Informes dels Pràcticums i rúbriques d'avaluació

Breu tutorial:

Avaluació del PI I PII

La nota dels Pràcticums (PI i PII) l’emetrà el tutor UB, depenent de la Modalitat:

 1. en la Modalitat 1 (Entitats Externes) es sol·licitarà al tutor extern col·laboració en l’avaluació de l’alumne/a, i serà el tutor UB qui ho reflectirà a la rúbrica juntament amb la seva valoració.
 2. A la Modalitat 2 (Grups UB), el tutor UB és qui avalua tots els ítems de la rúbrica.
 3. A la Modalitat 3 (ERASMUS), serà la el tutor de la Universitat estrangera amb la col·laboració el tutor UB qui avaluarà a l’alumne/a. En aquesta última modalitat, el tutor extern enviarà els següents documents al tutor UB:

 

Es valorarà:

L'Informe de pràctiques (trobareu el model al final d'aquest apartat), que contemplarà, com a mínim els següents punts:

 • Introducció
 • Objectius i activitats.
  • Objectius del projecte de treball.
  • Grau de coincidència amb la sol·licitud que vas fer.
  • Descripció de cadascuna de les tasques realitzades. En aquest punt has de proporcionar aquella informació important per facilitar la tasca avaluadora del tutor:
   • Conceptes científics o tècnics bàsics adquirits en el Grau que has aplicat a aquest pràcticum.
   • Recerca de documentació que has fet.
   • Procediments i protocols que has emprat.
   • Valoració i cura de l'instrumental utilitzat.
   • Obtenció o Recollida de dades.
   • Disseny experimental o pla de treball utilitzat.
  • Anàlisi sobre la relació teoria- pràctica durant el període de desenvolupament del projecte.
 • Resultats i conclusions, amb els següents punts a tractar:
  • Presentació de dades obtingudes (taules, imatges etc...).
  • Resultats obtinguts (presentació i valoració).
  • Opinió sobre el pràcticum (si ha resultat productiu, instructiu, si ha respost a les expectatives..).
  • Conclusions i recomanacions.
  • Referències bibliogràfiques (si s’escauen).
 • Autoavaluació
  • Quin grau de compliment consideres que has fet?
  • Avaluació pròpia i crítica sobre la teva participació en el pràcticum. Com valoraries aquesta assignatura.
  • Adquisició de competències i habilitats desenvolupades a les pràctiques.

 

IMPORTANT: En tots els casos hi ha d’haver avaluacions independents de PI, PII, de manera que s'ha d'entregar un informe per cada assignatura.

Els ítems que es valoren quedaran reflectits a les rúbriques que s’envien via correu electrònic als tutors corresponents (trobareu les rúbriques al final d'aquest apartat)

Les rúbriques (en el cas del tutor extern), s’han d’entregar al tutor UB que serà l'encarregat de penjar-les al campus virtual.

Els Informes els penjarà l'alumne al Campus Virtual, un a cada tasca (Pràcticum I i Pràcticum II).

 

Per signar el pdf es pot fer de qualsevol de les maneres que t'indiquem:

 


DOCUMENTACIÓ Pràcticums: