Universitat de Barcelona

Informació per a l’estudiant – Màster en Psicologia General Sanitària

Objectius i competències

Objectius

El màster de Psicologia General Sanitària té com a objectiu principal preparar els estudiants com a professionals de l'àmbit de la psicologia de la salut, perquè puguin exercir la professió regulada de psicòleg general sanitari de manera totalment competent.

Aquesta preparació es basa en un enfocament científic i professional, amb l'objectiu que els estudiants adquireixin les competències que els permetin avaluar i formular hipòtesis sobre el comportament de les persones i intervenir sobre aquests comportaments amb la finalitat de promoure i millorar la salut.

Competències

 • Tenir coneixements que possibilitin ser originals i saber aplicar els coneixements en entorns nous o poc coneguts.
 • Ser capaç de formular judicis a partir d'una informació incompleta o limitada.
 • Mostrar interès per l'aprenentatge continuat i ser capaç de continuar estudiant de manera autònoma.
 • Utilitzar les tecnologies de la informació i la comunicació en l'acompliment professional.
 • Aplicar el mètode científic en la recollida i valoració de la informació, saber analitzar-la críticament, i utilitzar les fonts d'informació clínica.
 • Desenvolupar el treball des de la perspectiva de la qualitat i la millora continuada i ser capaç d'analitzar críticament tant el treball propi com el d'altres professionals.
 • Saber comunicar i comunicar-se amb altres professionals i amb públics no especialitzats.
 • Mostrar compromís amb la defensa de la salut, i adquirir i posar en pràctica una concepció de la salut integral en què es reconegui i respecti la diversitat humana.
 • Aplicar les bases de la bioètica en la pràctica professional i en la vida cívica i social, i respectar els drets humans i democràtics de les persones.
 • Conèixer el marc d'actuació del psicòleg general sanitari i la normativa vigent en l'àmbit sanitari espanyol, i conèixer i respectar les obligacions respecte a la confidencialitat de la informació.
 • Conèixer en profunditat la naturalesa biopsicosocial del comportament humà i dels problemes de salut i trastorns del comportament humà.
 • Conèixer en profunditat els models i les tècniques d'avaluació i intervenció en el camp de la psicologia de la salut.
 • Planificar i fer l'avaluació psicològica del comportament humà i dels factors que l'afecten i saber relacionar els coneixements de manera crítica i rigorosa.
 • Dissenyar, desenvolupar i avaluar programes d'intervenció psicològica abordant els problemes des de la perspectiva d'igualtat i dignitat de les persones.
 • Redactar informes psicològics de manera adequada als destinataris.
 • Conèixer i comprendre les pròpies limitacions i mostrar habilitats de comunicació interpersonal i de maneig de les emocions.
 • Saber treballar en equip i en grups multidisciplinaris.
 • Actuar per promoure la salut psicològica individual i comunitària.
 • Conèixer com es constitueix i gestiona una empresa.


Veure llistat complet de competències
Comparteix-ho: