Tutorització dels alumnes

 

Tot el que cal saber per tutoritzar un alumne de les assignatures de Pràcticums i TFG: