Memòria del TFG i avaluació

 

Breu tutorial:

 

 

Avaluació del Treball Fi De Grau (TFG)

 

Segons consta a les memòries Verifica dels diferents Graus: “La evaluación del Proyecto de Final de Grado se realizará mediante una única prueba final que constará de diversas partes: la entrega de una memoria escrita según un formato determinado, la exposición oral de los resultados más concluyentes y la defensa del proyecto ante un tribunal nombrado a tal efecto entre el PDI de la Facultad”.

L'alumne redactarà una memòria del seu projecte de TFG seguint les directrius establertesfarà entrega d'aquesta memòria en pdf al Campus Virtual.

L'avaluació del TFG es farà mitjançant la presentació una memòria escrita i la exposició i defensa, per part de l’alumne, del treball derivat del projecte realitzat davant d’un tribunal. A la part final d'aquesta secció trobareu les rúbriques d'avaluació, tant la que valorarà la part escrita per part del tutor UB, com la que valorarà la part escrita i oral per part del tribunal.

Els tribunals estaran constituïts per tres professors dels diferents Graus de la Facultat de la Facultat de Biologia (i de la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut en el cas dels alumnes del Grau de Ciències Biomèdiques). També hi poden figurar altres professors o investigadors que no siguin de la plantilla de professors del Graus de la Facultat de Biologia. Els tutors no poden formar part dels tribunals on exposi l'alumne que ha tutoritzat.


Documentació pel Treball de Fi de Grau:

 


Consulta de la qualificació del TFG

La nota del TFG apareixerà directament a l'expedient de l'alumne.

 

Si es vol consultar la qualificació detallada del TFG s'haurà de presentar una instància (sol·licitud genèrica) a Secretaria d'Estudiants i Docència, adreçada al/a la Degà/na durant un període prèviament establert. 

Els/les estudiants que presentin la sol·licitud seran convocats/des i podran veure les diferents qualificacions de les rúbriques d'avaluació. Un cop consultada la nota, els/les estudiants que vulguin presentar una al·legació a l’avaluació del tribunal del TFG, hauran de fer una nova instància al/a la Degà/na amb les al·legacions que creguin pertinents (signada digitalment) i tota la documentació que considerin oportuna.

Un cop el/la Degà/na doni el vistiplau, aquestes al·legacions seran trameses al mateix tribunal avaluador del TFG, que farà un informe argumentat de resposta. Aquest informe es farà arribar als/a les estudiants que han fet l’al·legació, de forma personalitzada.

Si l'estudiant no està d'acord amb la resolució del tribunal, haurà de tornar a presentar una nova al·legació argumentada, i es convocarà un tribunal extraordinari que revisarà el treball i totes les al·legacions i evidències presentades. La decisió d'aquest tribunal serà inapel·lable.