Universitat de Barcelona

Informació per a l’estudiant – Màster en Psicologia General Sanitària

Reconeixement de crèdits

Poden sol·licitar reconeixement de crèdits els alumnes admesos al màster. El reconeixement de crèdits consisteix a incorporar en l’expedient d’un ensenyament oficial crèdits que computen obtinguts prèviament, mitjançant la formació o l’experiència professional. Això es regula en les Normes per al reconeixement i per a la transferència de crèdits en els ensenyaments de màster universitari de la UB.

Els crèdits obtinguts en ensenyaments oficials cursats amb anterioritat, a la Universitat de Barcelona o a qualsevol altra universitat, poden ser reconeguts en el present màster, sense cap límit a priori, sempre que hi hagi una adequació de competències, continguts i crèdits de les assignatures superades en relació amb les assignatures definides en el pla d'estudis del Màster en Psicologia General Sanitària.

El límit de crèdits que es podran reconèixer, basant-se en l'experiència professional, no podrà superar el 15% dels crèdits del pla d'estudis. En cap cas es reconeixen els crèdits cursats en estudis superiors oficials no universitaris, en títols propis o els corresponents al Treball Fi de Màster. Excepcionalment, i d'acord amb la disposició addicional setena de la Llei 33/2011 General de Salut Pública, poden ser reconeguts un major percentatge de crèdits provinents de l'experiència professional o de títols propis universitaris, sempre que aquesta experiència i títols hagin estat anteriors a l'entrada en vigor de l'esmentada llei (6 d'octubre de 2011). Per a més informació, consulteu l'arxiu "Reconeixement excepcional de crèdits" que apareix al peu de la pàgina.

La persona que sol·liciti reconeixement de crèdits haurà de presentar a la Secretaria de la Facultat de Psicologia la documentació següent exclusivament durant els mesos de setembre i octubre:

  • Solicitud en què s'especifiqui l'assignatura o assignatures del màster de les quals se sol·licita el reconeixement. S’ha d’incloure una taula amb dos columnes on consti el següent:

           - 1ª columna: assignatura o assignatures prèviament cursades (amb les respectives hores presencials) en les que es basa el sol·licitant per demanar el reconeixement de cada assignatura sol·licitada del MUPGS.

            - 2ª columna: nom de l’assignatura corresponent del MUPGS que se sol·licita que sigui reconeguda. Cada columna tindrà tantes files com assignatures del MUPGS que se sol·licita que siguin reconegudes.

  •  Plans docents complets, degudament acreditats, de les assignatures cursades anteriorment que es cregui que corresponen a les assignatures del màster el reconeixement de les quals es sol·licita.
  • Si s'escau, documentació acreditativa de l'experiència laboral i professional relacionada amb l'àmbit de psicologia clínica i de la salut. En l'acreditació d'aquesta experiència ha de constar el període, hores i activitats de l'experiència, segons s'explica a l'arxiu "Reconeixement d'experiència professional i laboral" que apareix al peu de la pàgina.

En el cas d'experiència laboral i professional per compte d'altres, la documentació implica un certificat signat pel responsable del centre i amb el segell d'aquest últim. En el cas d'experiència laboral i professional per compte propi, la documentació ha d'incloure una declaració jurada, l'alta en l'àrea corresponent del règim d'autònoms i el full de vida laboral

La proposta de reconeixement serà realitzada per la Comissió de Coordinació del Màster valorant l'adequació de competències, continguts i crèdits de les assignatures superades en relació amb les assignatures definides en el pla d'estudis del present títol de Màster.

Comparteix-ho: