Universitat de Barcelona

Informació per a l’estudiant – Màster en Psicologia General Sanitària

Sistema d'avaluació

Segons la “Normativa reguladora de l’avaluació i qualificació dels aprenentatges” de la UB, l'avaluació és continuada, com a norma general, i inclou diverses proves. Cap d'aquestes pot representar més del 60% de la qualificació final, amb excepció de les Pràctiques Externes i el Treball Fi de Màster.

Es pot renunciar a l'avaluació continuada i acollir-se a l'avaluació única, sempre que aquesta es sol·liciti dins dels terminis i procediments establerts.  En cas que el pla docent ho prevegi i expliciti, pot exigir com a requisit per a l'avaluació única l'assistència a determinades activitats presencials.

Només hi ha una convocatòria d'avaluació per assignatura. No obstant això, després de la publicació de les qualificacions finals s'obre un període de reavaluació per a aquells que no hagin aprovat l'avaluació continuada o única o renuncien per escrit a la qualificació obtinguda en cas que aquesta hagi estat d'aprovat.

El sistema d'avaluació inclou treballs escrits, proves escrites, proves orals, simulacions i instruments basats en l'observació (llistats de control, escales d'estimació). El sistema específic d'avaluació de cada assignatura es pot trobar al seu pla docent.

El procediment per a la possible revisió de la qualificació d'una assignatura o per a la reclamació contra la mateixa es pot consultar aquí.

Premi extraordinari. Cada any s'atorga un premi extraordinari de màster entre els alumnes que han finalitzat el màster en aquest any. Els criteris per atorgar el premi són els següents:

1.    Obté el premi aquell estudiant amb la nota  mitjana més alta de l'expedient.

2.    En cas d'empat, obté el premi aquell  estudiant amb la nota mitjana més alta del  Treball Fi de Màster.

3.    En cas de nou empat, obté el premi aquell estudiant amb la nota mitjana més alta de les assignatures obligatòries.

Comparteix-ho: