Universitat de Barcelona

Informació per a l’estudiant – Màster en Psicologia General Sanitària

Pla d'estudis

L'estructura del màster de Psicologia General Sanitària s'ajusta a les directrius establertes a l'Ordre ministerial ECD/1070/2013, que regula la professió de psicòleg general sanitari. Dels 90 crèdits del màster, 78 corresponen a matèries obligatòries i 12 a assignatures optatives. Dels crèdits obligatoris, 36 corresponen a matèries teòriques, 30 a pràctiques externes en centres o serveis sanitaris i 12 al treball final de màster. Així mateix, amb la finalitat que els estudiants puguin adaptar al màxim possible les matèries cursades als seus interessos professionals i científics, s'ofereixen 30 crèdits optatius dels quals n'han de cursar 12.

A la taula següent es poden veure les matèries i assignatures del màster, el seu caràcter (obligatori o optatiu), el semestre en què es cursen i els crèdits de cadascuna. Cada matèria teòrica obligatòria té una assignatura corresponent, mentre que la matèria optativa inclou deu assignatures.

El nombre màxim de places és de 70. En el cas d'assignatures obligatòries, s'ofereixen dos grups de 35 places cadascuna. Pel que fa a les optatives, el nombre màxim de places per assignatura és de 30.
Comparteix-ho: