Universitat de Barcelona

Informació per a l’estudiant – Màster en Psicologia General Sanitària

Treball final de màster

El Treball Fi de Màster (TFM) és un treball individual de tipus empíric per al qual cada estudiant compta amb un tutor acadèmic. Per poder presentar-ho, s'han d'haver superat els restants crèdits del Màster (78 crèdits). L'estudiant haurà de presentar el TFM per escrit i defensar-lo davant un tribunal al mes de febrer o al mes de juny, en funció del semestre en que hagi matriculat el TFM. Per decidir el semestre en que convé matricular el TFM, és molt important que l’estudiant consideri tant la carrega de treball que li representarà la memòria de les Practiques Externes II i el mateix TFM com el temps de que disposarà per finalitzar-los.

IMPORTANT: Els alumnes que acaben les Practiques Externes II al gener poden matricular el TFM al febrer o al juny. No obstant això, els alumnes que acaben al març han de matricular el TFM forçosament al juny. D'altra banda, només hi ha una convocatòria, per tant si una persona es presenta al febrer i suspèn s’ha de tornar a matricular i presentar el TFM el proper curs.

El TFM pot ser de tres tipus:

1.  Presentació de casos clínics.

2.  Treball empíric d'investigació.

3.  Treball de revisió empírica o teòrica, actualitzada i ben fonamentada.

L'avaluació del TFM requereix la defensa pública del mateix davant un tribunal format per tres professors del Màster una vegada obtinguda l'autorització per escrit del tutor acadèmic. Es pot consultar informació sobre els tipus, les característiques i l’avaluació del TFM a la resta de pestanyes d’aquesta pàgina.

La normativa general de la UB sobre el TFM pot consultar-se a www.giga.ub.edu/acad/gdoc/fitxers/pdf/normes_TFM.pdf. La corresponent normativa de la Facultat de Psicologia de la UB pot consultar-se a  /portal/documents/1748627/4460991/TFM_Normativa_Psicologia_2012.pdf/55e322b8-dbd1-42a2-873c-cb4464ad674a.

Tipus i característiques del Treball de Fi de Màster

Per a la realització del Treball Fi de Màster (TFM), cada alumne disposa d'un tutor acadèmic. Estudiants i tutors mantindran les sessions de supervisió necessàries per al bon desenvolupament del TFM. Les metodologies docents inclouen la recerca d'informació, l'estudi de casos i l'aprenentatge basat en problemes. Els tipus i característiques del TFM son els següents:

 • Presentació de casos clínics. Sempre que ho hagi permès la pròpia experiència de les pràctiques, l'estudiant haurà de presentar tres casos (persona o grup) a l'avaluació i/o intervenció dels quals hagi participat i que presentin, sempre que sigui possible, problemàtiques diferents. No n'hi ha prou amb una simple descripció dels casos, sinó que, sempre que sigui possible, s'han d'incloure els següents apartats:
 1. Resum del TFM.
 2. Fonamentació teòrica del problema o problemes presentats per cada cas. Inclou la seva naturalesa i model/s explicatiu/s.
 3. Explicació i justificació de les tècniques d'avaluació aplicades. S'han de presentar les tècniques i instruments emprats i valorar la seva adequació.
 4. Presentació de les dades del cas abans de la intervenció. Inclou l’anàlisi funcional o hipòtesis explicativa i el possible diagnòstic psiquiàtric.
 5. Definició d'objectius terapèutics.
 6. Explicació i justificació de les tècniques d'intervenció utilitzades. Cal esmentar els tractaments eficaços per al/s problema/es considerat/s, donar dades sobre la seva eficàcia, explicar el tractament aplicat i valorar la seva adequació.
 7. Presentació de dades després de la intervenció o les últimes disponibles.
 8. Discussió dels resultats obtinguts, incloent els punts forts i limitacions del que s'ha fet, el paper jugat en cada cas i les conclusions sobre el que s'ha après i sobre els possibles canvis que s'haurien de fer en el futur.
 9. Referències actuals i específiques del tema (obligatòries als apartats 2, 3, 6 i 8).

Nota. Tot i que els objectius terapèutics, l'avaluació i el tractament poden venir determinats pels professionals del centre de pràctiques, l'estudiant ha de fer una valoració crítica del procés d'intervenció que s'ha realitzat indicant i justificant: a) els aspectes que mantindria i b) els aspectes que canviaria. En aquest últim cas l'estudiant ha de plantejar també propostes de canvi concretes.

 • Treball empíric d'investigació. Aquest treball pot consistir, per exemple, en l'estudi empíric d'aspectes bàsics o variables explicatives d'un trastorn, l'anàlisi empírica d'un instrument d'avaluació, la comparació empírica de diferents mètodes d'avaluació o intervenció, l'estudi empíric de variables de procés, la predicció de resultats, l'anàlisi empírica de la relació terapèutica, etc. Com qualsevol treball de recerca, ha d'incloure:

 1. Resum en català o castellà i en anglès.
 2. Fonamentació teòrica.
 3. Descripció del mètode: participants, mesures, procediment, anàlisi estadística.
 4. Resultats.
 5. Discussió, incloent els punts forts i limitacions del que s’ha fet i sobre els possibles canvis que s'haurien de fer en el futur. 
 6. Conclusions sobre el que s'ha après.
 7. Apartat en el qual l'estudiant exposi el paper que ha jugat en la investigació i les activitats que ha realitzat en la mateixa.
 • Treball de revisió empírica o teòrica, actualitzada i ben fonamentada, sobre aspectes fonamentals de la Psicologia de la Salut. Per exemple, revisions mitjançant tècniques de metaanàlisi de l'efectivitat d'una intervenció, revisions conceptuals d'un model teòric, etc. Ha de seguir les pautes habituals de les publicacions científiques.

Els alumnes que vulguin fer un TFM de recerca han de consultar el següent enllaç per veure una llista de les places ofertes amb la finalitat de realitzar aquest treball en el marc d'algunes de les actuals línies de recerca del programa de doctorat en Psicologia Clínica i de la Salut:

En cas d'arribar a un acord amb el tutor per realitzar un TFM de recerca, l'alumne ha d'enviar al Coordinador del màster un correu electrònic en què li comuniqui, entre l'1 i el 30 de setembre, el nom del professor responsable del TFM i el títol d'aquest últim que consta a l'enllaç abans esmentat.

L'avaluació del TFM requereix la defensa pública del mateix davant un tribunal format per tres professors del Màster. Prèviament a aquesta defensa, es requereix l'autorització expressa del tutor acadèmic. Aquest enviarà al president del tribunal un breu informe valoratiu del TFM en el qual es faci constar expressament la seva autorització per a la defensa pública. Aquest informe pot trobar-se al següent arxiu:

TFM MUPGS Informe valoratiu del tutor

Sense comptar els annexos, el TFM tindrà un màxim de 18.000 paraules escrites a un espai, amb doble espai entre paràgrafs, marges de 2,5 centímetres, a doble cara i amb lletra Times New Roman de 12 punts. El treball inclourà els següents punts en l’ordre que s’indica (els punts anteriors al resum corresponen a la portada):

 1. TREBALL FI DE MÀSTER (especificar el tipus: casos clínics, recerca, revisió empírica, revisió teòrica).
 2. Títol del treball.
 3. Nom del màster.
 4. Curs en que s’ha realitzat el TFM.
 5. Nom del centre en el que s’ha realitzat el TFM.
 6. Cognoms i nom del tutor del TFM.
 7. Cognoms i nom de l’alumne.
 8. DNI i  NIUB de l'alumne.
 9. Data en que s'ha lliurat el TFM.
 10. Nombre de paraules, sense comptar els annexes (el màxim és 18.000).
 11. Resum del TFM.
 12. Índex paginat.
 13. Els apartats ja esmentats en parlar dels tipus de TFM. L'anàlisi funcional gràfic i les dades d'avaluació i intervenció han d'anar al text, no en els annexos.
 14. Possibles annexos, d’extensió reduïda, amb el material que es consideri imprescindible.

S'ha de lliurar el TFM a les següents persones:

 • Una còpia per correu electrònic al Coordinador del Máster. El nom del fitxer serà, per aquest ordre, el següent: TFM primer cognom segon cognom, nom (paraules separades per espais i una coma davant del nom).
 • Una còpia en paper i altra per correu electrònic al President del tribunal.
 • Una còpia en paper a cadascun dels altres dos membres del tribunal.

La còpia electrònica no ha de tenir més de 1,5 Mb. Si és més gran, s’ha de reduir el pes de les imatges (p. ex., mitjançant programes com IrfanView, GIMP o Format Factory) i/o del pdf (p. ex., amb programes com Smallpdf.

S'ha d'enviar el TFM en format PDF, tal qual, sense comprimir-lo amb programes tipus Winzip, Winrar o similars. Aquests programes poden reduir el PDF per a l'enviament, però segueix tenint el mateix pes original al descomprimir-lo.

El lliurament del TFM s’ha de fer abans del 10 de febrer o del 10 de juny, en funció del semestre en que s’hagi matriculat el TFM. La defensa del TFM es farà, en principi, entre el 20 i 28 de febrer o entre el 20 i 30 de juny.

El dia de la presentació l'estudiant disposarà d'un màxim de 20 minuts per exposar un dels tres casos exposats en el treball (aquell que ell decideixi) o el seu treball empíric. Després, hi haurà un màxim de 25 minuts de discussió a partir de les preguntes realitzades pels membres del tribunal. La nota final serà la mitjana ponderada a) la valoració del treball escrit i b) la valoració de l'exposició i defensa del mateix. Els criteris de qualificació que fa servir el tribunal es poden consultar al següent arxiu:

TFM Criteris de qualificació

En cas que les propostes de matrícula d'honor per part dels diferents tribunals sobrepassin el màxim legalment permès, es decidirà a qui atorgar les matrícules mitjançant el següent procediment:

 1. El president del Tribunal comunicarà al Coordinador del Máster la proposta de matrícula d'honor i li farà arribar l'informe quantitatiu de valoració del treball final (amb les qualificacions dels tres membres del tribunal) i l'informe del tribunal en el qual s'expliquin els motius de la proposta. (Extensió màxima: 1 pàgina.)

 2. L'alumne farà arribar al Coordinador del Máster:

           a.  Una còpia del TFM.

           b.  Una explicació dels motius pels quals creu que mereix la qualificació de matrícula d'honor. En aquesta explicació es farà referència als coneixements, habilitats i competències professionals adquirides (Extensió màxima: 1 pàgina.)

Es nomenarà una comissió que decidirà la possible adjudicació de les matrícules d'honor seguint els criteris exposats. La Comissió estarà formada per tres professors del màster que no poden haver estat tutors dels alumnes que opten a la matrícula d'honor.

Els alumnes que, pel motiu que sigui, no presentin el TFM durant el curs corresponent han d'avisar el més aviat possible al Coordinador del Màster. A més, se l'ha d'informar del curs en què matriculin el TFM perquè se’ls pugui assignar el tribunal corresponent.

Comparteix-ho: