Sol·licituds Títols oficials

Sol·licitud del títol de Grau

Requisits

Per obtenir el títol de graduat/da cal haver superat totes les assignatures de formació bàsica, obligatòries, optatives i el treball final de grau, tal com indica el pla d’estudis del grau corresponent.

Un cop tingueu totes les qualificacions confirmades al vostre expedient (quan us apareixen en verd), la secretaria comprova que reuniu els requisits per a l’obtenció del títol. Un cop feta la comprovació, rebreu un correu electrònic en què se us comunica que esteu en disposició de demanar el títol de graduat/da. Si no el rebeu, envieu un correu electrònic amb les vostres dades personals a:

secretaria.campusalimentacio@ub.edu

Juntament amb la sol·licitud del títol de grau es tramita també la sol·licitud del suplement europeu del títol (SET), document amb la informació  sobre els estudis cursats, els resultats obtinguts, les capacitats professionals adquirides i el nivell de la titulació en el sistema nacional d'educació superior. El SET té la finalitat de promoure la mobilitat internacional dels estudiants titulats dintre de l'Espai Europeu d'Educació superior i facilitar l'homologació del títol. El SET s'expedeix en català, castellà i anglès.

Sol·licitud del títol

Un cop validat el vostre expedient per part de la secretaria, entreu a la vostra Intranet del MónUB.

 

Passos que cal seguir:

 1. Identifiqueu-vos i accediu a la vostra Intranet (MónUB Estudiants).
 2. Al menú de Serveis Personals, cliqueu Sol·licitud de títol de grau.
 3. A continuació heu de seleccionar el grau que heu cursat i iniciar el procediment.
 4. És imprescindible que ens autoritzeu a realitzar la consulta telemàtica dels vostres documents identificatius (DNI i carnet de família nombrosa) a través de Via Oberta. En el cas de tenir NIE o passaport, heu d'enviar-nos el document a través de secretaria.campusalimentacio@ub.edu.
 5. Escolliu la forma de pagament entre les opcions indicades: pagament amb targeta (constància immediata del tràmit) o pagament en efectiu (en entitat bancària o amb el CPR, caldrà esperar uns dies a que tinguem constància).
 6. Finalitzeu el tràmit, generant la sol·licitud del resguard del títol.

En un termini de 24-48 hores, rebreu per correu electrònic un avís de disponibilitat del resguard del títol en pdf, signat digitalment i amb codi segur de verificació (CSV). Aquest document té els mateixos efectes legals que el títol, mentre que no estigui expedit.

El cost de les taxes del títol és de 218,15 €. Les famílies nombroses de categoria especial estan exemptes de la taxa del títol, i les de categoria general tenen dret a l’exempció del 50% del preu de la taxa, sempre que s’acrediti aquesta condició. En aplicació del Decret 300/2021, de 29 de juny, NO s'aplica cap tipus de bonificació als titulars de carnets de família monoparental. Altres col·lectius amb exempció del 100%, amb acreditació d’aquesta condició són:
 1. Persones discapacitades amb discapacitat igual o superior al 33%.
 2. Víctimes d’actes terroristes.
 3. Víctimes de violència de gènere.
Sol·licitud de títol diplomatura

Requisits

Per obtenir el títol de llicenciat o diplomat cal haver aprovat totes les assignatures obligatòries i el nombre de crèdits optatius i de lliure elecció que consten al pla d'estudis corresponent.

Documentació que cal presentar:

Original i dues fotocòpies llegibles del DNI vigent (passaport per als estrangers) i, si escau, certificat del Registre Civil (si al DNI no hi figura el nom correcte). No és vàlid cap altre document.

Heu d'abonar l'import del títol segons les taxes vigents. El pagament de les taxes es pot fer directament a la Secretaria amb targeta de crèdit, o a qualsevol oficina de CaixaBank, BBVA o Banco Santander, amb un rebut que s’ha de recollir prèviament a la Secretaria.

En cas de descompte per família nombrosa, cal presentar l'original i la fotocòpia del carnet de família nombrosa.

Recollida del títol oficial

La durada d’expedició del títol és d’un any aproximadament, des de la data que es genera el resguard del títol. Quan el rebem a la secretaria us enviem una carta al domicili confirmat a la sol·licitud, per tal que el vingueu a recollir. Les opcions de recollida del títol són:

 • Personalment pel propi interessat. Cal que consulteu els horaris de secretaria i demaneu cita prèvia. És imprescindible identificar-vos amb el vostre DNI/passaport.

 

 • Autoritzant a una altra persona. Si no pots venir personalment i vols autoritzar a una altra persona a recollir el títol en nom teu, només és possible amb un PODER NOTARIAL (Original) i si escau postil·lat. El Suplement Europeu del Títol si pot ser recollit per una altra persona amb una autorització per part de l'interessat (adjuntant còpia del DNI i un escrit signat per l'alumne/a).

 

 • Enviament a una altra ciutat/país. En cas de residir en una altra ciutat espanyola podem enviar el títol a la Delegació Provincial de Govern de la ciutat que ens indiquis. En cas de trobar-te a l'estranger podem enviar el títol a l'Ambaixada o Oficina Consular d'Espanya de la ciutat que ens indiquis. En tots dos casos, envia un correu a secretaria acadèmica per indicar-te el procediment a seguir.


Delegacions del Govern a les Comunitats Autònomes, Subdelegacions del govern i Direccions Provincials del ministeri i Direccions Insulars de l'Administració General de l'Estat

Si l'estudiant resideix a l'estranger pot sol·licitar la remissió del títol a una Oficina Consular o Ambaixada espanyola.

La tramesa del títol a les delegacions del govern o a les ambaixades a l'estranger suposa el pagament d'una taxa.

Duplicats dels títols oficials Campus Torribera

Pèrdua, destrucció o robatori del títol original

Serà un requisit previ publicar en el BOE un anunci fent-hi constar la pèrdua. Si en el termini de trenta dies, des de la data de publicació, el títol no s'ha trobat, s'iniciarà el tràmit per a l'expedició del duplicat corresponent. La persona interessada farà una nova sol·licitud d'expedició de títol, hi adjuntarà la còpia de l'anunci publicat i, novament, haurà de fer efectiu l'import corresponent. 
Les despeses originades per la publicació de l'anunci en el BOE seran a càrrec de la persona interessada. 

Si es tracta de destrucció del títol oficial, cal fer constar a la sol·licitud la circumstància que va motivar la destrucció i aportar, si és el cas, l'informe de l'organisme competent (per exemple, dels bombers, si el motiu ha estat l'incendi de l'habitatge). Novament, s'hauran de fer efectives les taxes d'expedició.

Deteriorament del títol original

En el cas de deteriorament del títol oficial, s'haurà de fer una nova sol·licitud d'expedició, a la qual s'hi adjuntarà el títol deteriorat i, novament, es farà efectiu l'import corresponent.