Universitat de Barcelona

Informació per a l’estudiant – Màster en Psicologia General Sanitària

Preinscripció

Calendari de preinscripció

De l'11 de març al 24 de maig del 2024.
Examen presencial: Dilluns 1 de juliol del 2024 de 16 a 18 h.
Resolució provisional: 9 del juliol 2024.
Resolució definitiva: 23 del juliol 2024.

Procés de preinscripció obert

FORMULARI

Avisos:

  • Taxa de preinscripció: En el moment de formalitzar la preinscripció a un màster cal abonar una taxa de 30,21 euros. Aquesta quantitat s'ha d'abonar en cada preinscripció que es dugui a terme. Només es tenen en compte les sol·licituds de preinscripció en què s'acrediti el pagament d'aquesta taxa. Només se'n tramita la devolució si el màster no s'arriba a impartir.
  • Reserva de places: Un 5% de les places noves del màster es reserven als estudiants que compleixin els requisits generals i específics d'accés i acreditin el reconeixement d'un grau de discapacitat igual o superior al 33%.

DocumentacióLa còpia del títol universitari de Psicologia i la documentació específica s'han d'incloure al mateix formulari de la preinscripció (capacitat màxima 3 Mb).

Per a qualsevol consulta, es pot trucar als telèfons d'informació de la Secretaria d'Estudiants i Docència: 934 020 169 i 933 125 009.

Criteris de selecció

A continuació, s'indiquen els criteris de selecció, per ordre de prioritat i la ponderació de cada un (la suma de la puntuació dels criteris pot ser, com a màxim, de 100 punts).

Criteri 1. Examen de preguntes amb resposta múltiple sobre l'àmbit de la psicologia clínica i la salut. El 80 % de les preguntes és en castellà i l'altre 20 % en anglès (fins a un màxim de 40 punts). Les preguntes són sobre continguts del grau i fan referència a les àrees de psicopatologia, personalitat, avaluació, intervenció, psicologia clínica, psicologia de la salut i neuropsicologia.

Criteri 2. Nota mitjana de l'expedient acadèmic de la titulació d'accés (fins a un màxim de 30 punts).

Criteri 3. Optatives cursades al grau o llicenciatura de l'àmbit de la psicologia clínica i la salut (fins a un màxim de 15 punts).

Criteri 4. Formació específica en l'àmbit de la psicologia clínica i la salut (exceptuant la titulació d'accés) (fins a un màxim de 5 punts).

Criteri 5. Experiència professional, docent i investigadora en l'àmbit de la psicologia clínica i la salut (fins a un màxim de 5 punts).

Criteri 6. Coneixement de l'anglès degudament acreditat (fins a un màxim de 5 punts).

Procediment de resolució

La Comissió Coordinadora del màster avalua la idoneïtat de cada sol·licitant assegurant-se que compleix els requisits d'accés i tenint en compte, a més, els criteris de selecció assenyalats, amb la ponderació corresponent.

La notificació dels sol·licitants provisionalment admesos es fa a través del web.

Matrícula

Es preveu que la matrícula es dugui a terme entre el 23 i el 30 de setembre.

Procés de matriculació tancat

Comparteix-ho: