Premis extraordinaris

Graduats en Nutrició Humana i Dietètica o Ciència i Tecnologia dels Aliments

En aplicació de la normativa vigent per a l'atorgament de premis extraordinaris dels graus de la Universitat de Barcelona, opten al premi extraordinari l'alumnat que hagi finalitzat els estudis el curs anterior a aquell en què es concedeix i que hagi abonat els drets per a l'expedició del títol.

El premi extraordinari s'atorga a tot l'alumnat que hagi finalitzat els estudis amb una nota mitjana igual o superior a 9,0 calculada segons la normativa vigent a cada moment. 

Si cap estudiant ha obtingut una nota 9,0 o superior, el centre obrirà una convocatòria abans del 30 de novembre de cada any per sol·licitar el premi. Un cop valorats les expedients, el Centre proposarà per a la concessió del premi extraordinari a un màxim d'un estudiant entre els cinc millors expedients acadèmics amb una nota mitjana de 8,5 o superior.

Premi extraordinari de Màster Universitari

D'acord amb la Normativa vigent per a l'atorgament de premis extraordinaris de Màster Universitari de la Universitat de Barcelona, opta al premi l'alumnat que hagi finalitzat els estudis de Màster Universitari el curs anterior a aquell en què s'atorga el premi amb una nota mitjana igual o superior a 9,0, i que hagi abonat els drets per a l'expedició del títol.

El nombre total de premis extraordinaris que es poden concedir per a cada ensenyament és d’un premi per cada 15 estudiants o fracció de 15 que hi opten, segons els criteris establerts anteriorment.

El centre obrirà una convocatòria abans del 30 de novembre de cada any per sol·licitar el premi extraordinari.

Termini de presentació de sol·licituds per a l'atorgament del premi extraordinari de màster universitari del curs 2022-2023: del 18 al 22 de desembre de 2023.

Imprès de sol·licitud

 

Comparteix-ho: