Píndola 1. Volcans i terratrèmols

Estat matrícula
Matrícula tancada

Descripció

Taller destinat al professorat de primària i enfocat a proporcionar coneixements bàsics de geologia d’acord amb el currículum d’educació primària 175/2022. Al llarg del curs 2023-24 es faran tres píndoles formatives que es poden realitzar de forma individual i independent. Les píndoles tracten diverses temàtiques geològiques d'interès que inclouen: volcans i terratrèmols (píndola 1), formació del relleu i canvi climàtic (píndola 2) i riscos geològics: què fem per mitigar-los? (píndola 3). Cadascuna de les píndoles formatives tindrà 5 hores de durada que es podran acreditar individualment. 

La píndola de volcans i terratrèmols es realitzarà a l’Espai Cràter (Olot), el nou centre de referència en volcans, ciència i societat a Catalunya. En aquest entorn privilegiat treballarem dos dels processos geològics més fascinants del nostre planeta com són els volcans i els terratrèmols. Què són, per què succeeixen i on es generen són qüestions clau que resoldrem a través diverses activitats. Debatrem sobre la relació entre aquests fenòmens geològics i la societat. Us ensenyarem eines i recursos per poder treballar aquestes temàtiques a les aules.

Objectius

L’objectiu d’aquesta píndola és oferir un coneixement bàsic en el camp de la vulcanologia i la sísmica, probablement dues de les temàtiques geològiques que criden més l’atenció de l’alumnat de primària i que moltes vegades acaben tractant-se en el treball per projectes. A través d’aquesta píndola, el professorat de primària tindrà una base conceptual i els recursos necessaris per a desenvolupar possibles projectes en els que els volcans i terratrèmols hi siguin presents.

Continguts

Volcans

  • Conceptes bàsics sobre vulcanisme: Generació del magma, localització de l'activitat volcànica a la Terra, ascens de magma, inici i desenvolupament d'una erupció volcànica.
  • Tipus d´activitat volcànica i productes associats.
  • Beneficis i perills de les zones volcàniques
  • Exemples d'erupcions amb impacte a l'evolució de la nostra societat

Terratrèmols

  • Zones de generació de terratrèmols, tipus d'ones sísmiques
  • Com mesurar la mida d'un terratrèmol: magnitud i intensitat
  • Instruments per mesurar terratrèmols
  • Exemples de grans terratrèmols de la història

Metodologia

La píndola de volcans i terratrèmols combinarà explicacions bàsiques per entendre la temàtica amb una part experimental que permetrà visualitzar i comprendre els conceptes exposats. Es plantejaran activitats i experiments de fàcil realització que puguin ser replicats a les aules de primària.

Destinataris

Professorat de primària

Formadors/es

Adelina Geyer Traver (Geo3BCN-CSIC)

Meritxell Aulinas Junca (UB)

Antonio Villaseñor Hidalgo (ICM-CSIC)

Calendari i horari

Dia 4 de novembre de 2023

  • Activitat volcànica: 10:30 – 13:15 (inclou 15 min de descans)
  • Activitat sísmica: 15:00 – 17:45 (inclou 15 min de descans)

Lloc

Museu Espai Crater  (Olot, Garrotxa)

Hores a certificar

5 h.

Requisits de certificació

Per poder certificar el taller caldrà assistir-hi al 80 % de les hores de formació.

Nombre de places

20

Preu

gratuït

Idioma

Català

Període d’inscripció

Del 20 de setembre fins el 29 d’octubre de 2023, ambdós inclosos

Inscripció per Internet

formulari de matrícula  

Informació i/o consultes

www.ub.edu/idp

A/e: idp.cursos@ub.edu
Tel.: 934 021 024

Les activitats organitzades per l’IDP-ICE tenen els mateixos efectes per al professorat que les activitats incloses en el Pla de formació permanent del Departament d’Educació.

Els certificats d’aquests cursos s’incorporen directament a l’expedient de formació de cada professor/a (XTEC) i es poden utilitzar com a acreditació per participar en els diferents concursos o convocatòries del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya, amb els termes que indiqui cada convocatòria.

Per iniciar aquesta activitat cal que hi hagi un nombre mínim de persones inscrites.