Universitat de Barcelona

Informació per a l’estudiant – Màster en Psicologia General Sanitària

Pràctiques

Pràctiques curriculars

Per poder cursar aquesta matèria es requereix haver superat els 36 crèdits corresponents a les matèries teòriques obligatòries del màster. Així mateix, per poder cursar l'assignatura Pràctiques Externes II, es requereix haver aprovat l'assignatura Pràctiques Externes I.

Les Pràctiques Externes es fan en centres o serveis sanitaris que estan autoritzats i retrats com a Centres Sanitaris en els corresponents registres de centres, serveis i establiments sanitaris de Catalunya. La UB té subscrit el corresponent conveni amb aquests centres o serveis sanitaris, els quals es poden consultar prement sobre el següent enllaç:

                                                    Llibre de centres de pràctiques

El centre de pràctiques és assignat a cada estudiant en funció de la seva nota mitjana en les assignatures obligatòries del primer curs del màster (vegeu la pestanya Procés per a més informació). Les Pràctiques suposen 750 hores, de les quals 700 hores corresponen a presencialitat al centre.

Els estudiants compten amb un tutor de centre i de facultat. L'avaluació de les pràctiques és realitzada pel tutor de facultat a partir d'un informe del tutor de centre i de la memòria de les Pràctiques Externes lliurada per l'estudiant. A la resta de pestanyes d’aquesta pàgina es pot obtenir més informació sobre les Pràctiques Externes.

La Normativa de pràctiques acadèmiques externes aprovada a la UB es pot consultar a /portal/documents/1748627/4460991/normativa_practiques_2012.pdf/ae22a076-f18b-42ea-b646-3cbfd960d85e

Procés

Les Pràctiques Externes permeten als estudiants endinsar-se en la realitat professional de la Psicologia de la Salut i posar en pràctica, actuant com a professionals en formació i amb la supervisió adequada, els coneixements i les competències adquirides al llarg de la formació teoricopràctica del Grau i del primer curs del Màster.

Les Pràctiques Externes es fan sota la tutela d'un tutor del centre i d'un tutor de la facultat de Psicologia (tutor acadèmic). Les funcions del tutor de centre són guiar l'estudiant en les seves pràctiques, supervisar la marxa de les mateixes, omplir l'informe d'avaluació de l'estudiant (actituds, coneixements, capacitats, competències transversals) i fer-lo arribar al tutor acadèmic. Les funcions del tutor acadèmic són contactar amb el tutor de centre per estar al corrent de l'acompliment de l'estudiant, reunir-se amb aquest per anar supervisant els seus progressos i qualificar les pràctiques professionals en funció de la valoració que hagi fet el tutor del centre i de la memòria lliurada per l'estudiant.

El centre de pràctiques és assignat a cada estudiant en funció de la seva nota mitjana en les assignatures obligatòries del primer curs del màster. Cada alumne tria per ordre totes les places de pràctica disponibles. Després a aquell amb la nota mitjana més alta se li assigna la primera plaça que ha triat, al següent se li assigna la primera plaça lliure que ha triat i així successivament. En cas d'empat en la nota mitjana de les assignatures obligatòries, l'assignació es farà en funció de la nota en l'assignatura "Fonaments científics i professionals de la psicologia sanitària" i, cas de seguir havent empat, es decidirà per sorteig. Un cop assignat el centre de pràctiques, se li comunica a l'estudiant i se li informa de qui serà el seu tutor de facultat. Algunes particularitats en aquest procés són les següents:

 • Els alumnes que no triïn plaça en el curs que els correspon i ho deixin per a més endavant seguiran el criteri general, sempre que hi hagi places disponibles.
 • Els alumnes que renunciïn a la plaça que els ha correspost seguiran el criteri general, sempre que hi hagi places disponibles
 • Els alumnes que hagin suspès les pràctiques seran els últims en el procés d'assignació.

Així mateix, es demana als estudiants que omplin i signin el document de "Compromís de confidencialitat i explotació de treballs" el qual es pot consultar prement sobre el següent enllaç:

Compromís de confidencialitat i d’explotació de treballs

Aquest document s'ha d’enviar a la Coordinadora de Pràctiques del Màster. D'acord amb aquest document, l’estudiant es compromet a comportar-se d'acord amb el Codi Deontològic de la professió, respectar la confidencialitat de les dades que arribin al seu coneixement en el centre de pràctiques i no utilitzar o explotar els treballs realitzats en el centre de pràctiques més enllà de la pròpia Memòria d'activitats requerida per a l'avaluació de les Pràctiques Externes i del Treball Fi de Màster. La normativa de pràctiques aprovada a la UB es pot consultar a /portal/documents/1748627/4460991/normativa_practiques_2012.pdf/ae22a076-f18b-42ea-b646-3cbfd960d85e

D'altra banda, es comunica als tutors de centre i de facultat els noms dels alumnes que hauran de tutoritzar. Posteriorment, l'estudiant es posa en contacte primer amb el seu tutor de facultat i després amb el de centre, i repeteix aquests contactes les vegades que sigui necessari per rebre les corresponents tutories.

Els estudiants del Màster atendran persones amb problemes o trastorns sota la supervisió de psicòlegs supervisors. Les tasques que poden dur a terme inclouen les següents:

 • Observació del treball amb els pacients per part de psicòlegs qualificats.

 • Realització d'entrevistes clíniques (amb pacients o usuaris i, si és el cas, familiars).

 • Retorn de la informació als destinataris.

 • Selecció o elaboració, aplicació, correcció i interpretació d'instruments d'avaluació.

 • Realització de diagnòstics i diagnòstics diferencials.

 • Formulació d'hipòtesis explicatives adaptades a cada cas concret.

 • Disseny, planificació, aplicació i avaluació de programes d'intervenció.

 • Disseny de programes de prevenció.

 • Redactat d'informes psicològics.

 • Elaboració d'històries i informes clínics.

 • Participació en sessions clíniques i comunicació amb altres professionals implicats.

 • Recerca i avaluació crítica de l'evidència científica que sustenti la pràctica professional.

L'avaluació de l'aprenentatge implica tant al tutor de centre com al tutor de facultat. El tutor de centre completa un informe d'avaluació de l'estudiant i el fa arribar al tutor de facultat. Aquest informe inclou una valoració detallada de diversos aspectes relacionats amb l'exercici professional bàsic (p.ex., respecte a la confidencialitat), les capacitats professionals (p.ex., empatia), les actituds (p.ex., iniciativa), els coneixements (p.ex., aprenentatge de tècniques) i les competències transversals (p.ex., coneixement de les pròpies limitacions). L'informe pot trobar-se al següent arxiu:

                                 Avaluació d'alumnes de pràctiques per part de tutors de centre

D'altra banda, un cop acabades les Pràctiques, l'estudiant haurà de lliurar el més aviat possible al seu tutor de facultat una memòria de les Pràctiques Externes en què deixi patent l'experiència pràctica adquirida i estableixi les oportunes connexions entre teoria i pràctica. Segons el Reial Decret 1707/2011 (BOE de 10-12-2011). La memòria o treball escrit ha d'incloure, entre altres, els següents aspectes:

 • Dades personals de l'estudiant.
 • Entitat col·laboradora on ha realitzat les pràctiques i lloc d'ubicació.
 • Descripció concreta i detallada de les tasques, treballs desenvolupats i departaments de l'entitat als quals ha estat assignat.
 • Valoració de les tasques desenvolupades amb els coneixements i competències adquirits en relació amb els estudis universitaris.
 • Relació dels problemes plantejats i el procediment seguit per a la seva resolució.
 • Identificació de les aportacions que, en matèria d'aprenentatge, han suposat les pràctiques.
 • Avaluació de les pràctiques (punts forts i febles) i suggeriments de millora.
 • Bibliografia consultada.

Data de lliurament de la memòria de Pràctiques Externes

Pràctiques Externes I: Del 15 al 20 de juliol.

Pràctiques Externes II: Del 31 de gener al 5 de febrer per aquells alumnes que finalitzen el segon període de pràctiques al gener. I del 31 de març al 8 d’abril per aquells alumnes que finalitzen el segon període de pràctiques al març.

En el següent enllaç poden consultar-se uns criteris orientatius per l'elaboració de la memòria de les Pràctiques Externes: 

Criteris orientatius per l’elaboració de la memòria de pràctiques externes

El tutor de facultat és qui realitza la qualificació final de la matèria en funció de l'informe del tutor de centre i de la memòria de pràctiques.

En el cas que les propostes de matrícula d'honor per part dels diferents tutors sobrepassin el màxim legalment permès, es decidirà a qui atorgar les matrícules mitjançant el següent procediment:

  1. El tutor de facultat comunicarà a la Coordinadora de Pràctiques la proposta de matrícula d'honor i li farà arribar:

         a. L'informe valoratiu de l'alumne realitzat pel tutor de centre.

          b. Un informe del tutor de facultat en què expliqui els motius de la proposta de matrícula d'honor. (Extensió màxima: 1 pàgina.)

  2.  L'alumne farà arribar a la Coordinadora de Pràctiques:

          a.  Una còpia de la Memòria de Pràctiques Professionals.

          b. Una explicació dels motius pels quals creu que mereix la qualificació de matrícula d'honor. En aquesta explicació es farà referència als coneixements, habilitats i competències professionals adquirides (Extensió màxima: 1 pàgina.)

Es nomenarà una comissió que decidirà la possible adjudicació de les matrícules d'honor seguint els criteris exposats. La Comissió estarà formada per tres professors del màster que no poden haver estat tutors dels alumnes que opten a la matrícula d'honor.

Els alumnes que, pel motiu que sigui, no realitzin les Pràctiques Externes durant el curs corresponent han d'avisar el més aviat possible a la Coordinadora de Pràctiques i al Coordinador del màster. Així mateix, han d'avisar a aquests coordinadors durant el mes de maig anterior al curs en què a matriculin les Pràctiques Externes perquè puguin comptar amb la plaça corresponen

Comparteix-ho: