MODALITAT 3: ESTADA INTERNACIONAL

Modalitat 3: Estada Internacional

 

Realització de PI, PII i TFG en el decurs d’un programa de mobilitat Erasmus, o d’altres programes de mobilitat internacionals

 • L’ alumne tindrà un tutor extern pertanyent a la Universitat de destí i se li assignarà un tutor UB que serà un professor pertanyent a la plantilla de professors dels diferents Graus de la Facultat de Biologia i de la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut.
 • El tutor extern i el tutor UB, conjuntament, faran l’avaluació del PI i PII de l’alumne, i la tutorització del TFG. 
 • Més informació dirigir-se a la web espacífica per aquesta modalitat: ub.edu/ori-bio

 

És la realització de PI, PII i/o TFG en el decurs d’un programa de mobilitat Erasmus, o d’altres programes de mobilitat internacionals.

En aquesta modalitat l’alumne és el responsable de trobar el seu propi projecte dins un grup de recerca en la universitat de destí o centres associats. L'alumne es posarà en contacte amb l'ORI per comunicar el projecte que serà introduït a l'aplicatiu pel coordinador de pràcticums Erasmus.

S’omplirà un “Research Project Form” (RTF) o Fitxa de Projecte. En aquesta Fitxa hi figuraran diferents ítems:

 • Centre d’acollida.
 • Grup de recerca.
 • Títol del projecte.
 • Objectius.
 • Programa a desenvolupar per l’alumne.
 • Tècniques, procediments i treball que es desenvoluparà.
 • Designació del tutor extern i intern.
 • Nombre de crèdits a realitzar en les diferents activitats.

L’alumne tindrà un tutor pertanyent a la Universitat o centre de recerca de destí i se li assignarà un tutor intern que serà un professor pertanyent a la plantilla de professors dels diferents Graus de la Facultat de Biologia i de la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut.

El paper del tutor intern és orientar i supervisar l’activitat de l’alumne i vetllar per què la feina que desenvolupi sigui adequada pels requeriments docents del PI, PII i/o TFG. També és responsable de l’avaluació de l’alumne/a, tot comptant amb la col·laboració del centre de recerca o universitat on s’han realitzat els pràcticums i/o TFG.