Accés amb estudis universitaris iniciats (30 ECTS)

Legislació aplicable

El Reial Decret 412/2014 de 6 de juny s'estableix la normativa bàsica dels procediments d'admissió als ensenyaments universitaris oficials de grau i la Universitat de Barcelona ha establert els criteris que han de seguir els centres de la UB per resoldre aquestes sol·licituds.

Poden sol·licitar l'admissió a un estudi de grau de la Universitat de Barcelona amb reconeixement d'estudis (trasllat d'expedient) les persones amb:

 1. Estudis universitaris espanyols parcials.
 2. Estudis universitaris estrangers parcials.
 3. Estudis universitaris estrangers finalitzats sempre que no hagin obtingut la credencial d’homologació del títol o el certificat d’equivalència a nivell acadèmic universitari oficial a Espanya.

En tots tres supòsits per sol·licitar plaça al Centre s'ha d'estar en possessió d'una resolució vigent que acrediti un reconeixement de més de 30 ECTS del pla d'estudis del grau al qual es vulgui accedir.

El nombre d’alumnes que s’admetran es fixarà en base a la capacitat del centre per admetre nous estudiants, que vindrà determinada per la taxa d’abandonament i el procés general d’admissió de nous estudiants a la Universitat.

D’aquestes places, un 80% es reservarà per alumnes amb estudis universitaris espanyols parcials, i un màxim de 20% per alumnes amb estudis universitaris estrangers. Sempre que no es cobreixin aquests màxims, les places es podran intercanviar.

 • Termini  de presentació: del 2 al 31 de maig. No s'estudiarà cap sol·licitud presentada fora de termini.
 • La sol·licitud de reconeixement d'estudis suposa el pagament d'una taxa de 54,54€.

 

 1. Sol·licitud  telemàtica. Heu d'escollir l'ensenyament on voleu traslladar l'expedient
 2. Sol·licitud presencial emplenant i imprimint

sol·licitud de reconeixement de crèdits i admissió estudis espanyols.

sol·licitud de reconeixement de crèdits i admissió d'estudis estrangers.

La documentació d'estudis estrangers haurà d’estar legalitzada i NO s'acceptarà cap sol·licitud sense complir aquesta condició. La resolució de reconeixement quedarà supeditada a la presentació de la documentació original.

La presentació dels documents originals es farà presencialment a la SED amb cita prèvia.

 • Les resolucions de les Caps d'Estudis es notificaran a partir del 15 de juny

 • Estudis iniciats a la UB :

• Expedient acadèmic

• Fotocòpia del DNI

 
 • Estudis iniciats en altres universitats:

• Fotocòpia del DNI

Certificació acadèmica personal original en la qual figurin la formació assolida indicant, com a mínim, la denominació, crèdits, any acadèmic i qualificació de les assignatures superades. En el cas que els estudis cursats siguin un ensenyament oficial de Grau, la certificació haurà d'incloure també informació sobre la branca de coneixement a la que està adscrit el títol de grau i la branca de coneixement de la matèria a la que es vinculen les assignatures de Formació Bàsica.

Pla docent de l'assignatura en el qual figurin les competències, els coneixements associats i el nombre de crèdits, d'hores o de setmanes per semestre o any, amb el segell del centre d'origen corresponent.

Pla d'estudis o quadre d'assignatures que s'exigeix per a obtenir el títol de l'ensenyament previ, expedit pel centre d'origen, amb el segell corresponent.

 

Ambdos suposits estudis finalitzats o parcials, els documents han de ser originals oficials, expedits per les autoritats competents i degudament legalitzats i traduïts al català o castellà.

 • En el cas d'estudis estrangers parcials o finalitzats:

Document acreditatiu de la nacionalitat del sol·licitant expedit per les autoritats competents del seu país, que pot ser substituït per una fotocòpia compulsada del passaport o del permís de residència a Espanya, o, en el cas de ciutadans espanyols, per una fotocòpia compulsada del DNI.

Certificació acadèmica personal original en la qual figurin la formació assolida, i s'indicarà, com a mínim, la denominació, crèdits, any acadèmic i qualificació de les assignatures superades.

Plans docents de l'assignatura en el qual figurin les competències, els coneixements associats i el nombre de crèdits, d'hores o de setmanes per semestre o any, amb el segell del centre d'origen corresponent.

Pla d'estudis o quadre d'assignatures que s'exigeix per a obtenir el títol de l'ensenyament previ, expedit pel centre d'origen, amb el segell corresponent.

Informació sobre el sistema de qualificacions de la universitat d'origen.

 

 

 

La resolució de reconeixement en cap cas atorga plaça directament a l'ensenyament.

A partir de la notificació de resolució de reconeixement podeu fer la sol·licitud de la plaça.

Termini: del 27 de juny al 8 de juliol de 2023

Documentació a presentar abans de la matrícula:

 1. Resolució d'admissió signada pel Degà de la Facultat.
 2. Resolució de reconeixement de crèdits emesa per la cap d’estudis.
 3. Justificant d’haver abonat els drets de trasllat d’expedient emès pel centre de procedència, (estudiants amb estudis universitaris espanyols parcials d’altres universitats).
 

Automatricula:

L'automatricula es realitzarà al setembre.

A partir del 30 de juliol es podrà consultar l'ordre d'acces assignat.

 • Dia i hora matricula al Grau de CTA
 • Dia i hora matricula al Grau de Nutrició Humana i Dietètica

Comparteix-ho: