris

Els curs s’adreça a professionals que tenen relació amb infants, especialment a aquells que podran formar a nous professionals quan s’incorporen a la feina.

Formadors

Dra. Ainoa Mateos. Professora del Dept. Mètodes i investigació en educació Universitat de Barcelona

Dr. Francesc Domingo. Pediatre al CAP de Balaguer (Lleida), vice-president ACIM. ACIM Ponent

Sra. Nevado. Psicòloga clínica Centre de Salut Mental Infantil i Juvenil de Sant Joan de Déu - Lleida. ACIM Ponent

Sra. Carme Piquè. Treballadora social al CAP de Balaguer (Lleida), vicepresidenta ACIM Ponent

Dra. Carme Tello. Psicòloga clínica, ex-Centre de salut mental infantil i juvenil de sant Joan de Deu Lleida. Presidenta de l’Associació Catalana per la Infància Maltractada i Presidenta de la Federación de Asociaciones para la Prevención del Maltrato Infantil (FAPMI)

Dra. Teresa Vallmanya. Pediatra. Hospital Arnau de Vilanova de Lleida. ACIM Ponent

Dra. Zaira Ibars. Pediatra i nefròloga infantil. Hospital Arnau de Vilanova de Lleida. ACIM Ponent

Calendari i horari

Del 9 d’abril al 15 de maig de 2021

Divendres de 17-20

Dissabte de 9-12

1/5 de hora des descans

Lluramente del treball dirigit  a acordar data durant el curs

Hores totals
30 hores (20 hores presencials en línia i 10 hores no presencials de dedicació al treball dirigit)

Requisits de certificació
Assistència al 80 % de les hores presencials en línia i elaboració d’un treball complementari

Modalitat
Virtual

Lloc
Campus Virtual de la UB

Nombre de places
30

Idioma
Català

Preu
120 €

Període d’inscripció: del 18 de febrer 2 d’abril de 2021

Inscripció per Internet; formulari de matrícula

Informació i/o consultes

www.ub.edu/idp

A/e: idp.cursos@ub.edu

 


Tel.: 934 021 024