Grups de recerca

  Grups de recerca
  Bioètica, dret i societat

  El grup de recerca consolidat «Bioètica, Dret i Societat», de la Generalitat de Catalunya, que constitueix el nucli de l'OBD, té com a objectiu principal l'estudi interdisciplinari de les implicacions ètiques, jurídiques i socials derivades del desenvolupament i l'aplicació de la biotecnologia i la biomedicina. A partir de la consideració que el dret constitueix un marc d'acord i racionalització, el caràcter vinculant del qual és especialment rellevant, el grup analitza l’entramat normatiu en el qual convergeixen les regles morals, jurídiques i deontològiques, posant especial atenció en les polítiques i l’impacte que tenen sobre els ciutadans. Actualment la recerca dels membres del grup se centra en les qüestions relatives a la mercantilització del cos humà i les parts del cos humà, així com en les derivades de l'impacte de l'ús de les dades massives en la salut i els drets de les persones.

  Responsable del grup: Maria Casado Gonzalez

  Resum de dades (GREC)

  Fitxa del grup de recerca (GREC)

  Grups de recerca
  Dret Tributari i Política Fiscal

  L’objectiu fonamental del Grup de Recerca Consolidat “Dret tributari i política fiscal” (SGR 2017 1699) és realitzar propostes de modificacions normatives o aplicades a l’ordenament jurídic-tributari espanyol, dirigides a millorar la eficiència i justícia i els resultats recaptadors, sense anar en prejudici de les garanties i drets dels contribuents, a la llum de les experiències que al respecte s’analitzin en altres sistemes tributaris. Actualment, la recerca dels membres del grup de recerca es centra en la interacció entre la tecnologia i la fiscalitat, tant pel que fa referència a l’ús de la tecnologia en l’aplicació dels tributs, així com en la influència de la tecnologia en el disseny d’aquests últims.

  Responsable del grup: Luis Manuel Alonso Gonzalez

  Resum de dades (GREC)

  Fitxa del grup de recerca (GREC)

  Pàgina web del grup

  Grups de recerca
  Dret Internacional i Dret de la Unió Europea

  Els àmbits de recerca prioritaris del Grup de Recerca Consolidat sobre Dret Internacional i Dret de la Unió Europea (2017 SGR 1371 DIDUE) son, en primer lloc, la interrelació entre el manteniment de la pau i la seguretat internacionals, així com entre el Dret internacional humanitari i la protecció internacional dels Drets Humans. En segon lloc, també s’ocupa de l’aprofundiment de la integració de la Unió Europea i les seves conseqüències jurídiques sobre el ciutadà, àmbit en el qual en l’actual període s’estan analitzant les següents línies: per una banda, la coherència de la normativa de la UE que afecta a les situacions privades regulades pel Dret Internacional Privat i, per l'altra, les conseqüències derivades de les modificacions realitzades durant els darrers anys en l’àmbit de la Unió Econòmica i Monetària. Per últim, el grup també fa recerca en l’àmbit dels reptes normatius de la biotecnologia moderna i els problemes mediambientals del món contemporani.

  Responsable del grup: Andreu Olesti Rayo

  Pàgina web del grup de recerca

  Resum de dades (GREC)

  Fitxa del grup de recerca (GREC)

  Grups de recerca
  Drets Culturals i Diversitat

  L'objectiu del Grup és estudiar la diversitat cultural i religiosa en la societat actual, els conflictes jurídics que sorgeixen en relació a la llibertat religiosa i la gestió que d'aquesta diversitat duen a terme els poders públics. Es proposa treballar: a) el reconeixement per part de l'Estat de la diversitat cultural i religiosa existent en la societat civil des de la neutralitat de l’Estat, el respecte de la igualtat i el deure de no discriminació; b) la reducció dels obstacles que impedeixen la participació social i política dels grups culturals marginats; es pot dir que l’Estat té el triple deure "respectar", "protegir" i "assegurar" el gaudiment ple del dret; i c) el suport als diferents grups perquè reprodueixin les seves "cultures".

  Responsable del grup: Francisca Pérez Madrid

  Resum de dades (GREC)

  Fitxa del grup de recerca (GREC)

  Grups de recerca
  GRC Filosofia del dret, moral i política

  El grup de recerca "Isocratía: Filosofia del Dret, Moral i Política" va ser creat pel professor Juan Ramón Capella en 1991. El Dr. Capella ha estat i continua sent el principal referent intel·lectual dels seus membres. L'any 2009, després de la seva jubilació, va assumir la direcció de l'equip José Antonio Estévez Araujo, qui continua ostentant-la en l'actualitat. El grup ha obtingut finançament per a 12 projectes de recerca pluriennals, un d'ells de caràcter europeu.  Durant aquesta llarga trajectòria, el seu principal centre d'atenció ha estat el seguiment i anàlisi de les mutacions del camp jurídic-polític que la globalització neoliberal ha anat provocant en aquestes tres últimes dècades. En l'actualitat, l'equip està ultimant l'edició d'un volum sobre les transformacions del dret en el segle XXI en el qual participen experts de totes les àrees jurídiques. (https://www.isocratia.es/ )

  Responsable del grup: Jose Antonio Estevez Araujo

  Resum de dades (GREC)

  Fitxa del grup de recerca (GREC)

  Grups de recerca
  Grup de Dret civil català UB-UAB

  El «Grup de dret civil català UB-UAB» treballa en l’estudi i la difusió del dret civil català, espanyol i europeu i, fonamentalment, les relacions del dret civil català amb aquests dos últims. Pretén bastir un cos de doctrina que acompanyi les reformes legislatives dels darrers anys a Catalunya, que permeti encarar els reptes que exigeix la Unió Europea, molt especialment en el context del mercat digital. També creu necessària la visualització de les solucions als problemes relacionats amb l’habitatge, i continuar aprofundint en els mètodes de resolució extrajudicial de conflictes tant entre particulars com amb l’Administració. El grup aporta elements de reflexió a problemes comuns a Europa i contribueix a l'aproximació de les legislacions, tot integrant el dret civil català en aquest procés.

  Responsable del grup: Esther Arroyo Amayuelas

  Resum de dades (GREC)

  Fitxa del grup de recerca (GREC)

   

  Grups de recerca
  Grup de Recerca en Govern i Administració Local (GREGAL)

  El «Grup de recerca en govern i administració local» (GREGAL), reconegut com a grup de recerca consolidat per l’Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR), té per objecte d’estudi els reptes presents i de futur dels nostres governs locals. En aquest àmbit, la tasca del grup de recerca s'orienta, d'una banda, a l'anàlisi teoricojurídica de l'autonomia local i, de l'altra, a l'estudi de la dimensió social i institucional de l'autonomia local, tant des del vessant de la seva configuració politicoadministrativa democràtica com des del vessant de la prestació de serveis públics a la ciutadania.

  Responsable del grup: Tomas Font Llovet

  Resum de dades (GREC)

  Fitxa del grup de recerca (GREC)

  Grups de recerca
  Grup de Recerca per la qualitat de la democràcia

  Qualitat de la Democràcia és un grup de recerca de la Universitat de Barcelona i l’IBEI que desenvolupa recerca sobre la dinàmica de l'agenda i altres àrees de la Ciència Política relatives a la representació política, els grups d'interès, relació govern-oposició, europeïtzació, mitjans de comunicació i comportament polític als social media. El grup ha publicat un gran nombre d’articles i libres a revistes i editorials de gran prestigi acadèmic i col·labora amb diferents xarxes internacionals de recerca, com el Comparative Agendas Project. Per assolir els objectius de recerca, ha creat multitud de bases de dades que permeten desenvolupar anàlisi quantitatiu en perspectiva comparada. Tambè ha rebut el suport d'institucions com l'European Science Foundation, el Ministeri d'Economia i Competitivitat, l'Agaur, o la fundació Icrea entre d'altres. Per més informació consulteu: www.q-dem.com

  Responsable del grup: Laura Chaques Bonafont

  Resum de dades (GREC)

  Fitxa del grup de recerca (GREC)

  Grups de recerca
  Grup of Research & Analysis on Public Administration (GRAPA)

  Des de fa ja uns anys vinc desenvolupant investigacions sobre diferents administracions públiques, més en concret, les de seguretat. Treballs que han estat reconeguts amb premis a la qualitat científica del Ministeri de Defensa, de l'Exèrcit de Terra i de l'Associació Espanyola de Ciència Política i de l'Administració. En el transcurs d'aquests projectes s'ha anat configurant un equip de treball interuniversitari, en el qual han anat entrant i sortint col·laboradors segons les investigacions, però que ha consolidat una xarxa d'interessos, complicitats i inquietuds compartides. Al seu torn, fruit de l'acompliment ordinari de la meva tasca docent com a catedràtic de la Universitat de Barcelona, ​​investigador associat del CIDOB i professor de l'IBEI (Institut Barcelona d'Estudis Internacionals) i del CEI (Centre d'Estudis Internacionals), he assumit la direcció de diferents memòries doctorals, diverses, però totes elles sota el paraigua conceptual de l'Administració pública. Estudis que han ampliat els meus interessos a altres administracions i altres facetes de l'Administració i que han obert, per tant, noves línies d'investigació, molts d'aquests projectes han adquirit caràcter grupal. Des d'aquesta realitat i davant les noves necessitats que això ens requeria va sorgir la idea de formar el Grup de recerca GRAPA.

  Responsable del grup: Rafael Cesareo Martinez Martinez

  Resum de dades (GREC)

  Fitxa del grup de recerca (GREC)

La recerca en xifres

  3 Projectes de recerca europeus

  21 Projectes de recerca estatals

  26 Tesis llegides el curs 2020-2021

  16 Grups de recerca