Universitat de Barcelona

Informació per a l’estudiant – Màster en Psicologia General Sanitària

Perfil i requisits d'accés

Perfil d'accés

Aquest màster és adequat per a estudiants que hagin cursat la llicenciatura o el grau de Psicologia i estiguin interessats a dedicar-se professionalment a la psicologia general sanitària. Es recomana tenir disponibilitat horària de matí i de tarda. A més, és important que puguin entendre textos científics en llengua anglesa.

Requisits específics

D'acord amb el que estableix la Llei 33/2011, de 4 d'octubre, general de salut pública i el Reial decret 967/2014, de 21 de novembre, les titulacions necessàries per accedir al màster de Psicologia General Sanitària de la Universitat de Barcelona són:

  • Títol universitari espanyol de grau o llicenciatura en Psicologia
  • Títol estranger de grau o llicenciatura en Psicologia, que estigui homologat a Espanya en el moment de la sol·licitud d'inscripció al màster. En aquest sentit, els titulats estrangers que no van homologar el títol en el passat (fins al 2014) han de convalidar el títol en una universitat espanyola abans de sol·licitar l'accés al màster. La certificació d'equivalència, que emet el Ministeri d'Universitats, no permet accedir a aquest màster i no és un document d'homologació a efectes legals.


D'acord amb el que disposa l'Ordre ECD/1070/2013, el requisit necessari per accedir al màster de Psicologia General Sanitària és tenir un títol de grau o llicenciatura en Psicologia i haver obtingut 90 crèdits ECTS de caràcter específicament sanitari. Des del curs 2020-2021 tot l'alumnat obté la Menció de Psicologia de la Salut, tenint en compte la formació feta amb les assignatures de formació bàsica i obligatòria del grau; per tant ja es compleix aquest requisit. A més a més, segons l'acord de la REACU de 15 de gener de 2020, tots els titulats en Psicologia abans del curs acadèmic esmentat tenen reconegut el requisit d'haver cursat els 90 crèdits sanitaris per accedir al màster.

L'alumnat amb titulació estrangera homologada ha d'acreditar, mitjançant el certificat acadèmic de la universitat d'origen, la possessió de 90 crèdits ECTS específicament sanitaris.

 

Comparteix-ho: