Plans d'autoprotecció

Modalitat En línia
Destinataris PDI i PAS de la UB
Objectius

L’article 19 de la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals obliga l’empresa a facilitar a cada treballador una formació, suficient i adequada, en matèria preventiva, centrada en els riscos del seu lloc de treball.

 • Conèixer què és un pla d’autoprotecció i quins són els passos que cal seguir si ens veiem implicats en una situació d’emergència.

Continguts

 • Què és un pla d’autoprotecció?
 • Situacions d’emergència
 • Normes en cas d’emergència per al personal de la UB
 • El foc. Indicacions sobre l’ús d’extintors
 • Nocions bàsiques de primers auxilis
 • Equips d’emergència als edificis de la UB
 • Actuacions
 • Organigrama del pla d’autoprotecció
 • Fluxos de comunicació d’emergència
 • Informació necessària per a l’evacuació
 • Conclusions
 • Qüestionari d’autoavaluació
Metodologia

Formació virtual

Nombre d'hores 2
Nombre de places 25
Àmbit formatiu

Formació bàsica

Àrea temàtica

Seguretat, salut i medi ambient. Subàrea: Prevenció de Riscos Laborals

Certificació D'assistència. Expedit per l'IDP

Calendari: de l'1 al 31 de març de 2023  

Calendari: de l'1 al 30 d´abril de 2023  

Calendari: de l'1 al 31 de maig de 2023  

Calendari: de l'1 al 30 de juny de 2023  

Atenció! A través d'aquest enllaç només es podrà matricular el PDI. El PAS ho farà a través de Formació Coorporativa