Estades formatives de tipus B (amb substitució)

La darrera convocatòria d'estades formatives de tipus B està oberta, i finalitza el proper 15 de gener de 2022.

Les Estades de formació de tipus B, són les que es realitzen en períodes i horaris coincidents totalment o parcial amb l’horari lectiu del professorat i comporten el nomenament d’un/a substitut/a pel mateix període de l’estada. L’inici de l’estada estarà condicionat al nomenament i presa de possessió del/de la substitut/a.

A l'enllaç següent podreu trobar tota la informació referida a les estades; es descriu d'una manera resumida tota la informació que apareix a la normativa que regula les estades formatives, es poden resoldre els possibles dubtes, i s'informa del procediment per participar en les diferents convocatòries i tipus d'estades que vagin surtin.

L'enllaç és:   https://sites.google.com/xtec.cat/estadesformatives/inici