Matrícula de 2n a 4t de graus (matrícula de continuïtat)

1. Abans de fer la matrícula (setembre)

Què cal fer abans de formalitzar la matrícula

•Comproveu a MónUB/ Consulta de l’expedient/ taula de dades de permanències que compliu amb la normativa de permanència i heu superat els crèdits necessaris per continuar els estudis. Si no teniu els crèdits necessaris per a la permanència no us podreu matricular. 

Acreditació econòmica MATRC i Beca Equitat 2022-2023
Cal fer la sol·licitud conjunta al més aviat possible perquè en el cas d'obtenir l'acreditació positiva es pugui aplicar en el moment de la matrícula l'exempció de pagar el preu dels crèdits. A més, abans de la matrícula també haureu de demanar la Beca General per optar a la matrícula condicional com a becari/ària…

•Comproveu si podeu gaudir d’algun tipus de bonificació o exempció en el preu de la matrícula i la documentació que haureu de presentar per acreditar que compliu els requisits. Si us matriculeu amb matrícula condicional MATRC també heu d'indicar, si gaudiu, d'una bonificació o exempció del preu de la matrícula per tal que es pugui aplicar el descompte si us deneguen la beca.

•Si teniu la matrícula suspensa per impagament, cal que aboneu els imports pendents abans de la data d’inici de la matrícula i ho comuniqueu a la Secretaria d'Estudiants i Docència, ja que en cas contrari no podreu matricular-vos.

Consulteu les deduccions i increments  

L’automatrícula de les assignatures del segon any en endavant de l’alumnat dels graus de Belles Arts, Conservació- Restauració de Béns Culturals i Disseny del curs 2022-2023 es pot fer des de qualsevol ordinador amb connexió a internet accedint a l’espai de MónUB

•GUIA PER A L'AUTOMATRÍCULA

 Dates de matrícula: del 2 al 9 de setembre de 2022.

 Assignació de dia i hora: l'automatrícula es podrà fer a partir del dia i l’hora que tingueu assignat i que publicarem en els llistats d'ordre al nostre web, un cop disposem de tota la informació acadèmica dels estudiants.

► El criteri d’assignació per establir el dia i l’hora de la matrícula serà en funció dels crèdits superats i de la nota mitjana ponderada, però es tindran en compte les situacions següents, que s'acreditin amb documentació actualitzada.

• Acreditació d’activitat laboral mitjançant informe de vida laboral i certificat horari.
• Circumstàncies especials de familiars dependents acreditant la condició de cuidador/a.
• Discapacitat d’un grau mínim del 33% que s’haurà d’acreditar de la mateixa manera que per tenir dret a bonificació de la matrícula.

Acreditació de l'activitat laboral s'haurà d'acreditar amb la documentació següent:

1.       Informe de vida laboral actualitzat, ja que és un document indispensable per a l’acreditació. Només cal enviar el full amb les dades personals i el full on consta la vostra ocupació actual. Per problemes d’espai al correu electrònic no cal enviar l’informe complet, perquè pot contenir molts fulls.

2.       A més d’aquest informe, necessitarem l’acreditació de l’horari mitjançant un certificat de l’empresa o el contracte laboral on consti l’horari actual.
 

Com heu de trametre aquesta documentació?

1.       Per correu electrònic a: sec.ba@ub.edu

2.       Molt important, indiqueu a l’assumpte: acreditació activitat professional grau 

3.       Termini per trametre la documentació: del 5 al 15 de juliol de 2022.

 

► ASSIGNACIÓ DEL DIA I HORA DE MATRÍCULA EN QUÈ PODEU ENTRAR A FER L'AUTOMATRÍCULA

Grau

Dates de matrícula 2022-2023 

Dia i hora assignats per a l’automatrícula

Belles Arts (pla nou G1107)

Del 02/09/2022 al 06/09/2022

Llista d’ordre per a la matrícula

Belles Arts (pla antic G1001)

2/09/2022

Llista d’ordre per a la matrícula

Disseny (pla nou G1109)

07/09/2022

Llista d’ordre per a la matrícula

Disseny (pla antic G1002)

07/09/2022

Llista d’ordre per a la matrícula

Conservació-Restauració de Béns Culturals (pla nou G1108)

06/09/22-07/09/22

Llista d’ordre per a la matrícula

Conservació-Restauració de Béns Culturals (pla antic G1003)

06/09/2022

Llista d’ordre per a la matrícula

 

 Estudiants ERASMUS UB

L'alumnat de la Facultat acceptat per cursar crèdits per mobilitat internacional se citaran per fer la matrícula durant el mes de setembre.

 Accés amb resolució favorable de la degana de plaça amb reconeixement de 30 crèdits del grau o més

Accés per sol·licitud de plaça a la Facultat

Procediment d’admissió

Període de matrícula

Estudis universitaris espanyols (trasllat d'expedient), estrangers (convalidats) i iniciats a la UB

Reconeixement de 30 crèdits o més.
Resolució de la degana Belles Arts en què s’atorga plaça.

 9 de setembre de 2022

 

 Alumnat que accedeix pel pas de llicenciatura a Grau

Període de matrícula: 9 de setembre de 2022.

 Quants crèdits heu de matricular?

Matrícula a temps complert   
Entre 46 i 60 ECTS (inclosos els crèdits de les assignatures matriculades per primera vegada, més els crèdits de les assignatures repetides). Consulteu el tràmit administratiu de sol·licitud de matrícula superior a 60 crèdits. Excepcionalment, aquells estudiants que vulguin matricular més de 60 crèdits i fins a 78 hauran de sol·licitar-ho al cap d’estudis mitjançant un formulari en línia en el període en què el tràmit estigui obert. Els alumnes que sol·licitin matricular més de 60 crèdits anuals han de tenir en compte que els graus de la Facultat de Belles Arts estan dissenyats per cursar 60 crèdits anuals. A més caldrà valorar si es podran superar els crèdits necessaris per poder continuar el grau i  que les assignatures que es matriculin per segona vegada o més tindran un recàrrec.

Matrícula a temps parcial

Entre 18 i 45 ECTS (sumats els de les assignatures matriculades per primera vegada, més els de les assignatures repetides).

 Assignatures, horaris i aules - curs 2022-2023

Grau en Belles Arts (pla antic)
Grau en Conservació-Restauració de Béns Culturals (pla antic)
Grau en Disseny (pla antic)

► A tenir en compte:

  • Us podeu matricular d’un mínim de 18 crèdits (llevat que us restin menys crèdits per finalitzar estudis) i un màxim de 60 crèdits, excepte si el cap d'Estudis us autoritza matricular-ne més.
  • Quan a un estudiant li restin menys del 10% dels crèdits per finalitzar el grau, els haurà de matricular tots.
  • Segons la normativa de permanència vigent, abans de matricular assignatures de cursos superiors, s'han de matricular les assignatures obligatòries i/o de formació bàsica pendent de superar de cursos anteriors.
  • Còmput de crèdits:

Els crèdits reconeguts i els crèdits transferits no computen com a superats a efectes de permanència. Tampoc es tenen en compte quant al nombre de crèdits que cal matricular.


Matrícula de l'assignatura de TFG

La matrícula del Treball de Final de Grau es farà, igual que la resta de les assignatures, el dia i hora assignats.
 

Matrícula d'assignatures optatives (pla antic)

Recordeu que només us podeu matricular com a màxim, durant tot l'ensenyament, de 12 crèdits en assignatures optatives ofertes per altres graus de la Facultat de Belles Arts per comptabilitzar els 240 crèdits, d'acord amb el pla d'estudis del grau.

 

Matrícula ordinària
És la modalitat de matrícula que cal formalitzar quan l’estudiant no sol·licita cap de les exempcions o bonificacions legalment establertes. En aquest cas s’han d’abonar els preus dels crèdits matriculats i els de gestió de matrícula, l’assegurança escolar, els preus corresponents als serveis específics i de suport a l'aprenentatge, i els altres serveis universitaris que se sol·licitin.

Matrícula de becari/ària condicional
L'establiment de la matrícula condicional com a becari/ària, tal com indica el nom, és només una condició de matrícula i l’aconsegueix l’alumnat que va obtenir la Beca General del MECD el curs 2020-2021 i que a més ha sol·licitat la Beca General o els que obtinguin la resolució positiva de l’acreditació econòmica de l’AGAUR de la convocatòria 2022-2023 i que a més sol·licitin la Beca General 2022-2023. Recordeu demanar la Beca General quan es convoqui perquè si no l’ha demaneu perdreu la condició de Becari/ària condicional i no podreu aconseguir Beca. General. A més la UB disposa del programa especial bkUB de mesures econòmiques per a la matrícula de la Universitat de Barcelona. Molt important: aquest any la Beca Equitat es demana en un procediment i formulari únic juntament amb l'acreditació de caràcter econòmic (MATRIC).
Informació sobre beques i ajuts

► Matrícula exempta o bonificada

És la modalitat de matrícula que cal formalitzar en el cas que acrediteu alguna de les exempcions establertes legalment. Independentment de l’exempció de matrícula, heu d’abonar íntegrament l’assegurança escolar, si sou menors de 28 anys, i els imports corresponents als serveis específics i de suport a l’aprenentatge i als altres serveis universitaris sol·licitats.

Les condicions que donen dret a les exempcions s'han de complir en la data d'inici de l'activitat acadèmica. Recordeu que heu de presentar la documentació acreditativa el dia que us matriculeu. En cas de no lliurar la documentació es modificarà la modalitat de matrícula i hauràs de pagar la diferència

En el cas de gaudir alguna d’aquestes exempcions, la documentació que cal aportar en el moment de la matrícula és la que s’indica a continuació:

Tipus

Exempció

Documentació a aportar amb la matrícula

Família nombrosa de categoria especial

-100% del preu   per crèdit
- 100% del preu per la gestió de l’expedient

Un dels documents següents:

•Original i fotocòpia del títol de família nombrosa vigent en començar el curs acadèmic. No cal presentar aquesta documentació si en el moment de la matrícula autoritzes a la UB a efectuar les comprovacions necessàries mitjançant la consulta electrònica a l'administració corresponent.

•Original i fotocòpia del resguard acreditatiu d’haver-ne sol·licitat l’expedició o la renovació juntament amb una declaració jurada en què s’especifiqui la categoria de família nombrosa. En aquest cas, s’ha de presentar a la secretaria del centre l’original i la fotocòpia del títol abans del 31 de desembre de 2017.

•Certificat emès per la Direcció General de Família del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies en què s'acrediti que, d'acord amb el que s'estableix en la disposició transitòria cinquena de la Llei 26/2015, l'estudiant tenia la condició de família nombrosa en dia 1 de gener de 2015, segons model establert.

Família nombrosa de categoria general

- 50% del preu per crèdit
- 50 % del preu per la gestió de l’expedient

Matrícula d’honor en el Batxillerat: qualificació final de batxillerat o COU igual o superior a 9 amb menció de "Matrícula d'honor" o premi extraordinari de batxillerat.

-100% del preu per crèdit

(S’ha d’abonar el 100% del preu per la gestió de l’expedient)

•Original i fotocòpia del certificat de notes emès pel centre on has cursat els estudis de batxillerat en què consti la menció de la matrícula d’honor, o documentació acreditativa de l’obtenció del premi extraordinari de batxillerat.

•En el cas d’estudis en centres estrangers ubicats a Espanya, cal portar un certificat de notes emès pel centre on s’han cursat els estudis en què consti que és un centre estranger que ha estat autoritzat segons disposa el Reial decret 806/1993, de 28 de maig, sobre règim de centres docents estrangers a Espanya.

Estudiants amb discapacitat d’un grau mínim del 33%:

- 100% del preu per crèdit
- 100% del preu per la gestió de l’expedient

Cal disposar d’algun dels documents següents:

•Certificat de reconeixement de grau de discapacitat emès per l’òrgan competent (certificat de discapacitat).

•Targeta acreditativa de la discapacitat emesa pel Departament de Treball, Afers Socials i Famílies i l'organisme equivalent d'altres comunitats autònomes.

•Resolució de l’Institut Nacional de la Seguretat Social (INSS) on es reconeix la condició de pensionista per incapacitat permanent total, absoluta o gran invalidesa.

•Resolució del Ministeri d’Economia, Indústria i Competitivitat o del Ministeri de Defensa on es reconegui una pensió de jubilació per incapacitat permanent per al servei.

No cal aportar aquesta documentació si, en el moment de la matrícula, s’autoritza a la UB a efectuar les comprovacions necessàries mitjançant la consulta electrònica a l’administració corresponent.

Víctimes d’actes terroristes i cònjuge i fills dels afectats.

- 100% del preu per crèdit
- 100% del preu per la gestió de l’expedient

Certificat expedit pel Ministeri d’Interior que acrediti la condició de víctima.

•Fotocòpia del llibre de família en el cas de fills i cònjuge.

Víctimes de violència de gènere i fills dels afectats.

- 100% del preu per crèdit
- 100% del preu per la gestió de l’expedient

 

Cal disposar d’alguns dels documents següents:

•Ordre de protecció a favor de la víctima, mentre estigui en vigor.

•Informe del Ministeri fiscal que indiqui que hi ha indicis de violència de gènere, mentre no es dicti l’ordre de protecció.

•Sentència judicial condemnatòria definitiva o ferma, amb una validesa per tota la durada de la pena de presó imposada a la persona maltractadora i per la durada de les mesures accessòries de protecció i seguretat imposades a favor de la víctima.

•Sentència absolutòria no ferma, amb una validesa per tota la durada de les mesures cautelars de protecció i seguretat imposades a favor de la víctima, sempre que la sentència faci referència al manteniment d’aquestes mesures fins que assoleixi la fermesa.

Aquesta documentació es pot substituir per:

•Certificat emès per l'Oficina d'atenció a la Víctima del Delicte del departament de Justícia, o l’organisme equivalent d’altres comunitats autònomes, que acrediti la condició de víctima i que deixi constància de la vigència d’aquesta condició en el període de matrícula

•Original i fotocòpia del llibre de família en el cas de fills dependents de les víctimes.

A més d'algun d'aquests documents, cal aportar una fotocòpia del llibre de família en el cas de fills dependents de les víctimes.

Informació General
El TFG és una assignatura de 18 ECTS, això suposa a l’alumne una càrrega de treball de 450 hores que es reparteixen en 12 hores de treball dirigit i 438 hores de treball autònom.

Informació sobre la matrícula
Per poder-se matricular al TFG, caldrà que l’alumnat hagi superat:
•Al setembre, un nombre igual o superior a 180 crèdits de la titulació i que tingui tots els crèdits corresponents a la Formació Bàsica i Obligatòries de primer, segon i tercer curs aprovats i matricular simultàniament amb el TFG totes les assignatures que faltin per finalitzar el grau.

 

► Informació d'interès sobre el TFG
 

► Preu de la matrícula

La Generalitat de Catalunya fixa, anualment, el preu dels serveis acadèmics mitjançant la publicació d'un decret. El DECRET 300/2021, de 29 de juny fixa els preus dels serveis acadèmics a les universitats públiques de Catalunya i a la Universitat Oberta de Catalunya per al curs 2021-2022, segons el grau d’experimentalitat atribuït a cada ensenyament.

Exemple de càlcul del preu d’una matrícula estàndard de 60 crèdits, a temps complert:

Total import crèdits (60 € x 25,04 €) 1.502,40
Assegurança obligatòria       1,12
Serv. espec. suport aprenentatge     70,00
Gestió d'expedient acadèmic      69,80
Total preu matrícula 1.643,32 

 

enlightened Accés al simulador de preus de matrícula per a graus i màsters (visualització òptima amb els navegadors Chrome i Mozilla.

► Informació deducció i increments del preu
 

Pagament de la matrícula

L'alumnat pot triar efectuar un pagament únic o de manera fraccionada (cliqueu aquí per consultar els terminis de pagament).
 

► Conseqüències de l'impagament de la matrícula

Els rebuts de matrícula caduquen al cap de 7 dies naturals a comptar des de la data de formalització de la matrícula. No us oblideu de pagar-los, ja que a tot rebut caducat se li aplica un recàrrec del 5% mensual per a cada mes o fracció en què el rebut resti pendent, fins a un màxim d'un 50 %.

El pagament total de l’import de la matrícula és un requisit essencial perquè tingui validesa. Si el pagament es fa fraccionat, l’obligació de pagament s’entendrà satisfeta en el moment en què s’hagin efectuat tots i cadascun dels pagaments fraccionats.

El fet de no pagar la matrícula o algun dels fraccionaments en els terminis que estableixi la UB dona lloc a la suspensió temporal automàtica dels drets de l’alumne, sense necessitat de requisit previ per part de la UB, i a la proposta de denegació de la beca en el cas que s'hagi sol·licitat. La durada màxima de la suspensió temporal és fins que finalitzi el curs acadèmic.

La suspensió temporal dels drets de l’estudiant s’aixecarà quan l’estudiant aboni a la UB, en efectiu i d’un sol cop, la totalitat de l’import de la matrícula pendent d’abonar, més un recàrrec de l’import total dels rebuts no satisfets (excloent-ne els serveis) en concepte de despesa per la gestió de falta de pagament. Aquest recàrrec és d’un 5 % si l’estudiant efectua el pagament dins del termini de dos mesos des de la data de finalització del termini del pagament inicial del rebut, amb un increment d’un 5 % per cada mes o fracció en què el rebut resti pendent, fins a un màxim d’un 50 %. A l’efecte de l’aplicació de l’increment d’aquest recàrrec, el mes d’agost és inhàbil.

Qualsevol modificació o anul·lació de matrícula es resol sempre que s'estigui al corrent del pagament dels rebuts.

En tot cas, un cop hagi finalitzat el curs acadèmic sense que l’estudiant hagi efectuat el pagament, la UB anul·larà d’ofici la matrícula sense dret a cap reintegrament. L’anul·lació de la matrícula implica la plena nul·litat de tots els drets que aquesta matrícula hagi pogut produir i, especialment, de les qualificacions que l’alumne hagi obtingut.

El pagament de la matrícula que s’efectuï un cop finalitzat el curs acadèmic només activa les assignatures incorporades en acta amb anterioritat a l’anul·lació de la matrícula.

Sens perjudici del que estableixen els paràgrafs anteriors, la UB exigeix el pagament de les quantitats pendents per matrícules de cursos acadèmics anteriors i simultanis en qualsevol dels seus ensenyaments oficials com a condició prèvia de matrícula o d’expedició de títols, certificats o qualsevol altre document acadèmic.

Important: és responsabilitat de l’estudiant atendre els diferents pagaments que tingui pendents, sense necessitat de cap requisit previ.

► Informació sobre el pagament de la matrícula

El període establert per la Facultat de Belles Arts per a la supressió, canvi o addició d'assignatures, amb dret al retorn de l'import dels crèdits pagats a través del programa d'Automatrícula (MONUB) és fins al 26 de setembre de 202.

► Es podran realitzar les següents modificacions:

•Addició d'assignatures (sempre que hi hagi places) en què es generarà un nou rebut en efectiu a pagar en 7 dies.

•Supressió d'assignatures que generarà una devolució a favor vostre.

► La modificació de matrícula ha de complir els requisits del pla d'estudis i ha de garantir el compliment del que estableixi la Normativa de Permanència de la UB. No podeu suprimir crèdits obligatoris de cursos inferiors si en teniu matriculats de cursos superiors. Cal tenir en compte que l’ampliació de crèdits té repercussions respecte al compliment de la Normativa de Permanència a la UB i sobre el preu del crèdit per assignatures repetides. Heu de comprovar que els grups de les assignatures que canvieu o amplieu no se solapin amb les que ja teníeu matriculades. Per matricular crèdits obligatoris d'un curs superior també s'han de matricular els crèdits obligatoris del curs inferior.

► ALUMNES BECARIS i BECÀRIES QUE FAN ANUL·LACIONS PER INTERÈS PERSONAL - En el cas que un alumne matriculat amb la modalitat de becari de caràcter general anul·li només algunes assignatures, si no acredita un motiu que comporti la devolució de l’import de les esmentades assignatures, haurà d’abonar l’import dels crèdits de les assignatures anul·lades. 

► Pagament com a conseqüència de la modificació de la matrícula

Si la modificació de matrícula genera un nou pagament a la Universitat, aquest s'efectua sempre d'un sol cop i el nou rebut s'ha de fer efectiu en el termini màxim de 7 dies naturals a comptar des de la data de formalització de la modificació. Per a aquest nou rebut no hi ha fraccionament.

► Procediment per tramitar la devolució

Si com a conseqüència de la supressió d’assignatures es genera una devolució, primer s’haurà d’abonar la totalitat de l'import de matrícula i després podreu sol·licitar-la entrant a MónUB/Consulta de qualificacions i expedient de l'expedient per indicar-hi el número de compte corrent (amb codi IBAN).

A partir del 27 de setembre i fins al 28 d'octubre de 2022 es podrà demanar suprimir assignatures per interès personal, però la modificació no comportarà que es retorni l'import abonat. Per poder sol·licitar l'anul·lació de la matrícula s'ha d'haver pagat abans l'import.

► Canvi de grup de la mateixa assignatura
Fins al 26 de setembre podreu fer canvis de grup des de l'automatrícula per a les places disponibles.    

 

Anul·lació total de la matrícula

Es podrà sol·licitar l'anul·lació total en els casos i terminis següents:

  1. Per malaltia greu degudament acreditada: en el cas de malaltia greu que li impedeixi seguir amb normalitat l’activitat acadèmica, degudament acreditada mitjançant informe mèdic del Servei Català de Salut o segons el col·lectiu (MUFACE), o de l’organisme equivalent d’altres comunitats autònomes, en què es conclogui aquest impediment, l’estudiant té dret a la devolució de l’import dels crèdits matriculats. En cas que s’anul·li totalment la matrícula d’un estudiant de primer any per causa de malaltia greu, es pot demanar la reserva de plaça i si la resolució és positiva, no cal tornar a fer la preinscripció.
  2. Per defunció de l’estudiant. Es retorna l’import de les assignatures anul·lades al familiar directe o representant legal que ho sol·liciti. Cal aportar la declaració d’hereus o testament de l’estudiant i el certificat de defunció.
  3. Per matrícula en un altre centre de la UB o en altres universitats públiques, en cas de reassignació de plaça per preinscripció general universitària. En aquest cas, i sempre que ho sol·liciteu abans del 27 d'octubre de 2022, teniu dret a la devolució de l’import dels crèdits que hàgiu abonat. La devolució d’aquest import no és d’aplicació si la reassignació de plaça s’ha produït per haver sol·licitat un canvi de preferències o una nova preinscripció en convocatòries posteriors.
  4. Per motius personals.

► Si et matricules per primera vegada en un ensenyament de grau, sempre que sol·licitis l’anul·lació de matrícula abans del 28 de setembre de 2022 estiguis al corrent del pagament dels rebuts de matrícula vençuts, tens dret a la devolució de l’import dels crèdits matriculats. Has de presentar la sol·licitud d’anul·lació al registre del centre on t’has matriculat, a una oficina de registre de la UB o per qualsevol altre mitjà autoritzat per la legislació vigent. Consulta les altres oficines on presentar la sol·licitud. Aquesta anul·lació no comporta la reserva de plaça.

► La resta d’estudiants podeu sol·licitar l’anul·lació de matrícula sense dret a la devolució dels imports ingressats per cap concepte. La sol·licitud no es resol mentre no s’hagi efectuat prèviament el pagament de l’import de la matrícula.

 

En cas que l’estudiant hagi formalitzat la matrícula com a becari/ària de caràcter general, cal que sol·liciti l’anul·lació de la beca i aboni l’import de la matrícula abans de presentar la sol·licitud d’anul·lació. A més si la beca ha estat resolta, l'estudiant haurà de retornar els imports dels ajuts en concepte de beca que se li hagin transferit.


Els terminis per sol·licitar l’anul·lació total de la matrícula són els següents:

Matrícula del primer semestre i anual: fins al 28 d'octubre de 2022.

Matrícula del segon semestre i assignatures de segon semestre matriculades al juliol o al setembre: fins al 7 de març de 2023.

 

Com sol·licitar l'anul·lació: la petició es farà en línia a través de Tràmits administratius de Secretaria / Anul·lació de la matrícula (tramitació en línia).

 

 

Informació sobre modificació i anul·lació de matrícula

Comparteix-ho: