Premis extraordinaris

Graduats en Nutrició Humana i Dietètica o Ciència i Tecnologia dels Aliments

En aplicació de la Normativa vigent per a l'atorgament de premis extraordinaris del graus de la Universitat de Barcelona.

Opten al premi extraordinari tots els estudiants que hagin finalitzat els estudis el curs anterior a aquell en què es concedeix amb una nota mitjana igual o superior a 9,0 calculada segons la normativa vigent a cada moment. 

El nombre total de premis extraordinaris que es poden concedir per a cada ensenyament és d’un premi cada 15 estudiants o fracció de 15 que hi opten, segons els criteris establerts anteriorment.

El degà ha de lliurar la proposta de concessió dels premis a la Secretaria General abans del dia 31 de març perquè la tramiti davant el Consell de Govern.

Premi extraordinari de Màster Universitari

D'acord amb la Normativa vigent per a l'atorgament de premis extraordinaris de Màster Universitàri de la Universitat de Barcelona

Opten al premi tots els estudiants que hagin finalitzat els estudis de Màster Universitari amb una nota mitjana igual o superior a 9,0 calculada segons la normativa vigent a cada moment.

El nombre total de premis extraordinaris que es poden concedir per a cada ensenyament és d’un premi cada 15 estudiants o fracció de 15 que hi opten, segons els criteris establerts anteriorment.

La sol·licitud s'ha de presentar mitjançant un model normalitzat a la Secretaria d'Estudiants i Docència.

  • Màster Interuniversitari en Seguretat Alimentària
Comparteix-ho: